Poduzeti sve neophodne mjere kako bi se realizovao Plan proizvodnje

Napisano od strane

U prostorijama Direkcije  ŠPD  „Unsko-sanske šume“ u Bosanskoj Krupi, u četvrtak 19. novembra 2015. godine,  održana je sjednica Stručnog kolegija ovoga preduzeća. Raspravljalo se o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, Izvještaju proizvodnje za oktobar i period januar-oktobar 2015. godine, te o  certificiranju u ŠPD-u.  Nakon što su pažljivo razmotrene sve tačke dnevnog reda  članovi Stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Tako su zaduženi upravnici podružnica/Pogona da intenziviraju svoje aktivnosti i poduzmu sve neophodne mjere kako bi u narednom periodu sustigli zaostatke i izvršili Plan proizvodnje za tekuću godinu.
 

Kako bi se spriječilo gomilanje zaliha proizvedenih drvnih sortimenata, Služba za komercijalne poslove ŠPD-a zadužena je da sa dispozicijama poprati  proizvodnju četinarskih trupaca u Pogonu gospodarenja za općinu Bosanska Krupa. U cilju jačanju svijesti o zaštiti šuma,  kao i namjeri da se građani bolje upoznaju sa šumarskom strukom, data je obaveza upravniku Podružnica “Šumarija”  Bosanski Petrovac  i referentu informisanja ŠPD-a da pokušaju sa RTV USK Bihać dogovoriti pripremu i emitovanje serijala emisija o značaju šuma.

S obzirom da je u posljednje, usljed napada potkornjaka, primjetna pojava pojačanog sušenja stabala smrče na području Grmeča u Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac,  rukovodilac Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači zadužen je, da u što skorijem periodu, sačini Operativni plan zaštite šuma po podružnicama/Pogonu. Kako bi se zaštiti šuma što stručnije pristupilo i uspješno riješio problem sušenja smrče, rukovodiocu Sektora dato je odobrenje da u slučaju potrebe zatraži angažman profesora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.