FSC Certificiranje


ŠTA JE CERTIFICIRANJE GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA?
Certificiranje je relativno nov koncept unaprijeđenja kvaliteta gospodarenja šumskim resursima koji se u potpunosti zasniva na principu dobrovoljnosti. Smisao bilo kojeg oblika certificiranja sastoji se u obezbjeđivanju potvrde da je nešto (proizvod,usluga ili proces) urađeno na propisan način. Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumjeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje preduze!u šumarstva pismenu potvrdu – certifikat, da su performanse gospodarenja koje se provode na određenom šumskom području, usklađene sa unaprijed definiranim, međunarodno priznatim standardima.

ŠTA SE POSTIŽE CERTIFICIRANJEM GOSPODARENJA ŠUMSKIM RESURSIMA?
Dva su ključna efekta koji se postižu certificiranjem gospodarenja šumskim resursima: - Unaprijeđenje performansi poslovanja, sa ciljem dostizanja održivog gospodarenja šumskim resursima. - Povećanje konkurentskih sposobnosti poduzeća šumarstva kroz očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim i atraktivnim tržištima. Pored navedenih efekata, certificiranjem se postiže transparentnost poslovanja šumarskih poduzeća i unapređuju odnosi sa javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama. Proizvodi koji potiču iz šuma u kojima su performanse gospodarenja certificirane kao održive, označavaju se na jedinstven i prepoznatljiv način tako da ih krajnji potrošači mogu uočiti, razlikovati i kupiti. Šumsko privredno društvo „UNSKO-SANSKE ŠUME“ se opredjelilo da na ŠGP „Ključko“ uskladi sve aktivnosti gospodarenja šumskim resursima sa principima i kriterijima me,unarodno priznatog programa certificiranja FSC (Forest Stewardship Council), kao prvu fazu certificiranja državnih šuma na području Unsko-sanskog kantona.

ŠTA JE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL I STANDARDI FSC?
FSC je meunarodno tijelo koje pojedinim institucijama za certificiranje daje dozvolu za izdavanje FSC certifikata i na taj nain garantuju autentinost njihovih nalaza. Cilj FSC programa je da promovira ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo gospodarenje šumskim resursima. Certificiranje po FSC programu podrazumjeva zadovoljavanje unaprijed definiranih standarda održivog gospodarenja šumama. FSC standardi su eksplicitno izraženi u formi principa i kriterija, ija primjena podrazumjeva poštivanje državnih i meunarodnih zakona i odredbi.

Princip 1
Poštivanje zakona i FSC principa i kriterija
Gospodarenje šumskim resursima mora poštivati sve primjenjive zakone države u kojoj djeluje, međunarodne ugovore i sporazume koje je država potpisala, kao i FSC Principe i Kriterije.
Princip 2
Prava i odgovornosti vlasništva i korištenja
Dugoročna prava vlasništva i korištenja šumskih resursa i šumskog zemljišta moraju biti jasno definirana, dokumentirana i zakonski ustanovljena.
Princip 3
Prava autohtonog stanovništva
Moraju se prepoznati i poštivati zakonska i običajna prava autohtonog stanovništva da posjeduje, koristi i upravlja svojim zemljištem, podrujem i resursima.
Princip 4
Odnosi sa zajednicom i prava radnika
Aktivnosti gospodarenja šumom moraju dugoročno održavati i unaprečivati socijalnu i ekonomsko blagostanje šumskih radnika i lokalne zajednice.
Princip 5
Koristi od šume
Aktivnosti gospodarenja morju podsticati efikasno korištenje višestuki proizvoda i usluga šume kako bi se osigurala ekonomska održivost i široki spektar ekoloških i socioloških koristi.
Princip 6
Uticaj na okoliš
Gospodarenja šumom mora očuvati biološku raznovrsnost i s njom povezane vrijednosti, vodne resurse, tlo i jedinstvene i osjetljive ekosisteme i pejzaže, te time održati ekološke funkcije i cjelovitost šume.
Princip 7
Šumsko gospodarska osnova (plan gospodarenja)
Šumsko gospodarska osnova prilagođena nivou i intenzitetu aktivnosti, mora biti donešena, implemetirana i ažurirana. Dugoročni ciljevi gospodarenja i sredstava za njihovo postizanje moraju biti jasno naznačeni.
Princip 8
Nadzor i procjena
Potrebno je vršiti nadzor koji odgovara nivou i intenzitetu gospodarenja radi procjene stanja šume, prinosa šumskih proizvoda, nadzornog lanca, aktivnosti gospodarenja njihovog sociološkog i ekološkog uticaja.
Princip 9
Održavanje visokovrijednih
zaštićenih šuma
Aktivnosti gospodarenja u visokovrijednim zaštićenim šumama morju održavati ili poboljšavati karakteristike koje ih definišu. Odluke u vezi sa visokovrijednim zašti!enim šumama moraju se uvijek razmatrati sa dozom opreza.
Princip 10
Plantaže
Plantaže treba planirati i njima upravljati u skladu sa Principima i Kriterijima 1-9 i Principom 10 i njegovim kriterijima. Budući da plantaže mogu dati niz socioloških i ekonomskih koristi i mogu doprinijeti zadovoljavanju potreba za proizvodima šumarstva, trebaju se koristiti za dopunu gospodarenja, smanjivanju pritiska i promoviranje obnavljanja i zaštite prirodnih šuma.

Šumsko privredno društvo „UNSKO-SANSKE ŠUME“ na ovaj način obavještava sve svoje uposlenike kao i ostale zainteresirane strane da 7e u narednom periodu provoditi aktivnosti certificiranja gospodarenja šumskim resursima na podru)ju ŠPP „Ključko“ Šumarija „Ključ“, te da 7e neovisna intitucija za certificiranje obavljati procjenu svih dokumenata, procedura i aktivnosti koje se odnose na gospodarenje šumskim resursima.


Dokumenti:

 Izjava o predanosti 
 Odluka - FSC 
 Sažetak integralnog plana gospodarenja za ŠGP "Unsko"
 Sažetak integralnog plana gospodarenja za ŠGP "Sansko"
 Sažetak integralnog plana gospodarenja za ŠGP "Bosanskopetrovačko"
 Sažetak integralnog plana gospodarenja za ŠGP "Drvarsko-dio" i "Bosanskograhovsko-dio" 
 Ključko MA2010-10 - AD36A GM javni sažetak 
 Izvještaj o procjeni gazovanja šumom

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije