Zdravstveno stanje šuma u 2019. god.


Sušenje na području državnih šuma Unsko-sanskog kantona kojima gazduje ŠPD „Unsko sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa traje od 2002.godine.

U početku su se sušila prvo stabla jele, a zatim i stabla smrče naročito na južnim ekspozicijama planine Grmeč, Podružnica „šumarija“ Bosanski Petrovac.

Bitno je istaći da je sušenje jele stalo 2006.godine, kao rezultat brzih i efikasnih mjera, u prvom redu brze sječe i izvoza zaraženih stabala, te dislokacije izrađenih sortimenata u Bosanskom Petrovcu.

Istovremeno je izvršena zaštita stovarišta postavljanjem barijerskih klopki okolo stovarišta, te se roba nastojala što prije otpremiti.

U periodu od 2003. – 2008. godine sanitarnim sječama u prosjeku je posječeno godišnje 50.000 m3 bruto mase.

U periodu 2009. – 2012. godine nastupilo je relativno zatišje jer se efikasnim i brzim sječama, izvozom posječene robe, te pravovremenim postavljanjem feromonskih klopki stanje na terenu saniralo i sječa sanitara se svela na prihvatljive količine.

Više faktora je nepovoljno utjecalo, a među ostalim i suša 2012. i 2013.godine, da je otpočeo novi val sušenja šuma. Sušila se uglavnom smrča.

U godinama kako slijedi posječeno je:

-          u 2014. godini 12.000 m3 sušika

-          u 2015. godini 16.000 m3 sušika

-          u 2016. godini 31.500 m3 sušika

-          u 2017. godini 23.500 m3 sušika

-          u 2018. godini 35.390 m3 sušika

Sušenje se odvija kontinuirano tako da se dio doznačene mase prenosi u naredne godine.

Neposredni uzročnici sušenja su osmozubi smrčin potkornjak i mali šestozubi smrčin potkornjak.

Smanjena vitalnost stabla, te ekstremne suše i toplo vrijeme izuzetno pogoduju razvoju ovih štetnih insekata, koji prema našim lokalnim pračenjima imaju dvije čiste i jednu sestrinsku generaciju i na taj način izuzetno brzo povećavaju svoju populaciju.

Godina 2017. bila je izuzetno sušna, te uz dodatno obilan snijeg tokom protekle zime, prouzrokovan je ogroman broj snjegoloma i izvala na cijelom području ŠPD-a.

Orkansko nevrijeme u decembru 2017. godine praćeno izuzetno jakim vjetrom prouzrokovalo je ogroman broj preloma i izvala koji su bili predmet doznake i izrade u 2018.godine, a obzirom na veliku količinu doznačene mase, te nemogućnost pravovremene sječe i izovza zbog organizacionih problema, dio mase se realizirao i u 2019. godini.

U daljem tekstu donosimo stanje i problematiku po Podružnicama/pogonu gospodarenja koje je popraćeno u 2019. godini, a koje se tiče problema ugroženosti i zaštite šuma.

  1. Podružnica  „Šumarija“ Bihać

 

Ova Podružnica nema problematike što se tiče sušenja šuma prouzrokovanim pojavom potkornjaka.

Doznakom je tretirano ukupno 24 odjela i ukupno je u 2019. godini doznačeno 2.692 m3 bruto četinara i 1.367 m3 bruto mase lišćara, a radi se o izvalama i prelomima.

Posječeno je 5.387,79 m3 neto mase četinara i 822,78 m3 lisičara neto mase, što ukupno iznosi 6.210,57 m3 neto mase.

Postavljeno je 16 pozicija sa feromonskim klopkama. Korišteni su Chalcoprax i Curwivit, uglavnom kao kontrolne klopke sa vrlo neznatnim ulovima, ispod kritične granice. Preostalu masu izvala i prijeloma, od 254 m3 bruto mase, kao i novonastalu doznačenu masu od 2.692 m3, treba što prije izraditi i uspostaviti šumski red jer prijeti opasnost od pojave od potkornjaka, a što je i zakonska obaveza ŠPD-a, propisana rokovima za slučaj pojave izvala, preloma, sušika.

Što se tiče drugih faktora koji narušavaju zdravstveno stanje šume, uočeno je pojedinačno sušenje tanjih stabala jasena, kao posljedica patogene gljive Chalara fraxinea (Kowalski 2006.)

 

  1. Pogon gospodarenja Bosanska Krupa

Područje je u decembru 2017. godine zahvaćeno orkanskim nevremenom sa velikim brojem vjetro izvala. Doznakom je obuhvaćeno 112 odjela, a doznačeno je 25.171 m3 bruto mase četinara i 5.325 m3 bruto mase lišićara. Dio mase je posječen u 2018. godini, a u 2019. godini izvršena je sječa preostale mase. Posječeno je 15.182,44 m3 neto mase četinara i 2.527,65 m3 neto mase lišćara, što ukupno iznosi 17.710,10 m3 neto drvne mase. Posječena masa je sukcesivno otpremana kupcima.

Ukupno je postavljeno 11 feromonskih klopki, uglavnom kontrolnih, a ulovi su vrlo neznatni, ispod kritičnog praga.

Konstatovano je sušenje i odumiranje stabala jasena promjera do 20cm. U većem obimu odumiranje je izraženo u krošnjama u gornjoj trećini kod tanjih stabala, te kod debljih stabala u donjem dijelu.

Isto tako primjećeni su nekrotizirani dijelovi kore koji se odvajaju od stabla bez sluznatih izlučevina na deblu. Najvjerovatnije se radi o prisustvu patogene gljive Chalara fraxinea (Kowalski 2006.).

Naime odumiranje jasena običnog (Fraxinus excelsior L.) uzrokovanog gljivom C.fraxinea u posljednjih nekoliko godina zahvatilo je veliki broj evropskih zemalja, među njima i BiH.

Iz dosadašnjih iskustava drugih država nema pouzdanih informacija o načinu gospodarenja jasena u ugroženim sastojinama. Preporučuje se sječa odumrlih ili jako oboljelih stabala.

Pojava je vrlo zabrinjavajuća obzirom na iskustvo susjednih zemalja, te vrlo ozbiljno prijeti po stanje jasena i uopće njegovog opstanka.

Eventualnu pojavu sušika, preloma i izvala blagovremeno doznačiti i u zakonskim rokovima izvršiti sječu i izvoz.

 

  1. Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac

Najintenzivnije sušenje odvija se već dugi niz godina na području Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac.  Uglavnom se radi o sušenju čistih sastojina smrče, na površini od cca 2500 ha, na području južnog Grmeča, te u manjem obimu, kao pojedinačna stabla, na ostalim dijelovima GJ „Grmeč-Bosanki Petrovac“. Štete su evidentne i značajne na gubitku kvaliteta drvne mase, a odražavaju se i na stabilnost eko sistema uopće.

Na tom se području provode praktično sve poznate biotehničke mjere u borbi za zaustavljanje sušenja sastojina, kroz sanaciju površina zahvaćenih sušenjem drvne mase, sječu osušenih i zaraženih stabala. Isto tako lovnim klopkama uz primjenu feromona suzbija se i kontrolira brojnost populacije potkornjaka na tom području. Aktivnost se odvija uz saradnju sa Šumarskim fakultetom Sarajevo čiji stručnjaci iz domena zaštite šuma prisustvuju i vode edukacije terenskog osoblja, te vrše nadzor poduzetih mjera od strane ŠPD-a.

Masovna pojava potkornjaka posljedica je ulančavanja različitih faktora, a svakako su najbitniji način gospodarenja, klimatske promjene, te već narušeno zdravstveno stanje šuma.

Dosljedno provođenje propisanog načina gospodarenja za čiste sastojine smrče te valjana uspostava šumskog reda znatno će povećati odbrambene mehanizme sastojine koja će u određenom trenutku u nekoj mjeri moći amortizirati sve negativne utjecaje i smanjiti štete od potkornjaka.

Na tim principima moramo ustrajati, a faktori kao što je globalna promjena klime su izvan našeg opsega djelovanja.

Zvanični podaci govore da se pojava deset najtoplijih godina dešavala poslje 2000.godine.

Upravo povećanje temperature i produžavanje toplotnog perioda na jesenske mjesece omogućava pojave i do 3 generacije potkornjaka što povećava štete i otežava suzbijanje potkornjaka.

Da su provedene biotehničke mjere imale uspjeha pokazuju podaci gdje se posječna drvna masa sa 12.821 m3 u 2008. godini svela na 4.465 m3 u 2013. godini. Od 2014. godine bilježi se znatno povećanje i kuluminira u 2018. godini kada je ukupno doznačeno 43.982 m3 bruto mase četinara od čega je 26.301 m3 sušika. Obzirom na zaostatke i neposječenu osušenu masu iz 2017. godine posječeno je 50.877 m3 bruto mase, od čega 38.525 m3 sušika. Kao rezultat pravovremeno poduzetih mjera, kao što su radionica o principima i načinu doznake površina napadnutih potkornjakom, a koja je održana u saradnji sa Šumarskim fakultetom, te pravovremena sječa i izrada, smanjena je ukupna količina novih sušika. Tako je u 2019. godini posječeno 11.869, 46  m3 neto mase četinara i 273,97 m3 neto mase lišćara, što ukupno iznosi 12.143,43 m3 neto mase, što je u odnosu na 2018. godinu znatno manje. Obzirom da je doznačeno, a ne posječeno cca 4.500  m3 bruto mase iz 2019. godine, te da je u 2019. godini doznačeno ukupno 12.834 m3 , doznačenu masu treba što prije posjeći, realizirati i maksimalno uspostaviti šumski red kako bi se trend smanjenja sušenja zadržao.

Broj postavljenih klopki je 207 pozicija, tipa „zvjezda“ 26 komada i „samica“ 181 komad. Zamjena ampula feromona vršena je redovito, a kvantificiranje ulova desetodnevno kako je to propisano. Ulovi su bili iznad granice prekobrojnosti, u ekstremnim slučajevima čak i do 10 000 jedinki, ali su se uglavnom ulovi kretali u intervalu od 2000-4000 jedinki.

Izvještajem komisije za praćenje zdravstvenog stanja šuma broj 02-2409-4/19 od 15.08.2019. godine, u odjelima 202 odsjek „a“ i odsjek „b“ i u odjelu 201 odsjek „d“ registrovana je pojava velikog borovog srčikara (savijača) Tomicus piniperda L. i malog borovog srčikara (savijača) Tomicus minor L. Ukupna napadnuta površina iznosi 48,5 ha, a naraočito su ugrožene mlađe borove kulture. Stanje će se intenzivno pratiti u 2020. godini, a u tom smislu su i postavljene feromonske klopke za redukciju brojnosti potkornjaka. Postavljanje feromona, obzirom na biologiju razvoja pomenutih potkornjaka, treba započeti već krajem februara. Posljedice napada ovog potkornjaka na starijim kulturama rezultirat će smanjenjem prirasta, a veća ugroženost po opsatnak prijeti mlađim kulturama.

 

  1. Podružnica „Šumarija“ Cazin

Na ovoj Podružnici problematika sušenja i propadanja šuma odnosi se na kulture koje su starosti 50-ak godina, podignute uglavnom na terenima van svog proizvodnog areala.

Ugroženost se ogleda kroz pojavu sušenja smrčevih kultura, a koja se za sada uspješno suzbija. Na području Podružnice „Šumarija“ Cazin u 2019. godini posječeno je ukupno 1735,15 m3 neto mase.

U 2019. godini doznačeno je 35 odjela, 2.371 m3 bruto mase četinara i 400 m3 bruto mase lišćara, što ukupno iznosi 2.771 m3 bruto mase. Istovremeno iz 2019. godine  preostalo je neposječenih 871 m3  bruto mase četinara. Doznačenu i preostalu doznačenu neposječenu drvnu masu potrebno je u što kraćem vremenskom roku posjeći i uspostaviti šumski red.

Ukupno je postavljeno 143 feromonske klopke. Korišteni su feromoni Chalcoprax i Pheroprax, a kvantificiranje ulova vršeno svakih deset dana u mjesecu.

Kestenova osa šiškarica otkrivena je na području Podružnice „Šumarija“ Cazin 2014. godine i prouzrokovala šteta na izbojku, listu, cvijetu i smanjenju uroda čak i do 70%.

Susjedna Republika Hrvatska suočila se sa istim problemom te je preko Šumarskog instituta Jastrebsko i „Hrvatskih šuma“ izvršen umjetni uzgoj Torymus sinensis jedinog prirodnog neprijatelja kestenove ose šiškarice.

Ispuštanjem tog parazitoida izvršeno je u graničnom području sa BiH tako da se on proširio i na područje kojim gospodari ŠPD USŠ.

Uzimanje uzoraka na području Podružnice „Šumarije“ Cazin izvršeno je na 6 lokaliteta u proljeće 2017. godine. Analiza šišaka ose šiškarice u Šumarskom institutu Jastrebarsko pokazala je da se parazitiranost kreće od 45% - 74%. Na osnovu gore navedenog zaključujemo da će štete od kestenove ose šiškarice biti sve manjeg obima. Stanje je potrebno pratiti i u narednom periodu.

Komisija za praćenje zdravstvenog stanja šuma u svom izvještaju broj 01-2071-2/19 od 30.07.2019. godine u prvom nalazu konstatovala je pojavu hrastove mrežaste stjenice (Coythucha arcuata, Say) na području Podružnice „Šumarija“ Cazin i to na nekoliko lokaliteta. Ova invazivna štetna strana vrsta u Evropi je prvi put otkrivena u Italiji 2000. godine. U susjednoj Hrvatskoj otkrivena je 2013. godine, a u BiH uočena je prvi put 2018. godine na planini Zvijezda. Trenutno nije utvrđena pojava blijeđenja lista, žutila, niti sušenja. Prognoza odvijanja procesa štetnog djelovanja na hrastove sastojine nije optimistična jer postoji opasnost od ulančavanja štetnika, kao što su pepelnica na podmlatku i imela u krošnjama. U sastojinama, a naročito u registrovanoj sjemenskoj sastojini hrasta, stanje je neophodno nadzirati, pratiti gradaciju hrastove stjenice, te po potrebi primjeniti do sada poznate metode suzbijanja, gradacije (ljepljivi prstenovi i obloge od kartona i papira za primamljivanje kod prezimljavanja imaga stjenice).

Primjena hemijskih sredstava nije moguća zbog FSC certifikata. U nekim Evropskim državama trenutno su u ispitivanju biološki neškodljiva sredstva za suzbijanje stjenice, kao što je Asset. Neophodno je praćenje stanja, kako razvoja američke mrežaste stjenice, tako i metoda suzbijanja, prvenstveno sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu i susjednim državama koji imaju isti problem.

  1. Podružnica „Šumarija“ Ključ

Na području Podružnice „Šumarija“ Ključ prelomi i izvale koji su nastali u 2018. godina, kao posljedica orkanskog nevremena, dijelom su realizirani u 2018. godini, a preostala količina od 9.464,55 m3 neto mase posječeno je i realizirano u potpunosti u 2019. godini. U 2019. godini doznačeno je 1233 m3 bruto mase koju je potrebno u što kraćem roku realizirati.

Ukupno je postavljeno 40 feromonski klopki, uglavnom kontrolnih.

 

  1. Podružnica „Šumarija“ Sanski Most

Karakteristika ove Podružnice je da se sušenje četinara javlja uglavnom pojedinačno. U 2019.godini ukupno je doznačeno 1.925 m3 bruto četinara, lišćara 1280 m3 bruto, što ukupno iznosi 3205 m3 bruto mase. U 2019. godini posječeno je  2305,20 m3 neto mase četinara i 875,99 m3 neto mase lišćara, što ukupno iznosi 3181,19 m3 neto drvne mase. Doznačena neposječena masa iz 2019.godine iznosi 2003,52 m3 bruto mase, obzirom da je doznačena u 12 odjela trebalo bi što hitnije pristupiti sječi, kako putem vlastite režije ili javnog oglašavanja.

Ukupno je postavljeno 26 feromonskih klopki za kontrolu populacije i suzbijanje potkornjaka. Korišteni su feromoni Pheroprax i Chalcoprax.

U proljeće 2018.godine zabilježen je golobrst kulture bijelog bora starosti 35 godina u odjelu 9 odsjeka G.J. „Majdanske Planine“ na površini 27,00 ha.

Simptomi koji su primjećeni su između ostalog zeleni vršni izbojci i na potpuno obrštenim granama (pregled izvršen 08.06.2018.godine).

Radilo se o štetniku Acantholyda erytrocephala L. – borova osa predivica.

Izvršenim pregledom u proljeće 2019.godine golobrst kulture bijelog bora je praktički izostao, tako da se može zaključiti da su štete po pomenutu kulturu bile uglavnom u smanjenju prirasta u godinama kada je izvršen golobrst. Povoljna okolnost je ta što gusjenice pomenute ose vrše golobrst starih iglica tako da vršni pup ostaje neoštećen pa se sastojina relativno brzo regenerira.

 

Realizacija dinamičkog plana doznake slučajnih užitaka po PŠ/PG 2019.godine

 

 

PŠ/PG

 

GJ

 

ODJEL

ČETINARI

LIŠĆARI

UKUPNO

bruto

trupci

cdč

ccč

bruto

trupci

odl

ocl

neto

bruto

BIHAĆ

 

RB

115

101

50

14

6

20

1

10

5

86

121

 

62,74,78,95

165

78

43

9

4

0

2

1

133

169

 

3,4,8

 

 

 

 

229

17

0

155

172

229

 

10

 

 

 

 

216

0

0

184

184

216

 

PLJEŠEVICA

65

49

29

7

3

9

3

3

2

47

58

 

24

223

115

33

21

94

16

38

25

248

317

 

46

432

162

137

20

79

23

32

14

388

511

 

23

830

204

285

58

56

7

26

14

594

886

 

47,48,49

132

0

66

28

18

0

10

5

109

150

 

57

563

0

114

265

109

0

28

65

472

672

 

66

73

0

57

0

14

0

12

0

69

87

 

67

49

16

20

0

56

7

10

29

82

105

 

74

75

16

37

0

43

3

8

24

88

118

 

RK

137,139

 

 

 

 

162

0

100

35

135

162

 

138

 

 

 

 

258

27

0

186

213

258

 

ukupno

24

2692

670

813

410

1367

104

279

744

3020

4059

 

 BOSANSKA KRUPA

RK

1

 

 

 

 

170

0

0

142

142

170

 

67,68/2

 

 

 

 

72

0

0

60

60

72

 

GJ

65

 

 

 

 

116

0

0

97

97

116

 

82

 

 

 

 

55

0

0

55

55

55

 

87

 

 

 

 

86

0

0

84

84

86

 

9

 

 

 

 

342

0

0

286

286

342

 

54

 

 

 

 

379

0

0

311

311

379

 

102,103,104

 

 

 

 

220

0

0

184

184

220

izvala

26

 

 

 

 

753

0

0

626

626

753

izvala

117

 

 

 

 

67

0

0

56

56

67

 

36,104

107

0

0

79

 

 

 

 

79

107

 

GOMILA

87

89

0

0

68

1

0

0

1

69

90

 

ukupno

15

196

0

0

147

2261

0

0

1902

2049

2457

 

CAZIN

 

GLINICA

86

29

0

10

15

 

 

 

 

25

29

sušika

87

34

0

7

22

 

 

 

 

29

34

sušika

35/1

81

0

18

51

 

 

 

 

69

81

 

35/2

37

0

5

26

 

 

 

 

31

37

 

37

41

0

0

35

 

 

 

 

35

41

 

106

14

0

0

12

 

 

 

 

12

14

 

110

67

0

12

46

 

 

 

 

58

67

 

111

24

0

4

16

 

 

 

 

20

24

 

119

21

0

0

18

 

 

 

 

18

21

 

1

38

0

0

33

3

0

0

2

35

41

 

24

 

0

0

0

287

0

0

241

241

287

 

85

136

0

35

81

 

 

 

 

116

136

 

69,72,75,77

10

0

0

8

52

0

0

44

52

62

 

KLADUŠ.

1

56

0

15

34

 

 

 

 

 

 

 

4

73

0

20

44

 

 

 

 

 

 

 

10

42

0

0

36

19

0

0

16

52

61

 

6,8

 

 

 

 

39

0

0

33

33

39

 

GOMILA

35

144

0

37

85

 

 

 

 

122

144

sušika

52

125

0

40

65

 

 

 

 

105

125

sušika

51

15

0

5

8

 

 

 

 

13

15

sušika

54

14

0

5

8

 

 

 

 

13

14

sušika

37

67

0

17

40

 

 

 

 

57

67

sušika

39

18

0

0

15

 

 

 

 

15

18

sušika

50

14

0

0

12

 

 

 

 

12

14

sušika

GATA

29

463

0

249

273

 

 

 

 

522

463

 

30

808

0

240

440

 

 

 

 

680

808

 

ukupno

35

2371

0

719

1423

400

0

0

336

2478

2771

 

BOSANSKI PETROVAC

GRMEČ-BOSANSKI PETROVAC

167

322

172

28

41

3

0

1

1

243

325

sušika

165

318

158

57

27

 

 

 

 

242

318

sušika

88

329

151

58

35

5

0

4

0

248

334

sušika

170

170

88

22

20

 

 

 

 

130

170

sušika

221

275

132

49

20

6

2

2

1

206

281

sušika

93

399

195

71

47

 

 

 

 

313

399

sušika

225

308

154

52

35

 

 

 

 

241

308

sušika

224

881

335

175

117

 

 

 

 

627

881

sušika

171

95

44

19

12

 

 

 

 

75

95

sušika

228

215

116

27

18

11

1

5

3

170

226

sušika

92

547

286

86

57

24

3

10

1

449

571

sušika

194

628

181

145

142

 

 

 

 

468

628

sušika

45

595

200

107

71

 

 

 

 

378

595

sušika

136

134

53

27

12

 

 

 

 

92

134

sušika

134

478

216

84

44

 

 

 

 

344

478

sušika

138

107

39

23

11

 

 

 

 

73

107

sušika

133

375

199

65

33

 

 

 

 

297

375

sušika

135

326

142

64

28

 

 

 

 

234

326

sušika

132

371

171

69

31

 

 

 

 

271

371

sušika

137

186

73

39

18

 

 

 

 

130

186

sušika

173

493

168

115

44

 

 

 

 

327

493

sušika

108

394

190

70

27

 

 

 

 

287

394

sušika

139

86

26

22

14

 

 

 

 

62

86

sušika

OSJ-B.P.

29

1787

1024

236

157

75

13

29

20

1479

1862

 

31

1039

518

149

132

90

24

54

0

877

1129

 

18

284

119

61

21

7

1

4

2

208

291

 

32/1

375

221

61

23

16

3

4

7

319

391

 

54/1

360

132

89

30

9

1

4

2

258

369

 

G.K.

53

546

67

208

139

 

 

 

 

414

546

 

54

47

8

17

17

 

 

 

 

42

47

 

67

 

 

 

 

53

0

27

18

45

53

 

66/2

 

 

 

 

65

0

33

22

55

65

 

ukupno

28

12470

5578

2295

1423

364

48

177

83

9604

12834

 

KLJUČ

Š. PALEŽ

92/2

596

301

115

65

2

0

1

1

483

598

 

99

234

95

77

14

6

0

4

1

191

240

 

10

340

197

47

20

 

 

 

 

264

340

 

OŠILJAK-GOLAJA

32

2

0

0

1

53

0

0

44

45

55

 

ukupno

4

1172

593

239

100

61

0

5

46

983

1233

 

SANSKI MOST

G.MIJAČ.

1

746

173

362

295

2

0

2

0

832

748

 

19

231

43

65

50

 

 

 

 

158

231

 

33

177

61

31

30

 

 

 

 

122

177

 

122

333

135

55

40

 

 

 

 

230

333

 

124

233

79

81

0

 

 

 

 

160

233

 

Č.KOSA

34,35/2

120

0

91

0

326

0

0

270

270

326

 

123

85

18

45

0

127

0

0

127

127

127

 

45

120

0

91

0

 

 

 

 

91

120

 

75

85

18

45

0

 

 

 

 

63

85

 

MAJD.PL

40

 

 

 

 

52

0

0

47

47

52

 

38

 

 

 

 

773

38

157

456

651

773

 

ukupno

10

1925

509

730

415

1280

38

159

900

2751

3205

 

UKUPNO

116

20826

7350

4796

3918

5733

190

620

4011

20885

26559

 

 

PREGLED POSTAVLJENIH FEROMONSKIH KLOPKI

 

R/b

PODRUŽNICA/POGON

Broj pozicija

1

BIHAĆ

16

2

BOSANSKA KRUPA

11

3

CAZIN

142

4

BOSANSKI PETROVAC

207

5

KLJUČ

40

6

SANSKI MOST

26

UKUPNO:

442

 

PREGLED UTROŠENIH FEROMONSKIH PREPARATA U 2019.GODINI NA NIVOU ŠPD-a

 

R/b

VRSTA FEROMONA

KOLIČINA

1

Pheroprax

1071

2

Chalcoprax

636

3

Curwivit

150

4

Tomowit

30

UKUPNO:

1887

 

Obzirom da je borba na suzbijanju potkornjaka dugotrajan složen proces u sljedećem periodu  potrebno je striktno provoditi aktivnosti kako slijedi:

 

-          Obnoviti ugovor sa Šumarskim fakultetom Sarajevo za 2020.godinu.

 

-          Izvršavati pravovremenu doznaku sanitara po principima koji su projektantima poznati, a utvrđeni su na radionicama sa stručnjacima  Šumarskog fakulteta Sarajevo u toku 2018.godine.

 

-          Maksimalno ubrzati izradu izvedbenih projekata.

 

-          Kontrola radova sječe i izvoza prilikom izrade sanitara treba biti permanentna te zahtjevati striktno pridržavanje propisa koje propisuje Pravilnik o uspostavi i održavanju šumskog reda.

 

-          Vršiti efikasniju otpremu drvnih sortimenata četinara sa što kraćim zadržavanjem sortimenta na međustovarištima te i na stovarištu uspostaviti šumski red.

 

-          Maksimalno skratiti vrijeme provođenja oglašavanja radova na sječi i izvozu sanitara. Iz prakse je nažalost poznato da pojedine procedure traju predugo, a poznato je da se zaražena stabla moraju u roku dvije do tri sedmice maknuti iz šume i otpremiti jer se u protivnom sušenje povećava.

 

-          Tražiti od Federalnih i vlasti na kantonalnom nivou potporu u suzbijanju sušenja šuma te neophodnu pomoć kroz projekte ali i pronalaženje modaliteta bržeg odabira izvođača kao kroz na primjer proglašavanja elementarnih nepogoda bar na području Šumarije Bosanski Petrovac.

 

-          Medijski istupati sa argumentovanim objašnjenjima i upoznati širu javnost o srži problema te smanjiti mogućnost manipulacije i zloupotreba istog problema.

 

-          Rukovodstvo ŠPD-a prioritet mora dati sanaciji sušenja pred radovima redovne sječe, te na taj način maksimalno smanjiti sušenje šume, a koje se između ostalog i vrlo nepovoljno odražava i u materijalnom smislu kroz negativne financijske efekte za ŠPD pa tako i širu zajednicu.

 

-          Integralnoj zaštiti šuma dati veči značaj jer je činjenica da se susrećemo sa sve većim problemima kako sa štetnicima autohtonog porijekla tako i sa invazivnim vrstama, a što zahtjeva uže specijalizacije stručnog kadra te upravo taj stručni kadar jačati u Podružnicama/Pogonu gospodarenja kroz edukacije i slično.

 

S poštovanjem,

 

                                                                                      

          Referent uzgoja i zaštite                                                        Rukovodilac sektora za

                                                                                                   uzgoj i zaštitu šuma i divljači

 

       Jasmina Midžić,dipl.ing.šum.                                        Rasim Mehmedović, dipl.ing.šum.

 

Dostaviti:

                                                                                              

-          Naslovu

-          Sekretar ŠPD-a

-          Sektor za uzgoj i zažtitu šuma i divljači

-          Referent uzgoja i zaštite šuma

-          Šef tima za certificiranje, mr.sci.Sabahudin Solaković

-          a/aVazani članak:
Zdravstveno stanje šuma u 2018. god.
Zdravstveno stanje šuma u 2017. god.
Zdravstveno stanje šuma u 2016. god.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije