Šumska uprava Ključ


Upravnik: Mr. Koljić Haris, dipl.ing.šum.
Podružnica «ŠUMARIJA» Ključ
ul. Dubočanska 1, Ključ
T: + 387 (0)37 660 046
F: + 387 (0)37 660 047
[email protected]
Podružnica «ŠUMARIJA» Ključ je ovlaštena za:
  • uzgoj i zaštitu šuma
  • iskorištavanje i promet svim produktima šuma i šumskog zemljišta
  • održavanje šumskih komunikacija
  • zaštita, održavanje i unapređivanje općekorisnih funkcija šuma
  • upravljanje zaštićenim područjima i šumama i šumakim zemljištem posebne namjene
  • uzgoj i korištenje divljači.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije