Sa sjednice Stručnog kolegija: Hitno uspostaviti čuvarsku službu

18.12.2018. - Referent informisanja
U četvrtak 13. decembra 2018. godine, u Bosanskoj Krupi održana je jedanaesta sjednica Stručnog kolegija ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Raspravljalo se o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice kolegija, a glavnina sjednice protekla je u razmatranju  Izvještaja proizvodnje za oktobar i novembar  2018. i period januar-novembar 2018. godine.  Stručni kolegij razmatrao je i problematiku uspostave čuvarske službe u ŠPD-u, a bilo je riječi i o realizaciji operativnog plana sakupljanja sjemena. Nakon što su razmotrene sve tačke dnevnog reda, doneseno je i nekoliko zaključaka. 

Tako je  Zadužen Sektor uzgoja i zaštite šuma i divljači da, u roku od osam dana,  napravi analizu doznake i realizacije sanitarnih užitaka za 2018. godinu i organizuje tematski sastanak sa upravnicima podružnica/Pogona o temi:  “Realizacija sanitara za 2019. godinu”.  

U svrhu da se omogući nesmetano odvijanje procesa proizvodnje, Odjeljenju za javne nabavke naloženo je da ažurira ugovaranje usluga sječe izvoza i iznosa drvnih sortimenata. Kako bi se spriječilo gomilanje zaliha drvnih sortimenata i omogućila njihova pravovremena isporuka, Službi za komercijalne poslove ŠPD-a data je obaveza da do kraja tekuće godine obezbijedi dovoljno dispozicija prema očekivanim drvnim sortimentima, sa akcentom na sve četinarske sortimente za koje su upravnici istakli da će se proizvesti do kraja godine.  S obzirom da čuvarska služba ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa još nije zaživila u pravom smislu riječi zbog neriješenog radno-pravnog statusa čuvara šuma, ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa radiće na popuni iste. ŠPD će se također obratiti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a kako bi im pomogli u rješavanju radno-pravnog statusa čuvara šuma zaposlenih u Kantonalnoj upravi za šumarstvo i kako bi isti u što skorijem roku bili raspoređeni na nova radna mjesta u ŠPD-u.

Kako bi se i u narednom periodu očuvao kontinuitet proizvodnje sadnog materijala, Podružnici  “Rasadnik” Cazin, data je obaveza da  Službi za komercijelne poslove ŠPD-a blagovremeno dostavi potrebe za nabavku određenih vrsta sjemenskog materijala, koje nije bilo moguće obezbjediti iz vlastitih sjemenskih sastojina. U cilju pravilnog funkcionisanja čuvarske službe ŠPD-a i iznalaženja rješenja za problem prevoza lugara na posao,  zaključeno je da će ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa  isplatiti troškove dolaska na posao čuvara šuma, od dana njihovog stupanja na dužnost pa do kraja godine. Upravnicima podružnica/Pogona data je obaveza da, shodno evidencijama prisustva na poslu, za sve čuvare šuma dostave udaljenosti distanci od njihovog mjesta stanovanja pa do lugarskih rejona.
Podijeli: