O nama


MISIJA

Održivo (ujednačeno, neprekidno i dugoročno) gospodarenje šumskim ekosistemima na području USK-a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, promjenjivim zahtjevima društveno-političkog okruženja i karakterom šumskih resursa kao javnog dobra.

VIZIJA

Postati lider u FBiH u praćenju svjetskih trendova u sektoru šumarstva, primjeni dostignuća šumarske nauke u praksi i posvećenosti, poštivanju međunarodnih principa i kriterija gospodarenja šumskim resursima.OPĆE
I POSEBNE CILJEVE POSLOVANJA

 1.      OPĆI CILJEVI POSLOVANJA
 • Ostvariti primjeren rast imovine ŠPD-a,
 • Povećati iskorištenost kapaciteta u svim dijelovima ŠPD-a te stalno modernizirati poslovne procese,
 • Organizirati poslovanje ŠPD- a kako bi se maksimizirali finansijski  efekti putem  smanjenja  troškova i povećanja prihoda,
 • Učvršćivati ugled ŠPD sa visokoprofesionalnim odnosima s korisnicima proizvoda i usluga,kao i dobavljačima,
 • Podizati razinu i kvalitet odnosa s javnošću i kontinuirano je upoznavati sa odgovornim poslovanjem ŠPD-a,
 • Pojačati brigu  o razvoju , potrebama i sposobnostima radnika kao nezamjenjivom kreativnom potencijalu u realizaciji svih ciljeva ŠPD-a,
 • Stvoriti humanu i kreativnu radnu atmosferu kroz:
  • program razvoja ljudskih resursa,
  • program prekvalifikacije i dodatne obuke
  • program zaštite na radu u cilju smanjenja  broja nezgoda na radu i poboljšanju sigurnosti na radu
  • zbrinjavanje zaposlenika sa umanjenom radnom sposobnošću,
  • insistirati na najvišim standardima poštenja u ŠPD-u. 
 1.       POSEBNI CILJEVI 
 • Realizacija  poslova biološke obnove šuma najmanje u obimu  ili većim od obima predviđenog ŠPO (pošumljavanje,njega i čišćenje šumskih kultura i šuma, zaštita šuma od biljnih bolesti, štetočina, požara, rekonstrukcija  degradiranih i izdanačkih šuma, pošumljavanje krša i goleti)
 • Formiranje i održavanje šuma koje uz visoke prinose, trajno zadovoljavaju potrebe društva, tržišta u pogledu asortimana glavnih šumskih  proizvoda
 • Unapređenje opšte korisnih funkcija šuma
 • Zaštita ugroženih vrsta
 • Certifikacija šuma po Evropskim standardima
 • Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture
 • Uzgoj, zaštita i korištenje divljači
 • Razvoj sistema kontrolinga i sistema praćenja svih rizika u ŠPD-u
 • Izgradnja partnerskog odnosa  sa svim interesnim  grupama, od vlasnika, nadležnih ministarstava, zaposlenika do kupaca, dobavljača, lokalnih zajednica i šire društvene zajednice kako  bismo mogli biti pokretač njihova razvoja
 • Upravljati promjenama s ciljem održivog razvoja
 • Uz to biti najbolji zaštitinici šume i šumskog zemljišta

OSNOVNE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

Kako bi se ostvarila Misija i dostigla Vizija, nužno je svoje ponašanje podrediti očekivajima i ciljevima svih zainteresiranih za djelovanje ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, a to su prvenstveno vlasnik, kupci, dobavljači, zaposlenici, jedinice lokalne samouprave, te interesno –utjecajne grupe u okruženju u kojem djelujemo. Stoga su naše osnovne organizacijske  vrijednosti:                  

 1.        DRUŠTVENA ODGOVORNOST
 2.        PROFESIONALNOST
 3.        FOKUSIRANOST NA KORISNIKE PROIZVODA I USLUGA
 4.        TIMSKI RAD
 5.        DOBRI  MEĐULJUDSKI  ODNOSI
 6.        LOJALNOST ZAPOSLENIH
 7.        RAZVOJ

 

 1.        DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Svojim  programom Društveno  odgovornog ponašanja ŠPD  želi aktivno sudjelovati u razvoju zajednice  u kojoj živi i djeluje te nastoji opravdati očekivanja korisnika usluga, ostalih poslovnih partnera, vlasnika i radnika  ŠPD-a,i  pozitivno utjecati  na sigurnost, društvenu okolinu  i kvalitetu života onih kojima je to najpotrebnije.

 

 1.        PROFESIONALNOST

ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa poslove obavlja na zakonit,odgovoran i  profesionalan način, u skladu sa  zahtjevima struke, za što posjeduje potrebna znanja, vještine iskustvo  i resurse u obavljanju djelatnosti u interesu šire društvene zajednice.

Pred radnicima preduzeća stalna je zadaća razvijati  kompetentnost u poslu koji obavljaju, proširivati znanja profesionalnim doškolovanjem i stalnim razvijanjem sposobnosti i vještina za obavljanje vlastitog posla. Uz to se posebna pažnja  usmjerava na:

 • odgovornost - za obaveze i dužnosti u obavljanju posla, uključujući i posljedice;
 • tačnost - pravovremenost i ispravno  obavljanje vlastitog posla;
 • ažurnost;
 • zakonitost;
 • inicijativu u pronalaženju rješenja;
 • usmjerenost na stvaranje  novih vrijednosti korisnih ŠPD-u.

 

 1.        FOKUSIRANOST NA KORISNIKE PROIZVODA I USLUGA

Stabilni i dugoročni odnosi sa korisnicima proizvoda i usluga, uslov su da bi se sačuvali i

unaprijedili  odnosi povjerenja u ŠPD te kvalitet  proizvoda i usluga koje  nudi.

ŠPD savjesno i odgovorno ispunjava svoje obaveze prema korisnicima usluga, ostalim poslovnim partnerima, regulatornim tijelima ,vlasniku i radnicima ŠPD-a.   

 1.        TIMSKI RAD

Polazi se od pretpostavke da u poslovanju ŠPD može uspjeti samo uz  kvalitetnu angažiranost radnika.Za uspjeh su važni:

 • dobrobit radnika;
 • podrška radu, idejama i  nastojanjima svakog pojedinog radnika;
 • kompromis kao spremnost na sporazum i zajednički dogovor;
 • kreativnost u pronalaženju novih ideja i rješenja te transparentnost u iznošenju  informacija koje moraju biti jasne, nedvosmislene i  razumljive. 
 1.        DOBRI MEĐULJUDSKI ODNOSI

Polazi se od nužnosti korektnog odnosa ŠPD-a  prema radnicima i poštivanja njihovih ljudskih prava , ne ograničavajući pri tom individualne sposobnosti radnika,  njihovu inovativnost i inicijativu pri samostalnom obavljanju radnih zadataka ,  te se stoga visoko rangira:

 • ljubaznost  -   kao dio opće kulture ponašanja;
 • empatija - kao poštovanje drukčijih mišljenja i osjećaja;
 • povjerenja - kao sposobnost pridobivanja i održavanja međusobne naklonosti;
 • iskrenost - kao otvoreno iznošenje vlastitih mišljenja;
 • razumijevanje -  kao nastojanje  da stvari gledamo i s drugih pozicija;
 • etičnost -  koja se posebno ogleda u nedopustivosti da druge iskorištavamo  radi vlasitog napretka.
 1.        LOJALNOST ZAPOSLENIH

Podupiru se osjećaji čvrste pripadnosti ŠPD-u kao obitelji i spremnosti radnika da u svakoj prilici ulože dodatne napore radi zajedničke dobrobiti i boljitka bilo koje vrste.

 1.        RAZVOJ

ŠPD posebnu  pažnju  poklanja uvođenju novih tehnologija. Isto tako, kroz seminare, specijaliziranu obuku i dodatno školovanje omogućuje radnicima usvajanje novih znanja i zvanja.

OSNOVNI PRINCIPI U POGLEDU  ODNOSA SA TREĆIM STRANAMA

Nuđenje ili osiguranje pogodnosti 

Osnovno pravilo ŠPD-a  je da se za nove korisnike proizvoda i usluga natječe kvalitetom proizvoda i usluga.Niti jedan radnik ne smije  drugima u vezi s poslom  nuditi ili osigurati neopravdane pogodnosti, bilo direktno ili  indirektno, bilo u novcu, bilo u drugim protuuslugama.

Reklamni  pokloni za poslovne partnere moraju se birati tako da kod primatelja ne stvore ni najmanji  dojam nemoralnosti i nekorektnosti.U slučaju nedoumice treba zamoliti primatelja da od svog nadređenog unaprijed zatraži dozvolu za primitak poklona. Ako se primatelj tome  protivi, to pokazuje da on sam primitak tog poklona smatra nekorektnim.Državnim službenicima i namještenicima, te drugim dužnosnicima ne smiju se davati nikakvi pokloni.Radnici koji zaključuju ugovore s poslovnim partnerima moraju voditi računa  o tome da i oni  radnicima ŠPD-a ne nude ili osiguraju neopravdane pogodnosti.

Traženje i prihvaćanje pogodnosti

Ni  jedan radnik   ŠPD-a ne smije koristiti svoj službeni položaj koji bi zahtjevao, prihvaćao, pribavljao za sebe ili tražio da mu se obećaju pogodnosti bilo direktno ili indirektno, bilo u novcu ili drugim protuuslugama.Pod time se ne podrazumijevaju povremeni nebitni pokloni male vrijednosti, dok se drugi pokloni  moraju  odbiti ili vratiti uz adekvatno obrazloženje vezano za korporativno poslovno ponašanje.

Posebna pravila za dodjelu poslova

Svi koji se natječu za neki posao mogu od ŠPD-a očekivati da će pošteno i objektivno preispitati njegovu ponudu.Radnici koji se bave nabavom, odnosno dodjelom poslova, moraju se posebno pridržavati  sljedećih pravila:

 • Radnik mora obavjestiti svog nadređenog o svakom ličnom interesu koji bi mogao postojati u vezi sa provođenjem njegovih radnih zadataka;
 • Dobavljači se prilikom  natjecanja za poslove ne smiju preferirati ni ometati; jednak tretman prema svima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi,nacionalnosti, političkih ili vjerskih uvjerenja, invalidnosti, obrazovanja, spola,te postupanja s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama sa posebnim potrebama;
 • Pokloni poslovnih partnera (korisnika proizvoda i usluga, dobavljača tj. trećih osoba, moraju se odbiti ili vratiti, osim ako se radi o beznačajnim i povremenim poklonima male vrijednosti;
 • Ni jedan radnik ne smije za privatne poslove angažirati pravne subjekte s kojima poslovno sarađuje ŠPD, ako bi na taj način mogao imati određene pogodnosti.To vrijedi posebno ako radnik ima ili bi mogao imati  direktan ili indirektan uticaj na angažiranje tog pravnog subjekta za ŠPD.

Profesionalno postupanje

Primjenjivanje stručnog znanja na način da se trećim stranama pomogne u ostvarivanju prava, postupajući pri tome u skladu sa načelom zakonitosti i načelom zaštite javnog interesa, te načela međusobnog uvažavanja i tolerancije.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije