Prijava nepravilnosti

Osoba za prijavu nepravilnosti: Goran Mikić, dipl.ecc

Kontakt

TEL: 061-757 - 941
FAX: +387 61 972 816 osoba.za.nepravilnosti@ussume.ba

UVOD I POJAM KORUPCIJE

Korupcija je štetna društvena pojava koja se, prema Građanskopravnoj konvenciji o korupciji, definira kao traženje, nuđenje, davanje ili primanje, izravno ili neizravno, mita ili bilo koje druge nedopuštene koristi ili mogućnost stjecanja takve koristi koja remeti pravilno izvršavanje bilo koje dužnosti ili po­našanje koje se traži od primatelja mita, nedopuštene koristi ili mogućnosti stjecanja takve koristi

Brojni pokazatelji ukazuju da je Bosna i Hercegovina snažno opterećena problemom korupcije, na što posebno upozorava Evropska Komisija.

Vlada Federaqcije BiH na svojoj 146 sjednici održanoj 23.03.2006. godine donijela je Zaključak  kojim usvaja “Akcioni plan  za suzbijanje nezakonitih  aktivnosti u sektoru šumarstva i drvne industrije u Federaciji BIH” a koji plan je donijelo Federalno  ministarstvo  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Cilj ovog akcionog plana  je suzbijanje svih vidova nezakonitih aktivnosti u sektoru šumarstva uključujući krađu  i korupciju.

Svjesna ozbiljnosti problema korupcije  Parlamentarna Skupština BiH donijela je:

 • Zakon o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju  borbe protiv korupcije 30.12.2009. godine (Sl.glasnik 103/09)

Vlada Federacije  BIH  je  formirala Agenciju,  koja je nadležna za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora  kod:

 • nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima,
 • javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u institucijama vlasti na svim nivoima,
 • članova Uprave,ovlaštenih i drugih lica u privrednim društvima,javnim preduzećima,  
 • javnim  ustanovama i  privatnim preduzečima,
 • članova organa i drugih ovlaštenih lica u političkim partijama,
 • ovlaštenih lica u kulturnim i sportskim ustanovama, fondacijama.  (član 9. Zakona o Agenciji)

U skladu sa članom 10. Zakona, Agencija je donijela i objavila:

 • Strategiju za borbu protiv korupcije 2009-2014 i
 • Akcioni plan za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014

Obaveze Federacije proizlaze iz pomenute Strategije i člana 22. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije  i koordinaciju borbe protiv korupcije, pa je Vlada da bi unaprijedila stvari, odlučila da donese strateški  okvir za suprotstavljanje korupciji u formi Općeg plana borbe protiv korupcije.(2012)

Pomenutom Strategijom je regulisano da su  tijela za provedbu i korisnici Strategije takođe,  i javna preduzeća, što znači svi oni koji upravljaju javnim sredstvima i imovinom, provode postupke javnih nabavki, te zapošljavaju veliki broj zaposlenika.

Osim toga u dijelu Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014  – “Koordinacija i  implementacija Strategije” –  na lokalnom nivou, zahtjeva se od svakog organa da razvije svoju vlastitu antikorupcionu politiku, kao i da osmisli i pokrene mehanizme za njen nadzor i evaluaciju.

Kako  upravljačke strukture ovakvih velikih sistema  imaju iznimno važnu ulogu i odgovornost u borbi  protiv korupcije, na prijedlog Uprave, Nadzorni odbor  ŠPD “Unsko-Sanske šume” doo Bosanska Krupa, Odlukom broj 011-7-10/14  na svojoj  20. redovnoj sjednici donosi

ANTIKORUPCIONI PROGRAM

Antikorupconi program (dalje u tekstu “AKP”) politika je ŠPD-a sa sveobuhvatnim mjerama za sprječavanje korupcije u ŠPD, unaprjeđenje profesionalnog i etičkog ponašanja radnika, povećanje zadovoljstva radnika, povećanje zadovoljstva klijenata te povećanje društveno-odgovornog poslovanja ŠPD-a. Uključuje akcioni plan trajnih i povremenih (dodatnih) mjera i aktivnosti koje ŠPD provodi s ciljem jačanja svog antikorupcionog djelovanja i jačanja antikorupcione svijesti među zaposlenicima.

AKP s trajnim mjerama i aktivnostima javni je dokument.       

U skladu s Pravilnikom o poslovnoj tajni, povremene (dodatne) antikorupcione mjere predstavljaju interni dokument  ŠPD-a te dodatak AKP-u. Pojedine konkretne antikorupcione aktivnosti mogu sadržavati i povjerljive podatke te su dostupne isključivo ovlaštenim radnicima ŠPD-a .

 Svi zaposlenici Društva dužni su pružiti potporu u provođenju svih antikorupcionih zahtjeva i aktivnosti.

I - ANTIKORUPCIONI TIM

Tim je nadležan za sljedeće aktivnosti:

 • za izradu i ažuriranje AKP,
 • za upravljanje  i koordinaciju provođenja  antikorupcionih aktivnosti,
 • nadgleda i ocjenjuje provođenje  AKP-a, 
 • zaprima prijave o nepravilnostima i vođenje registra,
 • upravljanje provjerama vezanih za nezakonitosti i nepravilnosti,
 • ispituje prikladnost propisanih mjera,
 • povremeno preispituje relevantne pravne instrumente i administrativne mjere kako bi ocijenila jesu li prikladni za sprječavanje i borbu protiv korupcije.

Imenovani Tim ima obvezu najmanje jednom polugodišnje  izvršiti analizu provođenja mjera iz AKP-a te kontinuirano predlagati ažuriranje aktivnosti i najmanje jednom polugodišnjeizvjestiti Upravu ŠPD-a o stanju provođenja  AKP-a.

Antikorupcioni tim u pravilu čine rukovodioci različitih  Odjeljenja i različitih struka, a  naročito Odjeljenja nadležnih za sigurnost i interne provjere, internu reviziju, upravljanje ljudskim resursima te osoba zadužena za komunikacije i informisanje.

Članovi tima su  istovremeno  imenovani kao:

 •  Osoba za nepravilnosti – zadužen za upravljanje zaprimanjem nepravilnosti;
 •  Povjerenikom za etiku – zadužen za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim ponašanjem zaposlenika te za promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima zaposlenika;
 • Referent za informiranje – zadužen za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija, vođenja Kataloga informacija i službenog upisnika zahtjeva.

Kako je korupcija sitemski problem, da bi se sprečavala unutar preduzeća, aktivnosti na borbi protiv korupcije moraju postati sastavni dio procesa upravljanja

II - OPĆA NAČELA POSLOVANJA

Cilj Antikorupcionog programa (AKP-a) je potpora Uprave ŠPD-a  svim mehanizmima kojima se sprječava korupcija, kako u odnosu  ŠPD-a prema zajednici i tržištu, poslovnim partnerima i klijentima, tako i unutar ŠPD-a u odnosima na razini zaposlenika, jača zakonitost rada  ŠPD-a kao i odgovornost  ŠPD-a prema  javnosti i široj društvenoj zajednici.

U svom poslovanju kroz primjenu glavnih elemenata borbe protiv korupcije koji proizlaze iz   Strategije za borbu protiv korupcije 2009-2014  i Općeg plana za borbu protiv korupcije koje jedonijela Vlada FBiH ,  ŠPD podupire primjenu načela:

 1. načelo vladavine prava – što podrazumijeva obvezu poštivanja pravne procedure, načela i  provedbu važećeg zakonodavstva;
 2. načelo dobre prakse – obvezu usaglašavanja poslovne politike s najboljom praksom potrebnom za učinkovito suzbijanje korupcije;
 3. načelo odgovornosti – preuzimanje pune odgovornosti od strane rukovodeće strukture u kreiranju poslovne politike i njezine učinkovite provedbe;
 4. načelo prevencije – obvezu donošenja i provođenje mjera u otklanjanja uzroka korupcije, uključujući i otklanjanje svih nedostataka koji joj pogoduju;
 5. načelo učinkovitosti – postizanje stalnog napretka u kreiranju i provedbi mjera za sprječavanje korupcije;
 6. načelo suradnje – obvezu zajedničkog djelovanja u provođenju antikorupcione politike;
 7. načelo transparentnosti – obvezu osiguranja transparentnosti u donošenju odluka i omogućavanje pristupa informacijama u skladu sa zakonskim obvezama te uzimajući u obzir tržišne okolnosti poslovanja;
 8. načelo suradnje s civilnim društvom – obvezu unaprjeđenja suradnje s civilnim društvom;
 9. načelo samoprocjene – dosljedno i redovito nadziranje provođenja poslovnih aktivnosti, procjenu rizika korupcije i poduzimanje odgovarajućih mjera. 

III - CILJEVI ANTIKORUPCIONOG PROGRAMA

Prioritetnim ciljevima određeni su slijedeći:

Cilj 1. – Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu
Cilj 2. – Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv korupcije na svim nivoima
Cilj 3. – Usvajanje pristupa “nulte tolerancije” na korupciju
Cilj 4. – Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti
Cilj 5. – Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika o prevenciji i borbi protiv korupcije

IV - TEMATSKA PODRUČJA

Radi ostvarivanja ciljeva ovog Programa glavno težište Programa je stavljeno na pet ciljnih (tematskih) područja i to:

1 – poboljšanje usluga javnog sektora s naglaskom na jačanje odgovornosti za uspješno ostvarenje zadaća i promicanje izgradnje integriteta i transparentnosti,
2 – obavljanje poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način,
3 – usklađivanje poslovanja sa zakonima, propisima, politikama, planovima i postupcima,
4 – zaštita imovine i drugih resursa od gubitka uzrokovanih lošim upravljanjem,neopravdanim trošenjem i korištenjem, te od nepravilnosti i prijevara,
5 – pravodobno financijsko izvještavanje i praćenje rezultata poslovanja.

V - MJERE ZA OTKLANJANJE KORUPCIJE

Model prevencije korupcije, definiran ovim Programom, predstavlja dugoročno rješenje. Mjere definirane u ovom Programu podložne su stalnom vrednovanju i preispitivanju i mijenjat će se u slučaju bitnih promjena na području unutrašnjeg razvoja ili na pojedinim posebnim funkcionalnim  područjima suzbijanja korupcije.

Cilj 1. Dugoročna i formalna posvećenost preduzeća prevenciji i borbi protiv korupcije, odgovornosti i transparentnosti u radu

Rukovodstvo mora biti odgovorno  prema korisnicima usluga, dobavljačima, državi i drugim partnerima te mora  pružiti razumna  i prihvatljiva rješenja za svoje  postupke i odluke.

Mjera 1.1.  Definirati i na web stranici  ŠPD-a objaviti: viziju i misiju, opće i posebne ciljeve za sljedeće trogodišnje razdoblje; osnovne (temeljne) organizacijske vrijednosti i osnovne principe u pogledu  odnosa sa trećim stranama (korisnici usluga, dobavljači, država i drugi partneri)

Mjera 1.2.  Definisati i objaviti Etički kodeks temeljnih vrijednosti, moralnih načela i pravila  odgovornog ponašanja i poslovanja u ŠPD-a ,odnosa sa poslovnim partnerima,osiguranje povjerljivosti poslovnih podataka i otklanjanja sukoba interesa. 

Mjera 1.3. Definisati radna mjesta  sa visokim stupnjem  rizika u pogledu korupcije, te uvođenje obaveze potpisivanja „Izjave o povjerljivosti i nepristranosti“ kojom zaposlenici pod  punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuju da će svoje poslove obavljati u skladu sa važečim pravnim propisima, potpisuje se početkom godine, najkasnije do 31.januara.

Mjera 1.4Donijeti i među zaposlenicima objaviti „disciplinski pravilnik“ za uposlenike preduzeća koji će sadržavati i način postupanja u slučaju korupcije  ili sumnje na korupciju (otkrivanje, prijavljivanje, saradnja, sankcije i sl) i  kojim se utvrđuju  vrste i postupak  provođenja disciplinskih  mjera koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje politike i procedure tj. Pravila etičkog ponašanja. 

Mjera 1.5. Poboljšati pristup informacijama i u tu svrhu ustrojiti i objaviti „katalog informacija“te uspostaviti vođenje  „službenog  upisnika  o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama“ onako kako je predviđeno Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji  Bosni i Hercegovini.

Definisati procedurom  stepen dostupnosti pojedinih informacija i subjekti koji ih mogu koristiti

Mjera 1.6. Objavljivanje informacija interesantnih za javnost  na web stranici ŠPD-a ( u skladu sa defin isanim stepenom dostupnosti)  u odgovarajućoj formi  i to:

 • Informacije o radu ŠPD-a
 • Izvještaj nezavisnog revizora i reviziji finansijskih izvještaja
 • Informacije o javnim nabavkama
 • Informacije o  oglasima za zapošljavanje
 • Informacije zanimljive za javnost

Mjera 1.7. Transparentna raspodjela šumskih drvnih sortimenata dosljednom primjenom internih akata preduzeća

Mjera 1.8.Kontinuirana saradnja preduzeća sa ostalim institucijama u cilju prevencije i borbe protiv korupcije u šumarstvu na području USK, razmjena informacija između ŠPD-a. Kantonalne uprave za šumarstvo, MUP-a i građana o obimu i pojavnim oblicima ilegalnih aktivnosti

Cilj 2. Stvaranje preduslova za prevenciju i borbu protiv  korupcije na svim  nivoima

Da bi svaki zaposlenik svojim ponašanjem doprinosio općem društvenom boljitku,da bi otklonio svaku moguću priliku dovođenja u situaciju koja bi se smatrala  počinjenjem  krivičnog djela koje se smatra korupcijskim krivičnim djelom, potrebna je uspostava antikorupcijskih institucionalnih struktura  kojih nema  i to:

Mjera 2.1.  Imenovati referenta za informisanje, kao osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, obavljanje rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovnog objavljivanja informacija, te obavljanje svih radnji  potrebnih za uredno vođenje kataloga  informacija  i službenog upisnika  ( Veza – Mjera 1.6.)

Mjera 2.2.   Imenovati osobu zaduženu za poslovnu etiku, kao osobu zaduženu za primanje pritužbi zaposlenika, građana i drugih osoba u vezi s neetičnim i mogućim, koruptivnim ponašanjem zaposlenika te za promovisanje etičkog postupanja u međusobnim  odnosima zaposlenika

Mjera 2.3. Uspostavljanje i jačanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole.Osigurati stalnu primjenu kontrolnih mehanizama kaoji bi trebali osigurati kontrolu i nadzor nad poslovnom djelatnošću i upravljanjem, u svrhu sprečavanja korupcije, uključujući  jačanje kontrolnih mehanizama, vezano uz procjenu, prepoznavanje te ublažavanje rizika.

Mjera 2.4. Unapređenje  i razvoj sistema interne kontrole sa posebnim naglaskom na kontrolu realizacije stručnih poslova u šumarstvu

Mjera 2.5. Trajno jačanje organizacijske jedinice interne revizije  na način kako uređuju međunarodni standardi interne revizije, kodeks etike internih revizora i kako  je predviđeno Zakonom o javnim  preduzećima i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru.Osigurati  integritet  revizijskih procesa i od revizora tražiti da djeluju u skladu sa pravilima revizijskog djelovanja u  slučaju sumnje o postojanju prevare i korupcije.

Mjera 2.6. Obaveza izrade godišnjih planova  to:

 • Godišnji plan rada referenta za  informisanje
 • Godišnji plan rada povjerenika za etiku
 • Godišnji plan rada Odjeljenja interne revizije
 • Godišnji plan rada  Odjeljenja interne kontrole

Mjera 2.7.Prijavljivanje nepravilnosti

Uprava ŠPD-a uspostavlja sistem prijavljivanja  svih tipova ilegalnih aktivnosti i korupcije te uređuje sistem zaprimanja i registriranja prijava o nezakonitostima i nepravilnostima i vođenje registra o nepravilnostima, uvođenjem telefonske linije  i uvođenjem posebne e-mail linije za zaprimanje prijava, kao i propisivanjem nadležnosti zaprimanja prijava i vođenja registra u Odjeljenju za internu  kontrolu (preko telefonske linije) i osobe za nepravilnosti (preko e-mail linije).

U tu  svrhu imenuje se osoba za nepravilnostiodgovorna za vođenje  registra nepravilnosti.

Cilj 3.   Usvajanje  pristupa “nulte tolerancije” na korupciju

Neophodno je podizanje  antikoruptivne i etičke svijesti  upravljačkih struktura, ali i svih zaposlenika, jer je pojedinac  izgrađenog  integriteta ključ borbe protiv  korupcije.

Mjera 3.1. Procjeniti problem i testirati razinu znanja zaposlenika na području identificiranih  slabosti

Mjera 3.2. Uprava provodi samoocjenjivanje procesa rada  i organizacije u svrhu unapređenja integriteta putem interno izrađenog upitnika.

Mjera 3.3. Uvođenje sistema za prevenciju zloupotrebe od strane uposlenika ,službene informatičke i komunikacijske opreme.

Mjera 3.4.Godišnje  provođenje anonimnog testiranja uposlenika u cilju utvrđivanja tipa i obima ilegalnih aktivnosti u preduzeću

Cilj 4. Suočavanje sa problemom ilegalnih aktivnosti

Mjera 4.1. Unapređenje saradnje uposlenika preduzeća, Kantonalne uprave za šumarstvo,  pripadnika MUP-a, pravosudnih organa i građanstva ( npr. Potpisivanje protokola o saradnji,formiranje zajedničkih timova sa jasnom podjelom nadležnosti u geografskom i suštinskom smislu,imenovanje  kontakt osoba, kontinuirana razmjena informacija, održavanje periodičnih sastanaka,i sl) sve u cilju sprečavanja ilegalnih aktivnosti.( ilegalnih sječa i krađe drvih sortimenata)

Mjera 4.2.Plaćanje taksi, poreza i svih ostalih državnih naknada

Mjera 4.3.Izrada detaljne baze kupaca koji se bave preradom drvnih sortimenata  (provjera registracija, dozvola za rad, plaćanja obaveza prema državi sl.)

Mjera 4.4. Tipovi mogućih ilegalnih aktivnosti u ŠPD-u i na području Kantona

 •      Ilegalne (nezakonite) sječe
 •      Krijumčarenje drveta
 •      Protivzakonita prerada drveta
 •     -Šumokradice

Mjera 4.5.Proširenje opisa, radnih zadataka i ovlaštenja upravnika/pomoćnika upravnika šumarija sa ciljem sprečavanja  ilegalnih  aktivnosti u preduzeću.

Mjera 4.6. Redovne kontrole klasiranja šumskih drvnih sortimenata u preduzeću od strane :poslovođa,tehničkih kontrolora, pomoćnika upravnika šumarija i upravnika.

Mjera 4.7. Uvođenje   naprednog integralnog informacionog sistema ( npr. bar-kod) za osiguranje sljedljivosti ŠDS u svim fazama od  sječe, do otpreme  i transporta šumskih drvnih sortimenata

Cilj 5. Kontinuirana edukacija i informisanje uposlenika  o prevenciji i borbi protiv korupcije

Mjera 5.1. Uvesti obavezne specijalizirane poduke zaposlenika iz područja etike,finansijskog upravljnja, internog nadzora i kontrole, o problemu korupcije te antikorupcionim mjerama,i sl.

Mjere 5.2. Donošenje plana (interne) edukacije po pojedinim radnim mjestima u cilju  informisanja uposlenika o preveciji i borbi protiv korupcije.

Mjera 5.3. Izrada i realizacija edukacionih programa za uposlenike u cilju prevencije i suzbijanja deklasiranja ŠDS (šumski drvnih sortimenata)

Mjera 5.4. Redovno informisanje svih uposlenika ( putem internih kanala komunikacije)  i javnosti (putem medija) o antikorupcionim mjerama.

Mjera 5.5. Izrada polugodišnjeg ( ili godišnjeg) izvještaja  o realizaciji programa prevencije i borbe  protiv korupcije u preduzeću od strane Antikorupcionog tima zaduženog za realizaciju i koordinaciju ovog Programa.

VI - AKCIONI PLAN

Uprava ŠPD-a nalaže Antikorupcionom timu da izradi Akcioni plan u skladu sa predloženim mjerama iz tačke V ovog Programa.

Akcioni plan će omogućiti nadzor provođenja Programa i predstavlja kontrolni mehanizam pomoću kojeg se može vidjeti da li je određena mjera provedena u potpunosti ili je potrebno produžiti rok za implementaciju.

Akcioni plan se ima izraditi u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Programa.

VII - NADLEŽNOST PROVEDBE

Uprava je dužna provoditi mjere po Programu, a Nadzorni odbor je zadužen za praćenje provođenja mjera i ciljeva iz ovog Programa.

VIII - ZAŠTITA ZAPOSLENIKA

Uprava ŠPD-a osigurava zaštitu za zaposlenike koji imaju opravdani razlog sumnjati na korupciju ili koji u dobroj vjeri prijave svoju sumnju odgovornim osobama u ŠPD-u.

IX - IZVJEŠTAVANJE

Antikorupcioni tim će usko surađivati sa Upravom u provođenju mjera ovog Programa, izvještavaće o primljenim zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama, o primljenim pritužbama i provedenim postupcima ispitivanja osnovanosti pritužbi i drugim aktivnostima koje je ŠPD preuzelo s ciljem povećanja transparentnosti poslovanja te smanjenja rizika od nepravilnosti , prevara i korupcije.

Nadzorni odbor se izvještava jednom u toku godine o provedenim mjerama iz ovog Programa.

X - DODATAK ANTIKORPUPCIONOG PROGRAMA

Kako bi se stvari unaprijedile na polju suzbijanja korupcije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila da donese strateški okvir za  suprotstavljanje korupciji u formi Općeg plana borbe protiv korupcije, kojim se uspostavljaju mehanizmi za sprečavanje korupcije putem izrade i sprovođenja niza aktivnosti koje su zasnovane na analizi postojećeg stanja u praksi.

U skladu sa aktivnostima regulisanih Općim planom, kao dodatak Antikorupcionog programa(AKP)  definišu se slijedeće:

10.1. Povremene (dodatne) mjere za otklanjanje korupcije

 1. Analizirati i po potrebi izmjeniti interne  akte u oblasti tekućih izdataka ( putnih troškovi, reprezentacija,telefonski troškovi i sl) na način da se osigura njihova  konzistentnost sa propisima višeg reda.

Unaprijediti / razviti interna akta preduzeća u smislu izgradnje korporacijskog identiteta, uključujući  mjere i pravila za prevenciju i borbu protiv korupcije i osiguranje . profesionalnog ponašanja u vezi sa  primanjem darova i naknada od poslovnih partnera i prema poslovnim partnerima, upravljanje sredstvima preduzeća, osiguranje povjerljivosti poslovnih podataka, otklanjanje sukoba interesa, obavljanjem dodatnog posla (izvan radnog vremena), razdvajanjem privatnih od poslovnih interesa i sl.