mr. Haris Koljić dipl.ing.šum.

Haris Koljić, direktor i predsjednik Uprave ŠPD-a, rođen je 30.10.1988. godine u Ključu, gdje je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Po završetku srednje škole, 2006. godine upisuje prvi ciklus studija šumarstva na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kojeg uspješno završava 2010. godine i stiče zvanje bachelora šumarstva. Iste godine nastavlja školovanje na drugom ciklusu studija, kojeg također uspješno okončava 2012. godine, stičući zvanje magistra šumarstva na studiju za Održivo gospodarenje šumskim resursima, smjer : Iskorištavanje šuma sa šumskim komunikacijama. Tokom studiranja zasnovao je radni odnos kao figurant na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je vršio prikupljanje podataka u okviru projekta  Razrada sistema gazdovanja u mješovitim šumama bukve i jele sa smrčom na karbonatnim i dolomitnim tlima“.

Zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o Bosanska Krupa zasnovao je 1. aprila 2013. godine kao projektant u visokim šumama u Podružnici Šumarija Bosanski Petrovac i na tim poslovima ostao je sve do 1. juna 2018. godine, kad je postavljen za upravnika Podružnice Šumarija Ključ. U periodu od 2006. do 2018. godine Podružnica “Šumarija” Ključ je ostvarila akumilirani gubitak od -4. 153 848 KM. Dolaskom Harisa Koljića na čelo ove podružnice, dolazi do smanjenja naslijeđenog gubitka i rasta profita koji je do kraja 2023. godine ostvaren u iznosu od +4. 592 686 KM. Odlukom Nadzornog odbora ŠPD-a , mr. Haris Koljić postavljen je 22. januara 2024. godine za direktora/predsjednika Uprave ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o Bosanska Krupa.

Inovacije

U ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o Bosanska Krupa, Haris Koljić je razvio tri inovativne metode rada u šumarstvu, a to su: “Informacioni sistem za praćenje procesa proizvodnje šumskih drvnih sortimenata”, “Digitalizacija topografske karte za navigaciju na terenu”, te “Primjena drona za izradu ortofoto snimaka”. Pored toga, dobar je poznavalac informacionih tehnologija te govori engleski
jezik. Pored svojih poslova i obaveza kontinuirano se bavi i naučnim istraživanjima tako da je kao autor i koautor do sada objavio šest naučno-istraživačkih radova. Sretno je oženjen i otac dvoje djece.

Generalni direktor SPD