Javni poziv

25.04.2006. - Referent informisanja
Javni pozivJavni poziv za dostavljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

I - Za prodaju sljedećih drvnih sortimenata
JELA............................................. SA POČETNOM CIJENOM I klasa 59,42m3.............................................150,00KM/m3 II klasa 60,42m3.............................................130,00KM/m3 III klasa 33,48m3.............................................105,00KM/m3 SMRČA............................................. ..SA POČETNOM CIJENOM I klasa 6,17m3.............................................160,00KM/m3 II klasa 9,36m3.............................................135,00KM/m3 III klasa 4,85m3.............................................110,00KM/m3Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

I - Za prodaju sljedećih drvnih sortimenata

JELA............................................. SA POČETNOM CIJENOM I klasa 59,42m3.............................................150,00KM/m3 II klasa 60,42m3.............................................130,00KM/m3 III klasa 33,48m3.............................................105,00KM/m3

SMRČA.............................................SA POČETNOM CIJENOM I klasa 6,17m3.............................................160,00KM/m3 II klasa 9,36m3.............................................135,00KM/m3 III klasa 4,85m3.............................................110,00KM/m3

II - Drvni sortimenti se nalaze na međustovarištu (tvrdi kamionski put) odjela G.J. „Osječenica – Bos.Petrovac Podružnica „Šumarija“ Bos.Petrovac i mogu se pogledati svakim radnim danom od 10,00 d0 12,00 sati,  a kontakt telefon je (061) 174-516.

III
- Zainteresovana lica trebaju dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom „za prodaju drvnih sortimenata“ najkasnije do 28.04.2006.godine. Javno otvaranje ponuda će se izvršiti dana 28.04.2006. godine u 10,00 sati u prostorijama Direkcije ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa ul. Radnička bb.
Ponuda obavezno mora sadržavati Rješenje za obavljanje djelatnosti rezanja drveta ponuđača.

IV -
Odabrani izvođač preuzima drvne sortimente po sistemu viđeno-kupljeno nakon izvršene uplate a najkasnije u roku tri dana od dana izbora. Naknadne reklamacije se neće uvažiti.


Podijeli: