Strana: < 1 > [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]

U bužet USK-a i općina izdvojeno 1.876.129 KM na ime Naknade za korištenje državnih šuma .::
Zakonom o šumama USK-a (član 67.) utvrđena je obaveza korisnika šuma da plaća naknadu za korištenje šuma i da se ista uplaćuje tromjesečno u roko 30 dana po isteku tromjesečja. Naknada za korištenje šuma se obračunava po stopi 9% od prihoda utvrđenog na osnovu ostvarene količine sječe drvnih sortimenata računajući cijene drveta na panju u skladu s Cjenovnikom ŠPD-a. Uplata obračunate naknade za korištenje šuma vrši se 4% u budžet USK-a a 5% u namjenski fond lokalne zajednice odnosno općine. Na osnovu zaprimljenih podataka o ostvarenoj sječi drvnih sortimenata po općinama utvrđena je ukupna naknada za korištenje šuma za 2014. godinu u ukupnom iznosu 1.876.129 KM. [više]
postavio:administrator datuma:06-02-2015

Isporuka trupaca lišćara i četinara kupcima u 2014.godini .::
Povodom najnovijih dešavanja u vezi „prestanka rada“ nekih drvoprerađivačkih kapaciteta u Unsko-sanskom kantonu, kom prilikom su mediji dodatno dramatizovali ovaj problem bez prethodnog upoznavanja sa činjenicama, koje vlasnici pilana nisu iznijeli u javnost, nego su za svoju neorganizovanost okrivili Unsko-sanske šume, želimo da građanima predočimo pravu istinu.
ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa uredno su svojim kupcima isporučile količine koje su bile predviđene potpisanim ugovorima za 2014. godinu. Vlasnici pilana koji žele da režiraju problem sa Unsko-sanskim šumama dobili su, pored ugovorenih, i dodatne količine. Građanima je dobro poznato da je skoro cijela 2014. godina bila popraćena sa dosad neviđenim padavinama i krajnje nepovoljnim vremenskim uslovima, koje su skoro u potpunosti onemogućile izvođenje terenskih radova u šumarstvu. Otežano odvijanje proizvodnje uticalo je na stanje zaliha svih drvnih sortimenata na međustovarištima koje su na dan 31.12.2014. godine iznosile 26.170 m3. Smatramo da su nezadovoljni pilanari, primjenom racionalnije organizacije rada, mogli obezbijediti kontinuitet proizvodnje zahvaljujući količinama drvnih sortimenata koje su im Unsko-sanske šume dodatno obezbijedile i isporučile. Unsko-sanske šume gazduju državnim šumama na temelju zakonskih propisa, Šumsko-privredne osnove i godišnjih planova gospodarenja.
Kako bi obezbijedili da i buduće generacije uživaju u blagodatima šume, njihova eksploatacija mora se vršiti planski, a ne prema željama nekih drvoprerađivača. ŠPD šumama gospodari na ekološki prihvatljiv i odgovoran, ekonomski opravdan i društveno koristan način, po čemu je poznat a što potvrđuje njegov prestižni FSC certifikat. Ovim principima Unsko-sanske šume će se rukovoditi i u svom budućem radu, nastojeći da podjednako udovolji potrebama svih naših kupaca a ne pojedicima koji misle da imaju privilegije u odnosu na druge.
[više]
postavio:administrator datuma:03-02-2015

Proizvodnja drvnih sortimenata u 2014. godini realizovana sa manjim podbačajem .::
Proizvodnja šumskih drvnih sortimenata u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa tokom 2014. godine odvijala se veoma otežano čemu su doprinijele obilne padavine koje su otežavale a često i u potpunosti obustavljele izvođenje terenskih radova u šumarstvu. Uz ogroman trud i angažman zaposlenika ŠPD „Unsko-sanske šume“ i privatnih izvođača radova angažovanih na izvršenju usluga sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata u znatnoj mjeri smanjeni su zaostaci proizvodnje, a Plan proizvodnje za 2014. godinu realizovan sa manjim zaostatkom. [više]
postavio:administrator datuma:02-02-2015

Šumsko-uzgojni radovi realizovani površini od 2.827,13 hektara .::
Šumsko-uzgojni radovi na nivou ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa realizovani su sa 98 % na ukupnoj površini od 2.827,13 hektara. [više]
postavio:administrator datuma:02-02-2015


Strana: < 1 > [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]
O direktoru
Uređivanje šuma
GIS
Cjenovnik
Plan nabavki za 2015. god .pdf
Odluka - plan nabavki za 2015. god.pdf
Rebalans za 2014. godinu
Plan poslovanja za 2015. godinu
Skraćeni izvještaj o poslovanju za 2010.-2013. god.
Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova za period 01.01.2013. do 31.12.2013.godine
Izvjestaj o radu za 2013. god.
Certificiranje
FSC certificiranje
Izvještaj o procjeni gazdovanja šumom
Zdravstveno stanje šuma u 2013.
ŠGO za ŠGP Ključko 2011.-2020.
Monitoring šuma visoke zaštitne vrijednosti


BiH - Bosanska Krupa - Radnicka bb
Telefon: ++387 37
473-668 (direktor)
473-669 (centrala)
473-671 (fax)
e-mail: kontakt@ussume.ba