ODRŽANA SJEDNICA STRUČNOG KOLEGIJA

17.11.2005. - Referent informisanja
ODRŽANA  SJEDNICA  STRUČNOG  KOLEGIJAU ponedjeljak 7. novembra 2005.godine u prostorijama Direkcije ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa održana je deseta sjednica Stručnog kolegija preduzeća. Na sastanku se razmatrao Izvještaj o proizvodnji za mjesec oktobar i period januar-oktobar 2005.godine, Prijedlog trogodišnjeg plana rada i poslovanja ŠPD, a bilo je riječi i o zadacima za tekući mjesec te njihovoj realizaciji...U ponedjeljak 7. novembra 2005.godine u prostorijama Direkcije ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa održana je deseta sjednica Stručnog kolegija preduzeća. Na sastanku se razmatrao Izvještaj o proizvodnji za mjesec oktobar i period januar-oktobar 2005.godine, Prijedlog trogodišnjeg plana rada i poslovanja ŠPD, a bilo je riječi i o zadacima za tekući mjesec te njihovoj realizaciji. Članovi Stručnog kolegija Preduzeća, tokom sjednice, upoznati su i sa elaboratom popisa drvnih sortimenata na dan 30.09.2005.godine te stanjem u 48.odjelu G.J "Baštra-Čorkovača" nakon njegove realizacije.

Razmatrajući izvještaj o proizvodnji za oktobar 2005.godine i period januar-oktobar 2005.godine utvrđeno je da su sve podružnice "Šumarija" i Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, u fazi iskorištavanja šuma, izvršile plan. Kod šumsko-uzgojnih radova evidentiran je zaostatak za 15% jer sadnice lišćara nisu u optimalnoj fazi za pošumljavanje zbog lista koji nije sa njih opao. Nakon sveobuhvatne diskusije po ovim tačkama dnevnog reda u kojoj su učešće uzeli svi članovi Stručnog kolegija zadužena je Služba za komercijalne poslove da zajedno sa upravnicima poduzmu sve aktivnosti u cilju pronalaska kupaca kako bi se smanjile evidentne zalihe celuloznog drveta. Dalje je zaključeno da će se u narednom periodu održati tematska sjednica Stručnog kolegija Preduzeća koja će biti posvećena razmatranju Prijedloga Trogodišnjeg plana rada i poslovanja ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o Bosanska Krupa i Prijedlogu izmjena Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ŠPD-a.

Sve šumarije u fazi iskorištavanja šuma izvršile su plan!

Zbog blagovremenog zaključivanja ugovora za 2006.godinu a tiču se javnih nabavki (usluge i robe), zaključeno je da je neophodno da Služba za komercijalne poslove u saradnji sa Komisijom za javne nabavke pripremi lotove a da ostali rukovodeći radnici dostave eventualne primjedbe na realizaciju ugovora iz 2005.godine, kako bi Komisija za javne nabavke prilikom izbora imala potpunu sliku o dosadašnjim izvođačima usluga i dobavljačima za ŠPD. Jedan od zaključaka održane sjednice bio je i da se ovlasti šef Službe za finansije da izvjesti upravnike i rukovodeće zaposlenike o terminu isplate plata i toplih obroka kako bi zaposlenici bili blagovremeno upoznati sa isplatama. Kako je na sjednici Stručnog kolegija konstatovano da su sve podružnice "Šumarija" i Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa ostvarile dobre rezultate u proizvodnji za mjesec oktobar 2005.godine odlučeno je da se najzaslužniji zaposlenici stimulišu za uspješan rad s tim da će se za naredni mjesec obavezno primijeniti destimulacija ukoliko se ne ostvare planirani rezultati.
Podijeli: