Program mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize

Napisano od strane

Program mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krizeU cilju ostvarivanja planiranih zadataka utvrđenih Planom rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bosanska Krupa za 2009. godinu, Uprava Društva izradila je Program mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize koji je usaglašen na sjednici Stručnog kolegija Preduzeća 25.03.2009.godine i usvojen od strane Nadzornog odbora ŠPD-a na sjednici održanoj 31.03.2009. godine. Povjerenici sindikalnih podružnica ŠPD-a, na sjednici Stručnog kolegija Preduzeća održanoj 7. aprila 2009. godine, podržali su u potpunosti Program mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize sa kojima će upoznati sve zaposlenike ŠPD-a.

U nastavku donosimo cjelovit tekst Programa mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize.
MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH
UTICAJA EKONOMSKE KRIZE (RECESIJE)

Mjere za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize obuhvaćaju dio mjera kojim se definišu posebna ponašanja u sferi ostvarivanja planirane proizvodnje i dio mjera kojima se definišu posebno ponašanje u sferi ostvarivanja rashoda neophodnih za ostvarivanje proizvodnje kao i potrebnih ulaganja u nabavku opreme i ostalog.

1. Prodaja drvnih sortimenata

– Poboljšati kvalitet proizvoda, zalažući se za bolje krojenje i izradu većeg procenta I i II klase trupaca u odnosu na III klasu trupaca. Takođe povećati učešće trupaca u odnosu na sortimente koji se prodaju po nižim cijenama (celuloza i ogrijev). Uvesti sistem stimulacija za one koji poboljšaju kvalitet proizvoda kao i one koji ne ostvare zadani kvalitet (npr. prosjek iz 2008. godine).
– Izvršiti uključenje novih kupaca za sve drvne sortimente, pošto se već može zaključiti da značajan broj kupaca sa kojima imamo potpisane godišnje ugovore nema potreba za ugovorenom količinom. Zadatak je Službe za komercijalne poslove da na ovoj mjeri radi aktivno zajedno sa Upravom ŠPD-a. Uprava ŠPD-a je dužna da mjesečno obavještava Nadzorni odbor o novosklopljenim ugovorima i nepreuzetim količinama od strane kupaca i koji imaju već potpisane godišnje ugovore.
– Predložiti Nadzornom odboru ŠPD-a izmjenu cijene za četinarske trupce smrče, izjednačavajući ove cijene sa cijenama četinarskih trupaca jele. Takođe, predvidjeti mogućnost prodaje četinarskih trupaca na odgođeno plaćanje 15 – 30 dana uz garanciju banke.

2. Izvođenje šumsko-uzgojnih radova

– Planom za 2009. godinu je predviđeno da se na izvođenje šumsko uzgojnih radova angažuju pretežno treća lica. Potrebno je da svaka podružnica najmanje 10% svog zadatka odradi u vlastitoj režiji angažovanjem svih zaposlenika, koji će biti plaćeni samo za poslove na koji imaju ugovor o radu.

3. Izgradnja kamionskih puteva

– U toku 2009. godine je planirana izgradnja i rekonstrukcija kamionskih puteva u dužini 11,5 km. Dio puteva je predviđeno da se uradi vlastitom operativom (GMO) a dio angažovanjem trećih lica. Kako bi se obezbjedila uposlenost vlastitih kapaciteta radiće se na putevima koji su planirani da radi Podružnica GMO Bosanski Petrovac. Izgradnju puteva koje bi trebalo da rade treća lica odložiti za bolja vremena, kako bi obustavili odliv obrtnih sredstava potrebnih za osnovnu djelatnost, osim onih puteva koji su započeti sa izgradnjom.

4. Ostale aktivnosti u proizvodnji

– U rasadničkoj proizvodnji, pored proizvodnje šumskih sadnica uključiti obavezno dodatnu proizvodnju (podizanje voćnjaka, uzgajanje gljiva, ljekovitog bilja i dr.). Zadužiti upravnicu Podružnice «Rasadnik» Cazin i šefa Sektora za uzgoj da izrade programe za dodatne vidove proizvodnje..

5. Racionalizacija u rashodima (troškovima)

– Kvalitetnije urediti praćenje korištenja putničkih i ostalih vozila (pređenih kilometara), kroz izdavanje procedure od strane izvršnog direktora za oblast šumarstva i Sektora za iskorištavanje šuma, najkasnije u roku 8 dana. Adekvatno sankcionisati svaku zloupotrebu.

– Obavezati rukovaoce sredstava za rad, da su dužni smanjiti potrošnju u litrama minimum 10% u odnosu na ostvareni prosjek u 2007/2008. godini. Iznos dozvoljene potrošnje po vozilu će izraditi izvršni direktor za oblast šumarstva i Sektor za iskorištavanje šuma.

– Smanjiti PTT usluge promjenom Odluke o korištenju službenih mobilnih telefona i mjesečnog korištenja ultra kartice na niže minimum 20% i ukidanjem prava na korištenje kod većine korisnika ultra kartice. Zadužen Sektor za pravne i Sektor za ekonomsko komercijalne poslove da predlože izmjenu Odluke u roku 8 dana.

– Izučiti mogućnost prijedloga smanjenja cijena usluga trećih lica na poslovima sječe, izvoza, iznosa, prevoza i šumsko uzgojnih radova. Prijedlog pripremiti u roku slijedećih 15 dana. Zaduženi izvršni direktori ŠPD-a.

– Iznos najniže plaće kao polazne osnove za obračun plaća koji je na snazi analizirati sa aspekta ostvarenja proizvodnje I – III 2009. godine i predložiti izmjenu istih (naniže). Na isti način izvršiti analizu opravdanosti isplate toplog obroka. Zaduženi rukovodilac Službe za finansije i rukovodilac Službe za plan i analizu da dostave prijedlog Upravi po sumiranju izvršenja proizvodnje za mart 2009. godine, rok 8 dana.
Polazna osnova za isplatu plate i toplog obroka za mart 2009. godine utvrđuje se u iznosu nižem za 10% utvrđenom u odnosu na prethodni mjesec.

– Okončati prijedlog izmjene sistematizacije poslova i radnih zadataka ŠPD-a čija izrada je u toku. Cilj izrade izmjene sistematizacije poslova i radnih zadataka je smanjenje broja referata kroz objedinjavanje postojećih referata, odnosno smanjenja broja zaposlenika. Prijedlog izmjene sistematizacije treba okončati Uprava u roku 15 dana. Razmotriti i usvojiti nacrt Odluke o isplati otpremnine prilikom odlaska u prijevremenu starosnu penziju i nacrt Odluke o načinu zbrinjavanja zaposlenika kod kojih postoji promijenjena radna sposobnost. Prijedloge navedenih odluka, kao i prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji poslova i radnih zadataka ŠPD-a, Uprava će uputiti Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje.

– Završiti poslove primopredaje čuvanja šuma sa Kantonalnom upravom za šumarstvo, u roku 30 dana nakon potpisa ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama. Zadužena Uprava sa upravnicima šumarija.

– Smanjiti izdatke za reprezentaciju, reklamu i dnevnice za službena putovanja za 20% u odnosu na prosječno ostvarene iste izdatke 2007 / 2008. godina.

– Služba za finansije će zajedno sa upravnicima podružnica i ostalim rukovodiocima analizirati ostvarivanje prava naknade troškova prevoza i predložiti Upravi promjene, kako u dijelu korištenja potvrda tako i u dijelu prava na sipanje goriva u privatni automobil.

– Aktuelizirati provođenje zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-1-321-05 od 03.02.2005. godine kod Vlade Unsko-sanskog kantona. Radi se o preispitivanju osnova izdvajanja 2 KM/m3 pilanskog tehničkog i oblovine u Fond za izgradnju stanova za porodice šehida, RVI i demobilisane borce. Zadužena Uprava ŠPD-a.

– Vršiti provjeru zloupotrebe bolovanja od strane zaposlenika najmanje u dva mjeseca, zaduženo Odjeljenje sistema kontrole i interne kontrole, zajedno sa predstavnikom Sindikalne podružnice.

– Obustaviti bilo kakvo angažovanje zaposlenika za rad u dane sedmičnog odmora ili plaćanje prekovremenog rada.

6. Odustajanje od ulaganja u investicije

– Obustaviti planirana ulaganja u sve neproizvodne investicije, izgradnje šumarskih kućica, nabavku namještaja, telefona, fotoaparata, kamera, računskih mašina, lovačkih pušaka, klima uređaja i sl. Za sve ostale nabavke, tretirane kao investicije potrebno je pismeno uz obrazloženje neophodnosti nabavke ili ulaganja tražiti saglasnost Uprave.

Svi zaposlenici koji nisu obuhvaćeni kroz već navedene mjere imaju obavezu odgovornijeg odnosa za poslove koje obavljaju kako u dijelu potpunog korištenja radnog vremena tako u dijelu utroška neophodnog materijala sredstava za obavljanje poslova i radnih zadataka.
Oglasiti na vidnim mjestima usvojeni Program mjera, kako bi sa istim bili upoznati svi zaposlenici ŠPD-a.
Program mjera će se prema potrebama dorađivati.

Bos. Krupa, mart 2009. godine

Uprava ŠPD-a

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.