Skupština preduzeća


Skupština ŠPD broji sedam (7) članova i bira se shodno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, a konačno imenovanje vrši Skupština Unsko-sanskog kantona.

Skupština ŠPD-a ima slijedeće nadležnosti:
 • donosi Statut, Etički kodeks ŠPD-a, poslovnike i druge opće akte po prijedlogu Nadzornog odbora,
 • odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala, uz saglasnost Osnivača,
 • odlučuje o ograničenju ili isključenju prava prenosa udjela uz saglasnost Osnivača,
 • usvaja plan poslovanja, odnosno revidirani plan poslovanja u skladu sa članom 83. Statuta i isti dostavlja Skupštini USK-a,
 • odlučuje o izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno,
 • usvaja godišnji izvještaj ŠPD-a koji obuhvata finansijski izvještaj i izvještaj revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i dostavlja izvještaj Skupštini Unsko-sanskog kantona,
 • odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i načinu pokrića gubitka,
 • odlučuje o spajanju s drugim društvima i pripajanju drugih društava,
 • odlučuje o promjeni oblika ŠPD-a,
 • odlučuje o prestanku ŠPD-a sa provođenjem likvidacije i odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije, uz saglasnost Osnivača,
 • odlučuje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine, u obimu većem od trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine ŠPD-a, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu (od 33% a većem od 15%) za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako on takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom prisutnih članova.
 • odlučuje o izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju,
 • odlučuje o statusnim promjenama, odlučuje o osnivanju,
 • reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih društava i odobravanju njihovih statuta,
 • odlučuje o naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 • odlučuje o poslovnicima o radu Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju na prijedlog Nadzornog odbora,
 • odlučuje o ostvarivanju zahtjeva ŠPD-a prema članovima Uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom štete nastale u vođenju poslovanja ŠPD-a,
 • odlučuje o zastupanju ŠPD-a u sudskim postupcima koji se vode protiv članova Uprave ŠPD-a, ili eventualnim postupcima protiv članova drugih organa ŠPD-a,
 • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i Statutom.
Skupština ŠPD-a podnosi Skupštini USK-a izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a najmanje jednom godišnje.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije