Prijava nepravilnosti

Osoba za prijavu nepravilnosti: Goran Mikić, dipl.ecc

Kontakt

TEL: 061-757 - 941
FAX: +387 61 972 816 osoba.za.nepravilnosti@ussume.ba

UVOD

Plan rada Uprave u cilju provođenja antikorupcionih mjera, u daljem tekstu „Plan“ je propisan slijedećim aktima:

 • Ciljevima   Antikorupcionog  programa ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa Usvojenog od strane Nadzornog  odbora odlukom broj:  011 – 7-10/14 od   27.02.2014.
 • Mjerama i aktivnostima  Akcionog plana za  provođenje Antikorupcionog programa u ŠPD-u za period 2014-2016 ta godina, prihvaćen Zaključkom Nadzornog odbora   broj: 011-7-17/14 od 25.04.2014. godine.     

PLAN RADA UPRAVE S ROKOVIMA IZVRŠENJA

U nastavku se daje Plan aktivnosti Uprave s krajnjim rokovima izvršenja za svaku radnju kako slijedi:

Red.br.

Naziv aktivnosti

Krajnji rok izvršenja

 1.  

Objava vizije i misije

31.12.2014.

 1.  

Objava općih i posebnih ciljeva

31.12.2014.

 1.  

Izrada i objava osnovnih organizacijskih vrijednosti

31.12.2014.

 1.  

Objava osnovnih  principa u pogledu odnosa sa trećim licima

31.12.2014.

 1.  

Donošenje odluke o utvrđivanju radnih mjesta  koja su visokorizična za korupciju

31.12.2014.

 1.  

Imenovati osobu za informisanje

Odluka NO  od 27.02.14.

 1.  

Imenovati osobu- povjerenika za etiku

Odluka NO od  27.02.14.

 1.  

Imenovanje osobe za nepravilnosti odgovorne za vođenje registra

Odluka NO od  27.02.14.

 1.  

Iniciranje održavanja periodičnih sastanaka u cilju razmjene  informacija i međusobne saradnje sa: predstavnicima Kantonalne uprave za šumarstvo,predstavnicima MUP-a, građanima,

31.12.2014.

 

 1.  

Potpisivanje protokola o saradnji ( sa Kantonalnom Upravom)

31.12.2014.

 1.  

Imenovanje kontakt osobu za kontinuiranu  razmjenu informacija

31.12.2014.

 1.  

Održavanje periodičnih sastanaka ( sa Kantonalnom Upravom…)

Kontinuirano

 1.  

Proširenje radnih zadataka i ovlaštenja Upravnika/pomoćnika Upravnika Podružnica s ciljem sprečavanja ilegalnih aktivnosti

31.12.2014.

 1.  

Provoditi preporuke eksterne i interne revizije

Kontinuirano

 1.  

Donošenje Odluka o objavi informacija o Antikorupcionom programu  kroz lokalne novine i televiziju.

30.06.2014.

 1.  

Donošenje Odluke o popisu informacija koje će se objavljivati na Web stranici u svrhu aktivnog provođenja Akcionog plana za suzbijanje nezakonitih aktivnosti u ŠPD-u

30.06.2014.

 1.  

Donošenje Odluke o uspostavi Kataloga informacija

31.12.2014.

 1.  

Donošenje Plana Javnih nabavki za 2015 tu godinu

31.12.2014.

 1.  

Ovlaštenje službeniku za informisanje-   za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama F BiH.

31.12.2014.

 1.  

Donošenje Odluke o provođenju mjera za jačanje sistema financijskog upravljanja i kontrola u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa

 

30.06.2015.

 1.  

Donošenje Odluke provođenju anonimne ankete o stepenu svjesnosti zaposlenika ŠPD- a o korupciji

 

30.06.2015.

 1.  

Kad se mjere počnu provoditi i pokazivati rezultate, informacije plasirati kroz lokalnu televiziju na način da se obezbjedi učešće izvršnih direktora na lokalnoj RTV USK.

30.06.2015.

 1.  

Izrada plana i programa interne edukacije  iz oblasti etike,finansijskog upravljanja, internog nadzora i kontrole, o problemu korupcije i antikorupcionim mjerama  u cilju informisanja uposlenika o prevenciji  i borbi  protiv korupcije

30.06.2015.

(na prijedlog antikorupcionog tima)

 1.  

Izrada i realizacija edukacionih programa za uposlenike u cilju prevencije i suzbijanja deklasiranja ŠDS.

30.06.2015 – realizacija decembar  2015

 1.  

Proširiti Odjeljenje interne revizije još jednim izvršiocem

31.12.2015.

PLAN RADA Voditelja tima za period 01.06-31.12.2014. godine

U okviru usvojenih mjera, planiraju se sljedeće aktivnosti Voditelja tima za naznačeni period, s krajnjim rokovima izvršenja za svaku radnju kako slijedi:

Redni

broj

 Aktivnosti Voditelja tima

Krajnji rok izvršenja

 1.  

Konačno usaglašenja Planova rada za tekuću godinu – za članove Antikorupcionog tima

30.06.2014.

 1.  

Izrada Procedura  rada za Službenika za informisanje

30.09.2014.

 1.  

Izrada Procedura  rada  osobe za nepravilnosti

30.09.2014.

 1.  

Izrada Procedura rada Povjerenika za etiku

30.09.2014.

 1.  

Izrada Vodiča za pristup informacijama u skladu sa čl. 20.stav 1.Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH ( Rok za izradu po uputstvu za provođenje ovog  Zakona bio je  25.01.2002)

31.10.2014.

 1.  

Izrada Indeks registra informacija  (dopuna Kataloga) u skladu sa čl.20, stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama u FBiH ( Rok za izradu bio 28.01.2002)

31.10.2014.

 1.  

Izrada Pravilnika o  formiranju , sadržaju i  načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

31.10.2014.

 1.  

Priprema obrazaca za građane – sa kratkim ali potpunim informacijama o načinu   :     – prijave nepravilnosti

                     – prijave neetičnog ponašanja 

                     – pristupu informacijama

31.10.2014.

 1.  

Saradnja sa članovima  Tima na izradi unificiranih obrazaca za svaku pojedinu oblast

kontinuirano

 1.  

Objava pripremljenih materijala na Web stranici

Krajem godine