Prijava nepravilnosti

Osoba za prijavu nepravilnosti: Goran Mikić, dipl.ecc

Kontakt

TEL: 061-757 - 941
FAX: +387 61 972 816 osoba.za.nepravilnosti@ussume.ba

UVODNE NAPOMENE

Ovaj Vodič je izrađen  s ciljem da pomogne podnosiocima zahtjeva da ostvare svoja prava  u skladu sa odredbama Zakona o slobodi  pristupa informacijama FBiH ( u daljem tekstu Zakona).

Vodič  je besplatan i dostupan je na Web stranici ŠPD-a.

Vrste informacija koje možete dobiti, oblik u kojem su informacije dostupne kao i podaci o tome  gdje se možepristupiti tim informacijama sadržane su u „Indeksu registra- Katalogu informacija“

„Indeks registra-Katalog informacija“ je besplatan i dostupan je na Web stranici ŠPD ili kod lica koje  je imenovano od strane ŠPD-a kao „ refernt  za informisanje“.

Referent  za informisanje je Jasmin Grošić,diplomirani žurnalista: e-mail:  referent.informisanja@ussume.ba

Nadamo se da će vam ovaj Vodič pomoći kako bi jednostavnije  ostvarili svoja prava.

Ovaj  Vodič Vam omogućava odgovor na slijedeća pitanja:

–          Pravo na pristup informacijama

–          Koje informacije možete zahtjevati

–          Način pristupa informacijama i kako podnijeti zahtjev

–          U kojem roku možete dobiti zahtjevanu informaciju

–          Šta možete učiniti ukoliko Vam pristup nije odobren

Pravo na pristup informacijama

Svako pravno ili fizičko lice ima pravo pristupa svakoj informaciji koja je u posjedu ŠPD-a, osim u slučaju kada za određenu informaciju ŠPD utvrdi da u skladu sa Zakonom predstavlja  izuzeće od objavljivanja ( članov i 6.7.i 8. Zakona).

Zakon određuje tri  kategorije informacija koje mogu biti izuzete od otkrivanja:

Prva kategorija  se odnosi  na funkcije javnih organa.U smislu ove kategorije, izuzetak može biti utvrđen, u slučajevima kada bi otkrivanje informacije izazvalo  značajnu štetu po legitimne ciljeve Federacije:

– interesi  odbrane i sigurnosti, kao i zaštita javne sigurnosti,

– sprečavanje kriminala i otkrivanje  kriminala,

– zaštita postupka donošenja odluka u ŠPD-u ( uključujući davanje mišljenja,savjeta ili preporuka, bilo da se radi o licu zaposlenom u ŠPD-u ili drugom licu koje radi za ŠPD ili u ime ŠPD-a, s tim da to ne obuhvata činjenične, statističke, znanstvene ili  tehničke informacije).

Druga  kategorija izuzeća  odnosi se na zaštitu komercijlano osjetljivih informacija treće strane, kako bi objavljivanje takve informacije moglo  prouzrokovati štetu trećoj strani.

Treća kategorija izuzetaka je zaštita privatnosti druge osobe.

Koje informacije možete zahtjevati

Popis dostupnih informacija naveden je u „Indeks registru- Katalogu informacija“, koji je besplatan, dostupan je na web stranici ŠPD-a ili kod   referenta  za informisanje.

Način pristupa informacijama i kako podnijeti zahtjev

a)      Potrebno je podnijeti pismeni  zahtjev  na jednom od službenih jezika u FBiH i dostaviti ga u ŠPD. (Obrazac zahtjeva je objavljen na službenoj   web stranici ŠPD-a).

Zahtjev  za pristup inofrmacijama mora sadržavati:

–          Ime i prezime pdnosioca zahtjeva i njegovu adresu, a po mogućnosti i broj telefona na koji se može kontaktirati u toku radnog vtremena.

–          Dovoljno podataka o prirodi ili sadržaju informacije,kako bi se omogućilo da ŠPD uz razuman napor pronađe traženu informaciju.

–          Naziv organa kojem se upućuje zahtjev kao i naznaku da je zahtjev upućen službeniku za informisanje.

Zahtjevi koji se odnose na ličnu informaciju može podnijeti samo osoba na koju se zahtjev odnosi,njegov zakonski zastupnik ili lice koje je podnosilac zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji. Osoba na koju se zahtjev odnosi dužna je referentu za informisanje pokazati ličnu kartu ili drugi lični dokument sa fotografijom.Zakonski zastupnik ili punomoćnik moraju uz zahtjev dostaviti dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoč, potpisati zahtjev i pokazati svoju ličnu kartu kao i ličnu kartu podnosioca zahtjeva.

Pismeni zahtjev

Ako pismeni zahtjev za pristup  informacijama ne ispunjava jedan od navedenih formalnih uvjeta ŠPD će pismenim putem u roku od osam dana obavjestiti podnosioca zahtjeva da njegov zahtjev ne može biti obrađen uz  navođenje razloga.

Rješenjem iz prethodnog stava podnosilac zahtjeva se obavještava da će se njegov  preinačen zahtjev smatrati novim zahtjevom.

Ukoliko podnosilac zahtjeva smatra da mu je dovoljno usmeno objašnjenje ili samo uvid u  određene podatke ili informaciju , podnosilac zahtjeva će se  usmeno obratiti referentu  za informisanje, koji će obavjestiti podnosioca zahtjeva o  mogućnosti, mestu i  vremenu ostvarivanja traženog uvida.

b)      Kada ŠPD povodom pismenog zahtjeva dozvoli pristup informacijama u cjelini ili djelimično

rješenjem će obavjestiti podnosioca zahtjeva o sljedećem:

–          Mogućnosti ličnog pristupa informaciji u prostorijama ŠPD-a ili pismenim dostavljanjem kopije informacije ako je manje od 10 strana, i

–          Mogućnosti umnožavanja informacije i o troškovima  umnožavanja,ako je umnožavanje veće od 10 strana, uz napomenu da se umnožavanje omogućava nakon izvršene uplate.U slučaju da korisnik prava  na pristup informaciji ne uplati naknadu u roku od osam dana  od dana prijema obavijesti, smatraće se da je odustao od zahtjeva.

Troškovi umnožavanja

Na standardnu veličinu kopija prvih 10 stranica tražene informacije se nikada ne naplaćuje.Naknada se naplaćuje za svaku narednu stranicu informacije i iznosi  0,50 KM po jednoj stranici i 5,00 KM po disketi  za elektronsku dokumentaciju. Uplata se vrši na blagajni ŠPD-a.Cijena troškova umnožavanja određena je u skladu sa odredbama člana 16. Zakona o slobodi pristupa informacijama .

U kojem roku možete dobiti traženu informaciju

Ukoliko je ŠPD nadležna za obradu zahtjeva, i ako nema potrebe za produžavanjem vremenskih rokova, vi ćete dobiti odgovor o tome, da li vam je pristup odobren ili odbijen u roku od 15 dana od dana prijema vašeg zahtjeva.

U slučaju da ŠPD ne raspolaže traženom informacijom, vaš zahtjev će  proslijediti u roku od osam dana  organu koji ga može  ispuniti. Vi ćete dopisom biti obavješteni  o prosljeđivanju vašeg zahtjeva.

Jednom kada je pristup odobren ŠPD će vas obavjestiti o mogućnosti ličnog pristupa informacijama u prostorijama ŠPD-a u vrijeme koje odgovara  objema stranama, odnosno o mogućnosti da dobijete kopiju tražene informacije nakon izvrršene uplate troškova umnožavanja.

Šta možete učiniti ukoliko Vam pristup nije odobren

Ako ŠPD odbije pristup informaciji u cjelini ili djelimično, podnosilac zahtjeva obavještava se rješenjem u roku od 15 dana, koje sadrži:

–          Zakonski osnov zašto je pristup informaciji odbijen

–          Pouku o pravu na žalbu, adresu organa kojem se žalba podnosi, rok  i troškove za podnošenje žalbe, kao i uputstvo o pravu  obraćanja  Uredu   ombudsmena BiH.

Ako niste zadovoljni odlukom povodom vaše  žalbe,možete pokrenuti upravni spor kako bi ta odluka bila razmatrana od strane suda.

 U bilo kojoj fazi postupka, možete se obratiti Uredu ombudsmena u F BiH. Obratite pažnju da svu svi žalbeni rokovi tačno određeni.Propuštanjem ovih rokova rizikujete da izgubite vaše pravo na podnošenje žalbe.

OBAVEZA DOSTAVLJANJA

Kako bi vam olakšali pristup informacijama, ŠPD  je u obavezi da  vam pripremi određene informativne dokumente koji vam moraju biti stavljeni na raspolaganje.To su sljedeći dokumenti:

–          Vodič za pristup informacijama (koji trenutno čitate)

–          Indeks registar– Katalog informacija, koji sadrži  vrste informacija  koje su pod kontrolom ŠPD-a

–          Procedure rada  Referenta za informisanje

Dokumenti su besplatni i dostupni su na web stranici ŠPD-a.

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji – web forma

Obrazac zahtjeva za pristup informaciji – pdf