ŠTA JE CERTIFICIRANJE GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA?

Certificiranje je koncept unaprjeđenja kvaliteta gospodarenja šumskim resursima koji se u potpunosti zasniva na principu dobrovoljnosti. Smisao bilo kojeg oblika certificiranja sastoji se u obezbjeđivanju potvrde da je nešto (proizvod,usluga ili proces) urađeno na propisan način.

Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumjeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje preduzeću šumarstva pismenu potvrdu – certifikat, da su performanse gospodarenja koje se provode na određenom šumskom području, usklađene sa unaprijed definiranim, međunarodno priznatim standardima.

ŠTA SE POSTIŽE CERTIFICIRANJEM GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA?

Dva su ključna efekta koji se postižu certificiranjem gospodarenja šumskim resursima:

  • Unaprijeđenje performansi poslovanja, sa ciljem dostizanja održivog gospodarenja šumskim resursima.
  • Povećanje konkurentskih sposobnosti poduzeća šumarstva kroz očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim i atraktivnim tržištima.

Pored navedenih efekata, certificiranjem se postiže transparentnost poslovanja šumarskih poduzeća i unapređuju odnosi sa javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama. Proizvodi koji potiču iz šuma u kojima su performanse gospodarenja certificirane kao održive, oznaČavaju se na jedinstven i prepoznatljiv način tako da ih krajnji potrošači mogu uočiti, razlikovati i kupiti.

 

Šumsko privredno društvo „UNSKO-SANSKE ŠUME“ se opredjelilo da na  čitavom podruČju kojim gospodari, uskladi sve aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima međunarodno priznatog programa certificiranja FSC® (Forest Stewardship Council®), kao prvu fazu certificiranja državnih šuma na području Unsko-sanskog kantona.

 

ŠTA JE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL I STANDARDI FSC?

FSC je međunarodno tijelo koje pojedinim institucijama za certificiranje daje dozvolu za izdavanje FSC certifikata i na taj način garantuju autentičnost njihovih nalaza. Cilj FSC programa je da promovira ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje šumskim resursima. Certificiranje po FSC programu podrazumjeva zadovoljavanje unaprijed definiranih standarda održivog gospodarenja šumama. FSC standardi su eksplicitno izraženi u formi principa i kriterija, Čija primjena podrazumjeva poštivanje državnih i međunarodnih zakona i odredbi.

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora poštivati sve primjenjive zakone*, propise i međunarodne ugovore, konvencije i sporazume.

Ovaj princip ima 8 kriterija i 26 indikatora

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora održavati ili unaprijediti socijalnu i ekonomsku dobrobit radnika.

(novi princip)

Ovaj princip ima 6 kriterija i 28 indikatora

Nije primjenjiv u Bosni i Hercegovini.

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora doprinijeti održavanju ili poboljšanju socijalnog i ekonomskog blagostanja lokalne zajednice*.

Ovaj princip ima 8 kriterija i 21 indikator  (indikatori 4.8.1 i 4.8.2. nisu primjenjivi u Bosni i Hercegovini)

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora uČinkovito upravljati širokim rasponom proizvoda i usluga na šumskom podruČju kako bi se održala ili poveĆala dugoroČna ekonomska održivost i raspon socioloških i ekoloških koristi.

Ovaj princip ima 5 kriterija i 13 indikatora

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora održavati i/ili obnavljati ekosistemske usluge* i vrijednosti okoliša šumskog područja i izbjegavati, ispravljati ili ublažavati negativne uticaje na okoliš.

Ovaj princip ima 10 kriterija i 29 indikatora

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora imati plan gospodarenja* u skladu sa svojim politikama i ciljevima i proporcionalan stepenu, intenzitetu i rizicima od aktivnosti gospodarenja. Plan gospodarenja mora biti proveden i ažuriran na osnovu podataka monitoringa u cilju promoviranja prilagodljivog gospodarenja šumama*. Dokumentacija koja se odnosi na planiranje i procedure mora biti dovoljno jasna i primjenjiva za uposlenike, za informiranje pogođenih interesnih grupa i zainteresiranih interesnih grupa i opravdati odluke gospodarenja.

Ovaj princip ima 6 kriterija i 13 indikatora

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora dokazati da se napredak prema postizanju ciljeva gospodarenja, utjecaji aktivnosti gospodarenja i stanje šumskog područja prate i ocjenjuju proporcionalno stepenu, intenzitetu i riziku aktivnosti gospodarenja, u cilju provođenja prilagodljivog gospodarenja.

Ovaj princip ima 5 kriterija i 9 indikatora

Organizacija koja gospodari šumskim resursima mora održavati i/ili poboljšati visoke zaštitne vrijednosti* na šumskom području kroz primjenu načela predostrožnosti*.

Ovaj princip ima 4 kriterija i 13 indikatora

Aktivnosti gospodarenja koje se provode od strane Ogranizacije na šumskom području moraju biti odabrane i inplementirane u skladu sa ekonomskim, ekološkim i sociološkim politikama i ciljevima Organizacije i kolektivno u skladu sa principima i kriterijima

(novi princip)

Ovaj princip ima 12 kriterija i 32 indikatora

FSC objašnjenje pojmova

Ekosistemske usluge: Koristi koje ljudi dobivaju iz ekosistema. One uključuju: opskrbljujuće usluge kao što su hrana, šumski proizvodi i voda; regulirajuĆe usluge kao što su regulacija poplava, suša, degradacija tla, kvaliteta zraka, klima i bolesti; prateće usluge kao što su formiranje tla i ciklus ishrane; kulturološke usluge i kulturološke vrijednosti, kao što su rekreaktivne, duhovne, vjerske i druge nematerijalne usluge.

 

Lokalne zajednice: Zajednice svih veliČina koje su u blizini šumskog područja, kao i one koje su dovoljno blizu da imaju značajan utjecaj na ekonomiju ili okolišne vrijednosti šumskog podruČja, ili da imaju svoju ekonomiju, prava ili okruženje značajno pogođeno aktivnostima gospodarenja ili biofiziČkim aspektima gospodarske jedinice.

 

Načelo (princip) predostrožnosti: Princip koji zahtijeva kada dosptupne informacije ukazuju na to da aktivnosti gospodarenja predstavljaju opasnost od ozbiljne ili nepopravljive štete za okoliš ili prijetnju za ljudsku dobrobit, Organizacija koja gospodari će preduzeti eksplicitne i djelotvorne mjere za spreČavanje štete i izbjeći rizike po blagostanju, čak i kada su naučne informacije nepotpune ili neuvjerljive, i kada su ranjivost i osjetljivost okolišnih vrijednosti neizvjesne.

 

Plan gospodarenja: Kolekcija planova, dokumenata, izvještaja, podataka i karata koji propisuju i regulišu aktivnosti koje provodi organizacija koja gospodari u konkretnom području.

 

Primjenjivi zakoni: Pod ovim se podrazumijeva primjenjivost zakona čije odredbe utiču na implementaciju FSC principa i kriterija i odnose se na lica ili tijela kako je to definisano pojmom „Organizacija koja gospodari/vlasnik šume“, koja imaju status pravnog lica ili poslovnog subjekta. To podrazumijeva: primjenjive zakone, sudsku praksu, podzakonske akte i pripadajuće administrativne procedure i važeće ustavne odredbe. Spisak svih primjenjivih zakona, obavezujućih stručnih uputstava, zakonskih i običajnih prava na svim nivoima vlasti u BiH, uključujući međunarodne ugovore, konvencije i sporazume koje je raticifirala BiH.

 

Prilagodljivo gospodarenje šumama: Sistemski proces kontinuiranog poboljšanja politike i prakse gospodarenja, učeći od rezultata postojećih mjera.

 

Visoke zaštitne vrijednosti /HCV): Bilo koja od sljedećih vrijednosti:

–          HCV 1 – Diverzitet vrsta. Koncentracija biološkog diverziteta, uključujući endemične vrste i ugrožene vrste koje su značajne na globalnom, regionalnom ili nacionalnom novou.

–          HCV 2 – Ekosistemi na nivou pejzaža i mozaici.

–          HCV 3 – Ekosistemi i staništa. Rijetki i ugroženi ekosistemi, staništa ili refugijumi.

–          HCV 4 – Kritične usluge ekosistema. Osnovne usluge ekosistema u kritičnim situacijama, uključujući zaštitu vodenih slivova i kontrolu erozije ranjivih zemljišta i padina.

–          HCV 5 – Potrebe lokalne zajednice. Mjesta i resursi od fundamentalnog značaja za zadovoljenje osnovih potreba lokalnih zajednica ili starosjedilaca (sredstva za život, zdravlje, prehrana, voda itd) identificiranih kroz angažman sa tim lokalnim zajednicama i starosjediocima.

–          HCV 6 – Kulturološke vrijednosti. Mjesta, resursi, staništa i pejzaži globalnog ili nacionalnog kulturološkog, arheološkog ili historijskog značaja i/ili kritične kulturološke, ekološke, ekonomske ili religijske/svete vrijednosti za tradicionalne kulture lokalnih zajednica ili starosjedilaca, identificirane kroz odgovarajući angažman sa tim lokalnim zajednicama ili starosjediocima.

 

U cilju razumijevanja multifunkcionalne uloge šume, korištenja drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga na održiv način, smanjenja postojećih utjecaja na zdravlje i vitalnost šuma i uspostave efikasnog partnerstva sa zajednicom, ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa je u proteklom periodu spremno primijenilo koncept certificiranja gospodarenja šumskim resursima. U tom smislu ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i u buduĆe ostaje opredijeljeno ovom konceptu i prihvata principe i kriterije FSC-a kao osnovu za nastavak certificiranja gospodarenja šumskim resursima.

 

Šumsko privredno društvo „UNSKO-SANSKE ŠUME“ na ovaj naČin obavještava sve svoje uposlenike kao i ostale zainteresirane strane da će u narednom periodu provoditi aktivnosti certificiranja gospodarenja šumskim resursima na čitavom svom području, te da će neovisna intitucija za certificiranje obavljati procjenu svih dokumenata, procedura i aktivnosti koje se odnose na gospodarenje šumskim resursima.

Dokumenti: