PROCEDURE  O NAČINU RADA POVJERENIKA ZA ETIKU


 1.      Svrha

                                   Svrha ove procedure  jest definisati način rada povjerenika za etiku koji je imenovan Odlukom Nadzornog odbora broj: 011-7-9/14 od 27.02.2014. godine    ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa,  u skladu sa   Ciljevima i Mjerama iz Antikorupcionog programa i  aktivnostima Akcionog plana ŠPD-a,  da bi se osiguralo:

-         Da  povjerenik za etiku  ispunjava svoje poslove i radne zadatkeu skladu sa Etičkim kodeksom

-         Da  se  promoviše etičko ponašanje među zaposlenicima;

-         Da se otklone sve moguće negativne posljedice i nepravilnosti  neetičnog ponašanja zaposlenika.
 

 1.      Područje primjene

                                       Ovu proceduru primjenjuje povjerenik za etiku  u svom radu, kao i Uprava ŠPD-a, Odjeljenje interne kontrole  i Odjeljenje interne revizije za potrebe provjere rada  imenovanog  povjerenika za etiku.

 1.      Odgovornost i ovlaštenja povjerenika za etiku

                                       Povjereniku za etiku se podnose prijave ili pritužbe koje se odnose na:  neetičko ponašanje,diskriminaciju,zlostavljanje, uznemiravanje,iskorištavanje, narušavanje ugleda ŠPD-a, ponašanje prema radnim kolegama  I sl.

Povjerenik  za  etiku:

 1.      Prati primjenu Etičkog kodeksa u ŠPD-u,
 2.      Promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima između zaposlenika ŠPD-a te odnosima zaposlenika prema građanima,
 3.      Zaprima pritužbe i prijave  zaposlenika i građana za neetičko ponašanje i postupanje zaposlenika,
 4.      Provodi postupak ispitivanja osnovanosti prijava,
 5.      Vodi evidenciju u zaprimljenim prijavama tj. pritužbama.
 6.      Poduzima sve radnje i mjere potrebne radi  provedbe Etičkog kodeksa, zašto je  neposredno odgovora

4. Procedure

Procedure se sastoje od slijedećih operacija, posebno obrazloženih u daljem tekstu:

4.1. Osoba koja podnosi prijavu zbog neetičnog ponašanja zaposlenika ili radnog kolege ostvaruje svoje pravo podnošenjem  prijave  pismenim ili usmenim putem povjereniku za etiku  u ŠPD-u.

4.2. Pisana  prijava zbog neetičnog ponašanja  podnosi se poštom na adresu: ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo „ Za povjerenika za etiku - ne otvarati“     Radnička bb,  77240 Bosanska Krupa ili putem elektronske pošte na e-mail adresu : povjerenik.za.etiku@ ussume.ba

4.3. Usmenu prijavu  primit će povjerenik  za etiku  , srijedom u radnom vremenu od 8-13 sati u Bihaću na  broj telefona , 061-782-286,  o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

4.4.Svaka zaprimljena prijava , odnosno pritužba, dobiva svoj evidencioni broj.

4.5. U slučaju da  nije tačno utvrđena  nadležnosti, na temelju sadržaja prijave, povjerenik za etiku i osoba za nepravilnost utvrđuju ko je od njih nadležan za postupanje po prijavi.

4.6. Povjerenik za etiku je nadležan samo u slučaju  nepravilnog postupanja ako su povrijeđena etička načela.

4.7. Povjerenik za etiku  ažurno   vodi  Registar o svim zaprimljenim pritužbama i prijavama.

4.8. Povjerenik  za etiku je dužan provesti  postupak ispitivanja osnovanosti prijave  i na temelju  anonimne  prijave.

4.9. Povjerenik za etiku  u postupku ispitanja prijave samostalno izvodi dokaze. Svaki radnik ŠPD-a je dužan, povjereniku za etiku, na njegov zahtjev, dati sve potrebne podatke vezane uz pojedinu prijavu.

4.10. Povjerenik za etiku je dužan ispitati osnovanost prijave u roku od 30 dana  od dana prijema i podnijeti pisani izvještaj Upravi putem voditelja antikorupcionog tima.

4.11.Uprava je dužna razmotriti izvještaj  Povjerenika za etiku o prijavi i po potrebi pokrenuti postupak odgovornosti zbog kršenja radnih obaveza, dati odgovor na prijavu  u roku od 60 dana  od dana podnošenja, osim ako je prijavu podnijela anonimna osoba.

4.12.Svi  obrazci potrebni za rješavanje prijave  su jednoobrazni i sastavlja ih sam povjerenik za etiku.  (Obrazac odgovora na prijavu , obavijesti, odluke i sl).

4.13.Povjerenik za etiku  kome je radnik  prijavio neetično ponašanje, dužan je podatke koje sazna od samog radnika koji je podnio prijavu, kao i druge  podatke koje sazna u postupku provjere dobivenih informacija, čuvati kao profesionalnu tajnu.

4.14. Radnicima koji prijave  neetično ponašanje  jamči se zaštita anonimnosti, zaštita od uskraćivanja ili ograničavanja prava, te zaštita od  bilo kojeg oblika  zlostavljanja ili uznemiravanja,

4.15.Povjerenik za etiku je dužan  polugodišnje, izvještavati Upravu i Nadzorni odbor o svom radu, preko Voditelja  Antikorupcionog tima.

 1.      Postupanje po anonimnim pritužbama

Anonimne pritužbe se najčešće podnose iz straha podnosioca od mogućih posljedica ili neprijatnosti.Anonimna pritužba može biti pritužba u kojoj su sadržane zlonamjerne tvrdnje, uvrede ili želja da se iz niskih pobuda nanese šteta licu ili licima protiv kojih se podnosi.Zbog toga je postupanje po anonimnim pritužbama osjetljivo područje djelovanja  Povjerenika za etiku.

Anonimne pritužbe ponekad mogu biti takvog sadržaja da pružaju dovoljno osnova za prethodno razmatranje, pokretanje ispitne faze postupka i utvrđivanje činjeničnog stanja.To su uvijek pritužbe koje su potkrepljene odgovarajućim dokazima (materijalni dokazi,audio i video snimci i sl).

Kada navodi u anonimnim pritužbama, sami ili sa drugim raspoloživim činjenicama i dokazima pružaju dovoljno razloga za pokretanje i vođenje postupka,Povjerenik za etiku bi trebao da po sopstvenoj inicijativi pokrene postupak.Anonimna pritužba je inicijalni akt za pokretanje postupka po sopstvenoj inicijativi Povjerenika za etiku.

 1.      Sadržaj Registra prijava

Svaka prijava i pritužba mora sadržavati određene podatke kako bi se po njoj moglo postupiti:

6.1.Podatak o podnositelju prijave ( ako je poznat),

6.2.Kratak sadržaj prijave

6.3.Radnje koje su poduzete,

6.4. Druge bitne činjenice vezane za svaku pojedinu prijavu ( broj predmeta, napomene i sl.)

7.Prateća dokumentacija ( veza sa drugim dokumentima)

-   Etički Kodeks  ŠPD-a

-   Antikorupcioni program

-   Akcioni plan za provođenje mjera iz Antikorupcionog programa

-   Ostala interna akta ŠPD-a      

Procedure rada  povjerenika za etiku  objaviće se na WEB stranici ŠPD  i primjenjuju se od 01.01.2015. godine

Obrazac prijave neetičnog ponašanja i obrazac registra  prijava  je sastavni dio ovih Procedura.

Obrazac prijave neetičnog ponašanja - web
Obrazac prijave neetičnog ponašanja - pdfLogo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova