Servis za građane


Poštovani posjetioci!

Ovaj dio Web stranice posvećen je prijavi po saznanjima o postojanju  nepravilnosti i/ili korupcije u ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa

U okviru temeljnih ciljeva  našeg preduzeća naveli smo i kvalitet odnosa s javnošću koju upoznajemo sa odgovornim poslovanjem ŠPD-a, stvaranjem modernog preduzeća koje će osigurati  odnos prema korisnicima  naših usluga na profesionalan,  nepristran i ljubazan način, te  stoga nam Vaše pritužbe i pohvale mogu pomoći u postizanju tog cilja.

Za Vas smo pripremili sljedeće mogućnosti:

 • možete dati pohvalu  na rad pojedinog zaposlenika  ili poslovne jedinice kao cjeline,
 • možete podnijeti pritužbu na rad ili ponašanje naših zaposlenika – putem povjerenika za etiku,
 • možete podnijeti prijavu za uočene nepravilnosti u radu ili sumnju na korupciju – putem osobe zadužene za nepravilnosti,
 • možete ostvariti pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u F BiH - putem referenta za informisanje,
 • predstavnike medija molimo da nas kontaktiraju  putem posebnog, za njih predviđenog obrazca - putem referenta za informisanje

U skladu sa navedenim nudimo Vam slijedeće obrazce:

 1.       POHVALE
 2.       PRITUŽBE – povjerenik za etiku
 3.       PRIJAVA NEPRAVILNOSTI – osoba za nepravilnosti
 4.       PITANJA PREDSTAVNIKA MEDIJA-referent za informisanje
 5.       PRISTUP INFORMACIJAMA- referent za informisanje


Pohvale

Zahvaljujemo se na pohvali  koju ćete nam proslijediti na adresu elektronske pošte [email protected]
preuzmite formular za slanje poštom ili putem predviđenog online obrazca


Priružbe

Pritužbu na rad zaposlenika ŠPD-a   možete podnijeti ŠPD na slijedeći način:

 • putem telefona na broj:  061 - 782 - 286   (svake srijede  od 8-13 sati)
 • putem faxa na broj:037/ 222-017
 • putem elektronske pošte: [email protected]
 • putem pošte adresirane na ŠPD  sa naznakom –„povjerenik za etiku“- ne otvarati Radnička bb, 77240 Bosanska Krupa
 • popunom obrazca-lično kod povjerenika za etiku

Povjerenik za etiku: Hadžić Merima, dipl.pravnik

Pritužbu možete poslati anonimno ili se možete predstaviti.Ukoliko nam pošaljete podatke dostavićemo Vam odgovor  nakon što provedemo postupak provjere.

Pritužbu podnosite na obrazcu : prijava neetičnog postupanja poštom ili preko online obrasca.

( Obavezno popunite polja označena zvjezdicom)

Procedure rada povjerenika za etiku

Etički Kodeks


Prijava nepravilnosti

Uprava ŠPD-a je donijela pisane Procedure rada Osobe za nepravilnosti, kojima je regulisan način  prijavljivanja nepravilnosti i/ili sumnje na korupciju, postupanje po zaprimljenim prijavama te zaštiti zaposlenog koji prijavi  nepravilnost i korupciju.Procedurama su definisani način prijave, te prava i obaveze  lica koja žele da podnesu prijavu.

Prijavljivanje nepravilnosti i/ili korupcije može biti povjerljivo što značin da je identitet  lica koje prijavljuje poznat samo Antikorupcionom timu ili je anonimno bez navođenja identiteta.

Obrazac za prijavu nepravilnosti   možete podnijeti ŠPD na slijedeći način:

 • putem telefona na broj:  061-757 - 941  (svake srijede od 8 -13 sati)
 • putem faxa na broj: 037 473-671
 • putem elektronske pošte: [email protected]
 • putem pošte adresirane na ŠPD  „Unsko sanske šume“ sa naznakom –„ne otvarati – prijava nepravilnosti“, Radnička bb. 77240 Bosanska krupa
 • putem obrazca koji možete dobiti u svakoj  našoj Podružnici/Šumariji

Osoba za prijavu nepravilnosti: Goran Mikić, dipl.ecc

Prijavljivanje se vrši na: obrazcu za prijavu nepravilnosti poštom ili preko online obrasca.

Procedure rada osobe za nepravilnosti

Ukoliko anonimno podnosite prijavu za nepravilnosti , niste obavezni popuniti podatke koji se odnose na Vaš identitet.

Napominjemo: Zbog  mogućnosti zloupotreba biće postupljeno samo  po dovoljno ozbiljnim anonimnim prijavama koje su potkrepljene odgovarajućim dokazima (dokumentima, slikama i sl.)


Pristup informacijama


Zahtjev za pravo na pristup informacijama možete podnijeti ŠPD-u na slijedeći način:
 • putem telefona na broj: 061 - 769 342 (svake srijede od 8-13 sati)
 • putem faxa na broj: 037 / 473 -671
 • putem elektronske pošte: [email protected]
 • putem pošte adresirane na ŠPD "Unsko - sanske šume" sa naznakom - "Referent za informisanje", Radnička bb, 77240 Bosanska Krupa

Referent za informisanje - Jasmin Grošić, diplomirani žurnalist

ŠPD ima pravo na naknadu stvarnih troškova koji nastanu pružanjem informacija korisniku koji ima pravo pristupa informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje u skladu Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.
Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije