Imate li dodatnih pitanja u vezi FSC rertificiranja?

Kontaktirajte nas na jedan od naših emailova!

Kontakt podaci

T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
kontakt@ussume.ba

Stanje zaštite šuma na području ŠPD-a u 2022. godini

Narušena biološka ravnoteža na širem geografskom prostoru i globalni poremećaji u šumskim ekosistemima manifestiraju se kroz sušenje šuma u većem ili manjem obimu na području kojim gospodari ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa.

Problematika integralne zaštite šuma:

  1. sušenje četinara (smrča, jela) kao posljedica prenamnoženja potkornjaka,
  2. ledolomi i izvale (uglanom mlađe bukove sastojine),
  3. invazivne vrste (kestenova osa šiškarica – Dryocosmus kuriphilus,

mrežasta stjenica – Corythucha arcuata, patogen Chalara fraxinea, Kowalski 2006.).

 

Najintenzivnije sušenje odvija se već dugi niz godina na području Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac. Sušenje je zahvatilo površinu od cca 2500 ha i radi se uglavnom o sušenju stabala u čistim sastojinama smrče. Štete su evidentne i odražavaju se kako na kvalitet drvne mase, tako i na stabilnost eko sistema uopće. Analizom stanja na terenu došlo se do saznanja da je neposredni uzročnik sušenja osmozubi smrčin potkornjak i mali šestozubi smrčin potkornjak.

Smanjena vitalnost stabla, ekstremne suše i toplo vrijeme, izuzetno pogoduju razvoju ovih štetnih insekata koji prema našim lokalnim praćenjima imaju dvije čiste i jednu sestrinsku generaciju, te na taj način izuzetno brzo povećavaju svoju populaciju.

Na tom se području provode praktično sve mjere u borbi za zaustavljanje sušenja sastojina, počevši od preventivnih mjera (sprečavanje napada štetočina), kao što su pravilno uspostavljanje šumskog reda, uklanjanje stabala sa smanjenom vitalnošću i sl., do represivnih mjera (zaustavljanje napada, nakon što je izvjesna šteta već nastala) – sječe osušenih i zaraženih stabala, izvoza istih u što kraćem vremenskom roku, primjena lovnih klopki sa feromonima čime se suzbija i kontrolira brojnost populacije potkornjaka. Sve aktivnosti se odvijaju u saradnji sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu, čiji stručnjaci iz domena zaštite šuma, prisustvuju i vode edukacije terenskog osoblja, te vrše nadzor poduzetih mjera od strane ŠPD-a. Sanacija zaraženih površina primarni je cilj prilikom planiranja šumsko uzgojnih radova za navedeno područje.

 

U zimskom periodu ledena kiša je znak temperaturne inverzije u zraku kada su podloga i najniži sloj zraka vrlo hladni (ispod 0°C), a iznad struji topli zrak. Iz oblaka obično pada snijeg koji se prolazeći kroz sloj toplog zraka, pretvara u kišu. Ulazeći u hladni sloj zraka kapljice se pothlađuju, lede se u dodiru sa podlogom pa nastaje homogeni sloj leda debljine i do 15 mm. Težina leda postaje prevelika pa dolazi do ledoloma i ledoizvala stabala. Ledena kiša i niske temperature koje su 3. i 4. decembra 2020. godine pogodile “Ključko” šumskoprivredno područje, uzrokovale su znatne štete, čije se posljedice i danas saniraju. Ledolomi i ledoizvale nastale su na velikoj površini (3.770 ha), u visinskoj zoni sa nadmorskom visinom od 450-750 m. Uzmemo li u obzir da ukupna površina ŠGP “Ključko” iznosi 14.774 ha., dolazimo do podatka da je štetama pogođena ¼ ovog  područja, što nam ukazuje kakav razoran efekat je uzrokovala ova vremenska nepogoda. Desetine hiljada stabala su pod težinom leda izvaljena, prelomljena i oštećena. Najviše su stradale srednjedobne sastojine bukve, sa vitkim i visokim stablima prsnog prečnika od 25-30 cm. Na stablima jele i smrče nije bilo značajnih šteta.  Značajnije štete su pretrpjele šumske kulture borova. Isto se desilo i na području ŠGP “Sansko” na površini od cca 2.500 ha.

 

Od invazivnih vrsta na području kojim gospodari ŠPD „Unsko-sanske šume“ uočeno je prisustvo Kestenove ose šiškarice (području Podružnice „Šumarija“ Cazin). Analizom šišaka ose šiškarice utvrđeno je da se parazitiranost prirodnim neprijateljem Torymus sinensis kreće od 45-75%. Posljedica toga je napad manjeg obima, sa znatno manjim štetama. Terenska kontrola izvršena je u 2023. godini, a poboljšanje stanja se uočava kroz obilnu cvatnju, te urod kestena.

Konstatovana je pojavu i hrastove mrežaste stjenice (Coythucha arcuata, Say) na cijelom područjukojim gospodari ŠPD. Ova invazivna štetna strana vrsta u Evropi je prvi put otkrivena u Italiji 2000. godine. Trenutno nije utvrđena pojava blijeđenja lista, žutila, niti sušenja. Prognoza odvijanja procesa štetnog djelovanja na hrastove sastojine nije optimistična jer postoji opasnost od ulančavanja štetnika, kao što su pepelnica na podmlatku i imela u krošnjama. Neophodno je praćenje gradacije hrastove stjenice. U prirodnim sastojinama do sada nisu provedene nikakve mjere borbe. Primjena hemijskih sredstava nije moguća zbog FSC certifikata. Pregledom na terenu je uočeno da je intenzitet napada mrežaste stjenice puno veći na nižim nadmorskim visinama. Mjere suzbijanja su ograničene na gradske parkove i vrijednija stabla, te za sada nisu praktično primjenjive u prirodnim sastojinama.

Prisustvo patogene gljive Chalara fraxinea (Kowalski,2006.) glavni je uzročnik sušenja i odumiranja stabala jasena promjera do 20 cm na cijelom području. Kod tanjih stabala odumiranje je izraženo u krošnjama, u gornjoj trećini, a kod debljih stabala u donjem dijelu debla. Primjećeni su nekrotizirani dijelovi kore koji se odvajaju od stabla bez sluznatih izlučevina na deblu. Preporučuje se sječa odumrlih ili jako oboljelih stabala. Ova pojava je vrlo zabrinjavajuća, obzirom na iskustvo susjednih zemalja, i predstavlja opasnost po opstanak jasena.

Podružnica „Šumarija“ Bihać

Podružnica „Šumarija“ Bihać nema problematike što se tiče sušenja šuma prouzrokovanih pojavom potkornjaka. Postavljeno je 36 pozicija sa feromonskim klopkama, uglavnom kao kontrolne klopke sa vrlo neznatnim ulovima, ispod kritične granice. Korišteni su feromoni Chalcoprax, Pheroprax i Curwivit.

 

Kada su u pitanju drugi faktori koji narušavaju zdravstveno stanje šume, uočeno je pojedinačno sušenje tanjih stabala jasena, kao posljedica patogene gljive Chalara fraxinea (Kowalski 2006.). Posljednjih nekoliko godina na ovom području jako je izražen atropogeni uticaj na onečišćenje okoliša kao posljedica migrantske krize. Prisustvo velikog broja ljudi također negativno utječe na mir i red u lovištu, nesmetan razvoj divljači i podizanje podmlatka. Dolazi i do velikog oštećenja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata.

 

Ukupno posječena neto masa sanitara za Podružnicu „Šumarija“ Bihać, nalazi su u tabelama u prilogu.

Pogon gospodarenja Bosanska Krupa

U Pogonu gospodarenja Bosanska Krupa ukupno je postavljeno 8 feromonskih klopki, uglavnom kontrolnih, a ulovi su vrlo neznatni, ispod kritičnog praga.

 

Konstatovano je sušenje i odumiranje stabala jasena promjera do 20cm. U većem obimu odumiranje je izraženo u krošnjama u gornjoj trećini kod tanjih stabala, te kod debljih stabala u donjem dijelu. Isto tako primjećeni su nekrotizirani dijelovi kore koji se odvajaju od stabla bez sluznatih izlučevina na deblu.Najvjerovatnije se radi o prisustvu patogene gljive Chalara fraxinea (Kowalski 2006.). Naime odumiranje jasena običnog (Fraxinus excelsior L.) uzrokovanog gljivom C.fraxinea u posljednjih nekoliko godina zahvatilo je veliki broj evropskih zemalja, među njima i BiH. Iz dosadašnjih iskustava drugih država nema pouzdanih informacija o načinu gospodarenja jasena u ugroženim sastojinama. Preporučuje se sječa odumrlih ili jako oboljelih stabala. Pojava je vrlo zabrinjavajuća obzirom na iskustvo susjednih zemalja, te vrlo ozbiljno prijeti po stanje jasena i uopće njegovog opstanka.

 

Ukupno posječena neto masa sanitara za Pogon gospodarenja Bosanska Krupa, nalazi su u tabelama u prilogu.

Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac

Najintenzivnije sušenje odvija se već dugi niz godina na području Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac. Uglavnom se radi o sušenju čistih sastojina smrče, na površini od cca 2500 ha, na području južnog Grmeča, te u manjem obimu, kao pojedinačna stabla, na ostalim dijelovima GJ „Grmeč-Bosanki Petrovac“. Štete su evidentne i značajne na gubitku kvaliteta drvne mase, a odražavaju se i na stabilnost eko sistema uopće.

Na tom se području provode praktično sve poznate biotehničke mjere u borbi za zaustavljanje sušenja sastojina, kroz sanaciju površina zahvaćenih sušenjem drvne mase, sječu osušenih i zaraženih stabala. Isto tako lovnim klopkama uz primjenu feromona suzbija se i kontrolira brojnost populacije potkornjaka na tom području.

Dosljedno provođenje propisanog načina gospodarenja za čiste sastojine smrče, te valjana uspostava šumskog reda znatno je povećala odbrambene mehanizme sastojine koja će u određenom trenutku u nekoj mjeri moći amortizirati sve negativne utjecaje i smanjiti štete od potkornjaka.

 

Da su provedene biotehničke mjere imale uspjeha pokazuju podaci gdje se posječna drvna masa sa 12.821 m3 u 2008. godini, svela na 4.465 m3 u 2013. godini. Od 2014. godine bilježi se znatno povećanje i kuluminira u 2018. godini kada je ukupno doznačeno 40.962 m3 bruto mase četinara, od čega je 26.301 m3 sušika, dok je u 2021. godini doznačena masa smanjena na 5.078 m3. U 2023. godini došlo do pogoršanja stanja, kada bilježimo porast posječene mase sanitara na području Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac (11.190 m3). Ekstremne suše, povećanje temperature i produžavanje toplotnog perioda na jesenske mjesece omogućilo je pojavu i do 3 generacije potkornjaka, što je uzrokovalo povećanje šteta, ali i otežalo samo suzbijanje potkornjaka. Međutim ostaje i dalje problem brze doznake, sječe, izvoza, te uspostave šumskog reda, kao bitnog faktora za smanjenje populacije potkornjaka. Isto tako problem i dalje predstavljaju privatne šume zaražene potkornjakom, a koje graniče sa državnim suma kojim gazduje ŠPD. O tome je nekoliko puta obavještavana Kantonalna uprava za šumarstvo i resorno Ministarstvo, ali bezuspješno.

 

Feromonske klopke su postavljene na 36 pozicija. Zamjena ampula feromona vršena je redovito, a kvantificiranje ulova desetodnevno, kako je to propisano. Međutim primjećeno je da su na preostalim klopkama ulovi u augustu bili iznad prekobrojnosti, što ukazuje da u proljeće 2024. godine treba dosta ranije postaviti klopke i pratiti stanje gradacije potkornjaka.

 

 

TABELARNI PRIKAZ REALIZIRANE DRVNE MASE SANITARNIH SJEČA ZA PODRUŽNICU „ŠUMARIJA“ BOSANSKI PETROVAC (period 2007.-2023.god.)

 

 

SANITARNE SJEČE (god.)

 

Neto (m3)

2007

30.366

2008

12.821

2009

4.025

2010

5.167

2011

3.906

2012

3.262

2013

4.465

2014

16.045

2015

11.103

2016

18.134

2017

19.616

2018

40.962

2019

12.143

2020

11.078

2021

 5.078

2022

3.426

2023

11.190

SUMA:

212.787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podružnica „Šumarija“ Cazin

U ovoj Podružnici problematika sušenja i propadanja šuma odnosi se na kulture koje su starosti 50-ak godina, podignute uglavnom na terenima van svog proizvodnog areala. Ugroženost se ogleda kroz pojavu sušenja pojedinačnih stabala u smrčevim i borovim kulturama, a koja se do sada uspješno suzbija pravovremenim sječama i redukcijom pomoću feromonskih klopki.

Posebna pažnja u 2024. godini će se usmjeriti na odjel 1 GJ „Kladušnica“  i odjel 35/2 GJ „Glinica“ gdje je došlo do napada potkornjaka u smrčevoj kulturi na većoj površini, a gdje su registrirana pojedinačna sušenja i znatni ulovi potkornjaka u odnosu na druge lokalitete.

 

Klopke sa feromonima su postavljene na 90 pozicija. Korišteni su feromoni Chalcoprax i Pheroprax, a kvantificiranje ulova vršeno svakih deset dana u mjesecu.

Podružnica „Šumarija“ Ključ

Na području kojim gospodari Podružnica „Šumarija“ Ključ, na nekoliko lokaliteta konstatovano je sušenje jele, kao posljedica napada potkornjaka. Radi se o pojedinačnim stablima jele, te samo u dva slučaja o manjim žarištima. Intenzitet napada je slab.

 

Na kulturama borovca starosti 40-50 godina u 2022. godini registrovano je prisustvo nekoliko žarišta sušenja stabala borovca zbog prenamnoženja velikog smrčinog potkornjaka (Ips typogrphus) što nije tipična pojava za ovu vrstu. Sanacija odjela je završena u 2023. godini, te su postavljene feromonske klopke za kontrolu i suzbijanje potkornjaka. Obilaskom odjela i pregledom postavljenih klopki konstatovano je da se radi o napadu slabog intenziteta.

 

Feromonske klopke su postavljene na 13 pozicija, pretežno za kontrolu populacije potkornjaka.

Podružnica „Šumarija“ Sanski Most

Na području Podružnice „Šumarija“ Sanski Most sanitarnom doznakom u 2023. godini posječeno je 8.940 m³(4.027 m³ četinara i 4.913 m³ lišćara).

Na ŠGP „Sansko“ sušenje četinara se javlja uglavnom na pojedinačnim stablima. Međutim u 2023. godini sušenje u većem obimu evidentirano je u odjelima 75, 77 i 80 GJ „Čelić Kosa“, kao posljedica napada smrčinog potkornjaka. Poduzete su sve mjere u borbi za zaustavljanje sušenja sastojina, počevši od preventivnih  do represivnih mjera. Ukupno je postavljeno 26 feromonskih klopki za kontrolu populacije i suzbijanje potkornjaka. Korišteni su feromoni Pheroprax i Chalcoprax.

 

Iz prikupljenih podataka vidljivo je da je broj postavljenih klopki u 2023. godini po Podružnicama/Pogonu izvršen na 209 pozicija.

                                    TABELARNI PREGLED POSTAVLJENIH KLOPKI U 2023. GODINI

                                                                        PO  PODRUŽNICAMA/POGONU

R/b

PODRUŽNICA/POGON

BROJ KLOPKI

(POZICIJA)

1

Bihać

36

2

Bos.Krupa

8

3

Bos.Petrovac

36

4

Cazin

90

5

Ključ

13

6

Sanski Most

26

UKUPNO:

209

TABELARNI PRIKAZ NETO POSJEČENE DRVNE MASE SANITARA ZA PERIOD 2018.-2023.GODINA,

PO  PODRUŽNICAMA/POGONU

 

PODRUŽNICA/

POGON

 

 

2018.

 

2019.

 

2020.

 

2021.

 

2022.

 

2023.

ukupno

ukupno

ukupno

ukupno

ukupno

četinari

lišćari

ukupno

Bihać

3.401

6.210

1.310

3.117

957

252

 

252

Bosanska Krupa

5.344

17.710

588

411

575

805

1993

2.798

Bosanski Petrovac

40.962

12.143

11.078

5.078

3.426

11.095

95

11.190

Cazin

2.897

1.735

2.380

713

1.309

1.258

625

1.883

Ključ

3.117

9.464

1.198

46.790

23.417

4.891

1.332

6.223

Sanski Most

6.038

3.181

1.643

7.854

38.528

4.027

4.913

8.940

 

UKUPNO

 

61.759

 

50.443

 

18.197

 

63.963

 

68.192

 

22.329

 

8.958

 

31.287

 

 

 

 

 

 

 

Obzirom da je borba na suzbijanju potkornjaka dugotrajan složen proces u sljedećem periodu  potrebno je striktno provoditi aktivnosti kako slijedi:

  • Obnoviti ugovor sa Šumarskim fakultetom Sarajevo za 2023.godinu.
  • Izvršavati pravovremenu doznaku sanitara po principima koji su projektantima poznati, a utvrđeni su na radionicama sa stručnjacima Šumarskog fakulteta Sarajevo.
  • Kontrola radova sječe i izvoza prilikom izrade sanitara treba biti permanentna, te zahtjevati striktno pridržavanje propisa koje propisuje Pravilnik o uspostavi i održavanju šumskog reda.
  • Vršiti efikasniju otpremu drvnih sortimenata četinara sa što kraćim zadržavanjem sortimenta na međustovarištima, te i na stovarištu uspostaviti šumski red.
  • Medijski istupati sa argumentovanim objašnjenjima i upoznati širu javnost o srži problema, te smanjiti mogućnost manipulacije i zloupotreba istog problema.
  • Integralnoj zaštiti šuma dati veći značaj jer je činjenica da se susrećemo sa sve većim problemima, kako sa štetnicima autohtonog porijekla, tako i sa invazivnim vrstama, a što zahtjeva uže specijalizacije stručnog kadra, te upravo taj stručni kadar jačati u Podružnicama/Pogonu gospodarenja kroz edukacije i slično.

 

Izvještaj o stanju zaštite šuma na području ŠPD-a za 2023.godinu se stavlja i na web stranicu ŠPD “Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa, te je neophodno zadužiti Sektor za informatičke poslove ŠPD-a da isto izvrši nakon usvajanja i razmatranja navedenog izvještaja od strane Uprave ŠPD-a.

 

S poštovanjem,

 

REFERENT ZA UZGOJ I ZAŠTITU ŠUMA

 Jasmina Midžić,dipl.ing.šum.                                            

 

RUKOVODILAC SEKTORA UZGOJA  I ZAŠTITE ŠUMA I DIVLJAČI                                                    Denis Burzić, dipl.ing.šum.                        

 

IZVRŠNI DIREKTOR ZA OBLAST ŠUMARSTVA

Mirsad Jusić, dipl.ing.šum.