Lovištu «Plješevica» dodijeljen status posebnog lovišta

Napisano od strane

Lovištu «Plješevica» dodijeljen status posebnog lovištaSukladno Odluci Vlade Federacije BiH, usvojenoj 11. septembra 2012. godine kojom je Lovište «Plješevica», uz lovišta «Igman-Bjelašnica», «Hrbljine – Kujača», «Konjuh» i «Hutovo Blato» proglašeno posebnim lovištem, u ponedjeljak, 15. aprila ove godine, upriličeno je potpisivanje ugovora između predstavnika Vlade F BiH i ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa o prijenosu prava i obaveza nad lovištem.
Sukladno Odluci Vlade Federacije BiH, usvojenoj 11. septembra 2012. godine kojom je Lovište «Plješevica», uz lovišta «Igman-Bjelašnica», «Hrbljine – Kujača», «Konjuh» i «Hutovo Blato» proglašeno posebnim lovištem, u ponedjeljak, 15. aprila ove godine, upriličeno je potpisivanje ugovora između predstavnika Vlade F BiH i ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa o prijenosu prava i obaveza nad lovištem.
Posebna lovišta na teritoriji F BiH su lovišta koja se prostiru na površinama šuma sa posebnom namjenom, kao i na površinama koje predstavljaju izuzetno pogodna staništa rijetkih, prorijeđenih i vrijednih vrsta divljači.
ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa gazdovanje nad Lovištem «Plješevica» preuzelo je augusta 2000. godine. Plješevica je kandidirana za dodjelu statusa posebnog lovišta iz razloga što je to u širem smislu zaštićeno područje. S jedne strane je to vodo-zaštitna zona ali i po sastavu flore i faune je vrlo specifična u smislu očuvanosti staništa. Unatoč činjenici da se na području Lovišta «Plješevica» vrši sječa, istina u smanjenom obimu, ali se radi, pravilnim gazdovanjem su sačuvana staništa vrlo rijetke divljači, kao što je stanište velikog tetrijeba, danas u Bosni i Hercegovini vrlo ugrožene vrste. Tu su staništa i druge divljači kao što je medvjed, divlja svinja, srneća divljač, lještarka i ostale. ŠPD je time dokazalo da šumarstvo, pored sječe drvnih sortimenata, može sačuvati staništa divljači i povećati diverzitet i biodiverzitet.

Dobivanje statusa posebnog lovišta i preuzimanje prava i obaveza nad Lovištem «Plješevica» ŠPD «Unsko-sanske šume» na period od najmanje deset godina, nosi sa sobom određene pogodnosti. Prije svega je to priznanje struci i uposlenicima ŠPD-a koji vode brigu na očuvanju eko sistema i staništa na ovom području. Sa uzgojnog stanovišta ovo će biti i pravi ogledni primjer uzgojnog lovišta.
– Ovo područje sada će imati poseban režim, iako to ima od 1952. godine kada je i ustanovljeno, a samim tim i svih proteklih godina koliko njime gazduje ŠPD «Unsko-sanske šume». Mi ubuduće nećemo ništa značajnije mijenjati. I dalje ćemo raditi na zaštiti divljači, očuvanju staništa, prihrani divljači, zaštiti od krivolova… U proteklom periodu dosta smo uradili na podizanju objekata kao što su hranilišta i pojilišta. Područje Lovišta «Plješevica» dosta je oskudno sa stalnim vodotocima i izvorima. Uradili smo devet betoniranih pojilišta i tako omogućili konstantnu snabdjevenost divljači vodom. Isto je i sa prihranom. Zimi, kada je najkritičnije, na određena mjesta u Lovištu iznesemo oko 15 tona kukuruza. Kako bi to uspjeli svake godine zasadimo oko pet hektara kukuruza i sav prinos ide za zimsku prihranu divljači. To je dugogodišnja praksa a tako ćemo raditi i ubuduće, ističe Rasim Mehmedović, šef Sektora za uzgoj i zaštitu šuma pri Direkciji ŠPD-a.

Plan gospodarenja Lovištem «Plješevica» je urađen i uskoro bi ga trebala razmatrati Uprava ŠPD-a a do kraja ovog mjeseca i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH. Prema istom će se raditi narednih godinu dana. Po potpisivanju ugovora kreće se sa izradom Lovno – gospodarske osnove, dugoročnog dokumenta na osnovu kojeg će se svake godine raditi Operativni planovi.

Imajući u vidu da Lovište «Plješevica» graniči s R Hrvatskom otvaraju se mogućnosti za zajedničke prekogranične projekte. Dobivanje statusa posebnog lovišta od velikog je značaja s afirmativnog aspekta za cijeli Unsko-sanski kantona ali i šire.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.