Razgovor s direktorom

31.03.2006. - Referent informisanja
Razgovor s direktorom1. Šta nam možete reći o potpisivanju ugovora sa poslovnim partnerima za 2006.godinu? Krajem devetog i početkom desetog mjeseca prošle godine usvojen je Cjenovnik šumskih drvnih sortimenata kao Cjenovnik proizvoda i usluga u šumarstvu za poslovnu 2006.godinu što predstavlja jedan od uslova za zaključivanje i potpisivanje ugovora...1. Šta nam možete reći o potpisivanju ugovora sa poslovnim partnerima za 2006.godinu?

Krajem devetog i početkom desetog mjeseca prošle godine usvojen je Cjenovnik šumskih drvnih sortimenata kao Cjenovnik proizvoda i usluga u šumarstvu za poslovnu 2006.godinu što predstavlja jedan od uslova za zaključivanje i potpisivanje ugovora. Općenito osnov za bilo kakav postupak ugovaranja u ŠPD čini Plan rada i poslovanja , u sklopu koga ja Plan sječa i Plan šumsko-uzgojnih radova. Potpisivanju ugovora sa poslovnim partnerima, kada su u pitanju drvni sortimenti, je prethodila, kao i protekle godine, određena procedura koja se ogledala u tom da su menadžment i Nadzorni odbor ŠPD-a prethodno izanalizirali sječivi etat ŠPD-a, tržišna kretanja, sagledali mogućnosti i cijene drugih preduzeća šumarstva u BiH i šire, potrebe drvoprerađivačkih kapaciteta USK a sve u cilju obezbjeđenja realnih odredbi ugovora o prodaji koji neće dovesti u pitanje pravilno gazdovanje državnim šumama ali ni blokiranje rada drvoprerađivačkih kapaciteta. Na osnovu toga su poslani zahtjevi kupcima za dostavu njihovih potreba koji su bili osnova za donošenje Odluke Nadzornog odbora o raspodjeli količina drvnih sortimenata za 2006.godinu i zaključivanje ugovora o isporuci drvnih sortimenata za 2006.godinu uz poštivanje odluke o mjerama i kriterijima za rješavanje problema šumarstva, drvne industrije i ostalih kupaca na području USK. Potrebno je napomenuti da je intencija u šumarstvu BiH da se sve više drvnih sortimenata prodaje putem javne licitacije, te da je ŠPD planiralo u 2006.godini 20% od raspoložive količine prodati na ovaj način. Za 2006. godinu su potpisani ugovori za isporuku drvnih sortimenata a realizacija je u toku. Kada su u pitanju nabavka roba i usluga za 2006.godinu u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bos.Krupa postoji Komisija za javne nabavke koja shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH obavlja kompletan postupak zaključen sa predlaganjem najpovoljnijeg izvođača-dobavljača. Preduzeće je potpisalo sporazum za snabdijevanje stanovništva ogrjevnim drvetom na rate, prevashodno najugroženijim kategorijama, penzionerima i boračkim populacijama. Jedna količina je predviđena za budžetske korisnike odnosno korisnike s kojima možemo sklopiti ugovor i s kojima imamo dugu saradnju.

2. S kakvim problemima se susreće ŠPD i kakve su mogućnosti njihovog prevazilaženja?

Do sada je osnovni problem ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa problem tekuće likvidnosti. Dugi niz godina zbog teškog stanja u oblasti drvne industrije na području USK su donijete odluke o prolongiranju obaveza drvoprerađivača prema ŠPD čime su potraživanja ŠPD-a dostigle cifru od 16.530.802,00 KM. Određen iznos potraživanja je naplaćen ili je u toku naplata putem ugovora o odgodi plaćanja za kupce koji i danas posluju. Međutim, problem su potraživanja iz ranijih godina, a koja su evidentirana u bilansima stanja tih privrednih subjekata koji , na žalost, danas ne rade ili su predmet neuspjelih privatizacija. Potraživanja prema tim privrednim subjektima su predmet sudskih tužbi i iznose 8.210.993,00 KM. Planom rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2005.godinu ta potraživanja su predviđena za utuženje u iznosu 8.275.805,00 KM i ona će dakako biti iskazana u Izvještaju o radu ŠPD-a za 2005.godinu. Ohrabruje podatak da je tekuća likvidnost iz dana u dan bolja, a da je naplata novih potraživanja uredna. Kada su u pitanju zaposlenici ŠPD-a najveći problem nam predstavlja potpuna angažovanost radne snage sa preostalom radnom sposobnosti imajući u vidu da se radi uglavnom o nekvalifikovanoj i polukvalifikovanoj radnoj snazi narušenog zdravlja. U toku su aktivnosti da se u okviru Sektora za ekologiju i zaštitu šume instalira šumarska radionica čime bi u potpunosti bio riješen adekvatan angažman ovog dijela zaposlenika.

3. Kakvo je vaše viđenje 2005.godine?

Poslovnu 2005.godinu smo na moje zadovoljstvo uspješno priveli kraju. Realizovali smo ono što je zacrtano Planom rada. Znači uspjeli smo ostvariti fizički obim proizvodnje sa 98% što je po meni jako dobar rezultat, imajući u vidu da je prošla poslovna godina karakteristična zbog vremenskih nepogoda što je uzrokovalo da se u ŠPD nije moglo raditi 86 dana. Moram reći da je naša aktivnost dala i polučila pozitivne rezultate i ona će se pokazati u bilansu stanja i bilansu uspjeha ŠPD-a. Mislim da su «Unsko-sanske šume» sada dosta stabilne te da su i zaposlenici zadovoljni. Prošla poslovna godina bila je u znaku aktivnosti kojima smo pokušali stabilizovati preduzeće kad su u pitanju finansijski tokovi. Uvedena je potpuna finansijsko-poslovna disciplina. Također, želim da kažem da smo na obostrano zadovoljstvo ispoštovali 100% ugovore koje smo sklopili sa našim kupcima. Mi nemamo nerealizovanih ugovora kada je u pitanju isporuka drvnih sortimenata, osim ukoliko druga strana nije zapala u teškoće zbog vlastitih problema. Smatram da ćemo u poslovnoj 2006.godini dodatno stabilizovati preduzeće i samim tim da ćemo u narednom periodu obezbijediti malo veće investicije kad je u pitanju Zakon o šumama. Ove investicije odnosile bi se na održavanja šumskih puteva, investicija u objekte, a pokušali bi nešto više poraditi na uvezivanju turizma, ekologije i zaštite šuma.

4. Kakvi su problemi ponajviše otežavali poslovanje Preduzeća u 2005. godini?

Osnovni problem koji je pratio 2005.godinu je dolazak i stupanje na snagu Zakona o javnim nabavkama. ŠPD svoju proizvodnju, uglavnom, bazira na kooperantima koji vrše poslove sječe, izvoza, iznosa i prevoza a koji realizuju oko 90 % proizvodnje Preduzeća. Naše učešće u proizvodnji zauzima svega 10%. Zakon o javnim nabavkama nametnuo je strahovito stroge kriterije koje naši kooperanti, u prvi mah nisu mogli ispuniti. To je dovelo do toga da nismo mogli u pojedinim momentima ispuniti mjesečne dinamičke planove, ali na kraju poslovne godine smo ih uspjeli sustići. Mogu reći da su u prošloj godini problemi kulminirali u segmentu zaštite šuma u Podružnici «Šumarija» Bos.Petrovac gdje imamo veliko žarište potkornjaka pogotovo kod naše autohtone jele. U 2006.godini morali bi dati akcent na ovaj problem, međutim, bojim se da sami nećemo moći ovo riješiti jer potkornjak je strahovito raširen ne samo u Bos.Petrovcu nego i u drugim područjima. Činimo sve što je u našoj moći i nadležnosti i nadam se da ćemo zajedno sa Federalnim ministarstvom šumarstva koji je 2005.godine dao neka sredstva polučiti rezultate u ovom polju u 2006.godini.

5. Možete li nam šta reći o prioritetima ŠPD u 2006.godini?

Preduzeće će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti aktivnostima na uvođenju ISO standarda za dobivanje certifikata za okoliš i ekologiju i ISO standarda 9000, 9001, 2004. Također, jedna od narednih aktivnosti je da u narednom periodu pokušamo iz sporednih šumskih proizvoda pogotovo iz proizvoda ljekovitog bilja zaposliti jedan dio zaposlenika koji imaju promjenjenu radnu sposobnost da ne ostaju bez posla. To su obično stariji radnici. Jedna od planiranih aktivnosti je i pokretanje štapare sukladno pozitivnim propisima gazdovana šumama kad su u pitanju kestenove sastojine i također, pokretanje jedne mini radionice koja bi pravila reklamnme proizvode od drveta koji bi u početku išli za vlastite potrebe a kasnije i na tržište. Također se razmišlja o nekim aktivnostima kada je u pitanju proizvodnja energije ili biomase. Preduzeće će ispuniti sve aktivnosti predviđene Planom rada i poslovanja za 2006.godinu. Osnovni problem u Unsko-sanskim šumama uvijek je bio problem odnosa šumarstva i drvne industrije, odnosno poštivanja odredaba ugovora i jedne i druge strane i to je izazivalo određene konotacije. Ukoliko je jedna ili druga strana nezadovoljna to se odmah dizalo na viši nivo. Smatram da će u narednom periodu doći do dodatnog unaprijeđenja poslovnih odnosa između ŠPD i drvoprerađivača.


Podijeli: