Uredno isporučen ogrjev kupcima

14.11.2018. - Referent informisanja

Ove zime niko neće ozepsti

Iako je u posljednjih nekoliko mjeseci područjem našeg kantona kružila vijest da ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa neće moći izvršiti svoje obaveze prema građanima-kupcima ogrjevnog drveta i da će mnogi građani zimu dočekati bez drva, pokazalo se upravo suprotno.  ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa je u skladu sa potpisanim ugovorima i najavama na konferenciji za štampu održanoj početkom oktobra ove godine u potpunosti izvršila svoje obaveze. 


Odlično finansijsko poslovanje ŠPD-a

14.11.2018. - Referent informisanja
ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa je Rebalanskom plana rada i poslovanja za 2018. Godinu planiralo prihode u iznosu od 32.071.323 KM. Prihodi bi trebali biti ostvareni prodajom šumskih drvnih sortimenata u količini od 381.861 m3, izgradnjom 6,2 km kamionskih puteva u vlastitoj režiji , prodajom proizvoda iz seperacije, proizvodnjom šumskih sadnica i ostalim prihodima. Uvidom u privremene finansijske pokazatelje ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa  je u periodu od 01.01.-30.09.2018. godine evidentiralo prihod od 23.889.473,91 KM i rashod od 22.584.782,00 KM. Na ostvarenju evidentiranih prihoda u ovom periodu bilo je angažovano 680 radnika na bazi sati rada.  Razlika evidentiranih prihoda i rashoda u prvih devet mjeseci je rezultat ostvarene dobiti u iznosu od 1.304.692,00 KM.  

Unsko-sanske šume ostvarile odličan poslovni rezultat u prvih 9 mjeseci

14.11.2018. - Referent informisanja

Šumsko uzgojni radovi i proizvodnja šumskih drvnih sortimenata realizovani uspješno

Iako se susretalo s brojnim problemima u vršenju svojih poslova i radnih zadataka, Šumsko-privredno društvo  "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa,  u prvih devet mjeseci poslovanja ostvarile su veoma dobar poslovni rezultat.  Kada je u pitanju izvršenje šumsko uzgojnih radova,  koje ŠPD provodi na površini većoj od 3.008 hektara, postignuti su dobri rezultati. U prvih devet mjeseci 2018. godine, šumsko uzgojni radovi  realizovani su na površini od 2.615 hektara što iznosi  87 % u odnosu na površinu planiranu za tekuću godinu. Izvršenje šumsko uzgojnih radova još je u toku i do njihove potpune realizcije doći će u narednom periodu, odnosno do kraja tekuće godine.  

 Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata, uprkos izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima koji su kočili njenu realizaciju, kao i oslabljenim proizvodnim kapacitetima izvođača radova angažovanih na vršenju usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata,  također je uspješno realizovana.


Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za 2019.

12.11.2018. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predvidenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2019. godini” i ”Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH” (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10). 

Kompletan poziv možete vidjeti ovdje!
Izjavu - saglasnost možete preuzeti ovdje!

Neuspio pokušaj prebacivanja krivice na Unsko-sanske šume zbog neriješenog radno-pravnog statusa čuvara šuma

06.11.2018. - Referent informisanja

U utorak 06. novembra 2018. godine u Direkciji ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o u Bosanskoj Krupi održan je sastanak predstavnika ŠPD-a, Kantonalne uprave za šumarstvo i Vlade USK-a sa osamnaest čuvara šuma koji trebaju zasnovati radni odnosu u ŠPD-u. Zaključkom Vlade USK-a od 25.10.2018. godine,  ŠPD-u  "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa data je obaveza da odmah ponudi zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme čuvarima šuma koji su trenutno uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo Bosanski Petrovac. ŠPD je odmah po donošenju zaključka proslijedilo obavijest Kantonalnoj upravi za šumarstvo te zakazalo potpisivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za 24 čuvara šuma u utorak 06. novembra 2018. godine.

Obzirom na gore navedene zaključke Vlade,  ŠPD je smatralo da su ispunjeni zakonski uslovi, odnosno da je za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo riješen radno-pravni status, te tražilo da čuvari šuma sa sobom ponesu obrazac poreske odjave JS 3100 kako bi se utvrdio jedan od osnovnih elemenata ugovora o radu a to je datum otpočinjanja radnog odnosa u ŠPD-u. Kako isti nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, nije se moglo pristupiti potpisivanju ugovora koje je ŠPD već ranije bilo pripremilo.


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova