Održana 11. sjednica Stručnog kolegija

13.11.2006. - Referent informisanja
Održana 11. sjednica Stručnog kolegijaU ponedjeljak 06.11.2006.godine, u prostorijama Direkcije ŠPD u Bosanskoj Krupi, održana je jedanaesta sjednica Stručnog kolegija Preduzeća. Nakon upoznavanja prisutnih sa Izvještajem o izvršenju proizvodnje za mjesec oktobar 2006.godine i period januar-oktobar 2006.godine, raspravljalo se o organizacionoj problematici unutar ŠPD-a i mogućnosti otklanjanja negativnosti u cilju poboljšanja rezultata rada. Na sastanku je konstatovano da je fizički obim proizvodnje za period januar-oktobar uspješno realizovan. U ponedjeljak 06.11.2006.godine, u prostorijama Direkcije ŠPD u Bosanskoj Krupi, održana je jedanaesta sjednica Stručnog kolegija Preduzeća. Nakon upoznavanja prisutnih sa Izvještajem o izvršenju proizvodnje za mjesec oktobar 2006.godine i period januar-oktobar 2006.godine, raspravljalo se o organizacionoj problematici unutar ŠPD-a i mogućnosti otklanjanja negativnosti u cilju poboljšanja rezultata rada. Na sastanku je konstatovano da je fizički obim proizvodnje za period januar-oktobar uspješno realizovan.

Faze sječe, izvoza i otpreme drvnih sortimenata na nivou Preduzeća realizovane su sa 114% što predstavlja izuzetno dobar rezultat. Šumsko-uzgojni radovi na nivou ŠPD-a također su uspješno realizovani a njihovo izvršenje je 108%. U cilju efikasnijeg poslovanja Preduzeća, Stručni kolegij donio je i nekoliko zaključaka. Tako su, na primjer, zaduženi upravnici podružnica da u pismenoj formi dostave prijedlog o efikasnijem angažmanu radnika u vlastitoj režiji, a rukovodiocima je sugerisano da kod zaposlenika preventivno djeluju na spriječavanju eventualnih propusta koji bi se mogli odraziti na proizvodnju i radnu disciplinu Preduzeća.

Upravnici podružnica «Šumarija» također su zaduženi da sa 30.11.2006.godine urade analizu učešća drvnih sortimenata u odnosu na Plan i ostvarenje sa akcentom na učešće celuloznog drveta. U slučaju da se konstatuju eventualne nezakonite radnje pristupiće se sankcionisanju odgovornih osoba. Također, jedan od zaključaka Stručnog kolegija ŠPD-a bio je da se obaveže Sektor za pravne poslove da analizira mogućnost uvođenja 24-satnog dežurstva kako bi se aktivirala besplatna telefonska linija za prijavu bespravnih sječa i transporta drvnih sortimenata.


Podijeli: