Kontakt osoba:

Referent za lovstvo

Admir Mušanović, B.Sc.poljop.

Kontakt

TEL: +387 61 972 816
admir_musanovic@ussume.ba

Položaj lovišta Plješevica

Posebno lovište "Plješevica"

Lovište u današnjim granicam formirano je 1955. godine sa atributom privredne i sportske djelatnost. Vakum u gospodarenju sa pravnog stajališta nastupio je tokom agresije na BiH. Ugovorom između Općine Bihać i J.P. "Unsko - sanske šume" Bosanska Krupa, broj: 01-616-1/00 od 28.08.2000. godine lovište se predaje na gazdovanje J.P. "Unsko -sanske šume" Bosanska Krupa.

Posebno lovište “Plješevica” ustanovljeno je odlukom o osnivanju posebnih lovišta na teritoriji FBiH broj 1185/12 od 11.09.2012. god. (“Služb. novine FBiH” br. 8/12) i dato na korištenje ŠPD-u “Unsko – sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa Ugovorom broj 07-26/7-719-19/13 od 15.04.2013. godine.
Osnivanje posebnih lovišta predviđeno je zakonom o lovištu (“Služb. novine FBiH”, br. 4/06 i 8/10) članom 31.
Kriterij po kojem je ovo lovište proglašeno posebnim je očuvano stanište vrijednih vrsta divljači te raznolikost biljnog i životinjskog svijeta. Obim planiranih radova je ograničen tako da se u širem smislu ovo područje može smatrati zaštićenim.

Ukupna površina lovišta: 5.854,50ha

 • lovna površina: 4.777,10ha
 • nelovna površina: 1.077,50ha
 • šume i šumsko zemljište: 4.633,40ha ili 91,2%
 • poljoprivredno zemljište: 142,80ha ili 8,8%
 • ostalo: 0,90ha
 • nadmorska visina lovišta od 360 – 1.648 m.n.v.
 • 72% površine se nalazi iznad 1000 metara i pripada tipu planinskog lovišta

 

Lovno-uzgojni objekti: hranilišta za medvjeda 2; divlju svinju 6; srneću divljač 5; zeca 15; solila 101, spremišta za kukuruz 3, pojilišta betonska 9, kaljužišta 17.

Hranilica za zivotinje

Lovno tehnički objekti: čeke zatvorene 7; otvorene čeke 9, staze 4000m.

Vrste divljači koje obitavaju u lovištu

Čeke - Unsko sanske sume

Krupna divljač: Medvjed mrki (Urusus arctos); Srna(Capreolus caprelus); Divlja svinja(Sus serofa), Tetrijeb veliki(Tetrao urogallus), Vuk(Vanis lupus) i Ris (Lynx lynx)-povremeno

Sitna divljač: Zec(Lepus europeus); Lještarka(Bonasa bonsia); Šumska šljuka(Scolapax rusticola); Golub grivujaš(Columba palumbus); Jarebica kamenjarka(Alectoris graeca); Lisica(Vulpes vulpes); Divlja mačka(Felis silvestris); Kuna zlatica(Martes martes); Kuna bjelica(Maries foina) i ostale vrste.

Lovište se nalazi unutar uzgojnog područja za medvjeda “Plješevica-Vitorog”.

 • Sprovođnje uzgojnih mjera sa ciljem stvaranja optimalnih uslova za opstanak i reprodukciju divljači
 • Dostizanje gospodarskog kapaciteta za sve uzgojne vrste divljači
 • Čuvanje i zaštita lovišta i divljači
 • Poštivanje međunarodnih propisa i domaćeg zakonodavstva
 • Obuka i edukacija osoblja
 • Kontrola zdravstvenog stanja divljači.
 • Sve operativne aktivnosti kako na održavanju objekata tako i na stvaranju što boljih uslova za razvoj divljači,
 • Prihrana i prehrana divljači u 2019/2020. god.
 • Planirane količine hrane za divljač:
  • kukuruz 12.000kg
  • so za divljač 1.000kg
  • klanički otpad 8.000kg
  • meso 2.500kg
 • Obrađene površine za divljač za dodatnu prihranu 3,20 ha

Obrada manjih površina u lovištu za usjeve za prihranu divljači

 • D. svinja – 16 grla (ukupno) lovi se:
  • vepar i nazime prase : 01.01. do 31.12.
  • krmača i prase: 01.08. do 31.12.
 • Srna  –  18 grla (ukupno) lovi se:
  • srndać: 01.06.-30.10.
  • srna i lane: 01.10.-31.01.
 • Vuk – 6 kom lovi se:
  • vuk mužjak: 01.01. do 01.12.
  • ženka i mladi: 01.07. do 28.02.
 • Šljuka – 25 kljunova lovi se : 01.10 do 01. 03.
 • Zec – 12 repova lovi se: 01.10. do 31.12.
 • Golub grivnjaš – 60 kljunova lovi se: 01.08. do 31.01.
 • Divlja mačka – 10 repova
 • Kuna bjelica i zlatica – 20 kom lovi se :
  • Kuna bjelica 01.10. do 29.02.
  • Kuna zlatica 01.11. do 29.02.