Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapnja Ugovora za kupovinu četinarskih i lišćarskih trupaca u 2018. godini

01.12.2017. - Referent informisanja
Pozivamo Vas da ukoliko ste zainterosovani za kupovinu trupaca dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima raspodjele/prodaje trupaca četinara i lišćara u 2018. godini" i "Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH" (sl.Novine F BiH br. 52/09 i 25/10). Kompletna obavijest >>

Dostaviti sljedeće dokumente:

1         Rješenje Kantonalnog suda o registraciji privrednog društva (orginal ili ovjerena kopija)

2         Rješenje Kantonalnog ministarstva privrede za obavljanje djelatnosti izdato u skladu sa Zakonom o uvijetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta u Federaciji BiH (Sl. Novine 27/97, 25/06)

3         Dokumenti o ispunjavanju poreskih obaveza i doprinosa, u skladu sa važećim zakonima

a)  Potvrda Direkcije za indirektno oporezivanje o izmirenom PDV ili kopiju posljednje dostavljene    PDV prijave.

                  b) Potvrda Porezne uprave o izmirenim poreznima i doprinosima po osnovu plata.

                  c) Potvrda porezne uprave o broju zaposlenika

4         Bilans uspjeha za 2016 godinu i bruto bilans za period I-X 2017 godine.

5         Posebni podaci za 2016. godinu i potvrda Porezne uprave o broju zaposlenih I-X 2017.godine u kojoj je navedeni datum prijave i odjave osiguranika

6         Popunjen obrazac „izjave“ koji se nalazi u prilogu ovog poziva sa izdvojenim podacima o prihodu od prodaje navedenih vrsta drvnih sortimenata  i vrijednost  navedenih vrsta sortimenata za preradu  i  broju  radnika vezanih za ostvarenje prihoda od prodaje navedenih drvnih sortimenata za preradu.

7         Zahtjev o potrebnoj količini trupaca četinara i lišćara koje kupac planira kupiti od ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa u 2018. godini sa navedenim načinom plaćanja (avansno ili garancija banke) i specifikacijom priložene dokumentacije.

Za kupovinu ostalih sortimenata biće dostavljen drugi poziv po kome ćete morati  istaći vaše potrebe.

            Rok za dostavu podataka pod rednim brojem 1-7 je osam dana, po prijemu ovog akta, a najkasnije do 08.12.2017.godine, osim za dokumenta pod rednim brojem 3. koja se mogu dostaviti do 15.12.2017. godine.

Ukoliko ne dostavite traženu dokumentaciju u predviđenom roku, vaš zahtjev za sklapanje ugovora neće moći biti razmatran.

Tekst poziva zajedno sa obrascem izjave je obavljen na oficijalnoj web. stranici ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o. Bosanska Krupa.

S poštovanjem!


Preuzmite OBRAZAC ovdje!
Podijeli: