Trećinu zaposlenih u Š PD-u čine demobilisani borci

Napisano od strane

Kako su se u poljednje vrijeme mogla čuti razna govorkanja da ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa nije učinio mnogo kada je u pitanju pomoć pripadnicima boračkih populacija, posebno demobilisanim borcima, iznijećemo nekoliko zanimljivih informacija koje će dokazati upravo suprotno. Od 644 zaposlena radnika u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, demobilisanih boraca je 202 od čega je 161 stalno zaposlen i 41 na određeno vrijeme. Naravno, ovi podaci nisu potpuni, i broj demobilisanih boraca zaposlenih u ŠPD-u je veći, jer znatan broj radnika nije dostavio dokumentaciju vezanu za njihov angažman u oružanim snagama BiH. Najveći broj demobilisanih boraca u ŠPD-u angažovano je u Direkciji Društva gdje ih je 59 stalno zaposlenih. 

Gledajući po podružnicama, najveći broj demobilisanih boraca angažovan je u Pogonu  gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, gdje ih je angažovano 49 demobilisanih boraca. Nakon Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa slijede ostale podružnice: Bihać 29, Bosanski Petrovac 24, Cazin 21, Podružnica “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac 20, Ključ 17, Sanski Most 12 i Podružnica „Rasadnik“ Cazin 8 zaposlenih demobilisanih boraca. Vrijedi napomenuti da je u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa angažovano i 27 ratnih vojnih invalida koji su stalno zaposleni, a deset radnika spada u kategoriju porodica šehida i poginulih boraca. Među zaposlenim u ŠPD-u ima i nekoliko logoraša.

Za izgradnju stanova boračkim populacijama do sada izdvojeno 5,2 miliona maraka

Ovo nije jedini vid pomoći koje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa pruža pripadnicima boračkih populacija. Spomenućemo i podatak da je ovo preduzeće od svog osnivanja  do danas izdvojilo više od 5,2 miliona KM za izgradnju stanova boračkih populacija. U svrhu finansiranja izgradnje stanova boračkim populacijama ŠPD izdvaja 2 KM za svaki kubik prodanih drvnih sortimenata. Ova izdvajanja dodatno su otežavala i još otežavaju poslovanje ŠPD-a.   Skupština USK-a je još 2005. godini svojim Zaključkom br.: 01-1-321/05 predložila Vladi USK-a da preispita zakonitost Odluke, kojom je usvojen Zakon o načinu finansiranja Kantonalnog Fonda za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, RVI, demobilisane borce i prognane osobe.

Po ovom Zaključku se Vlada USK-a nije očitovala, pa je ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa obračunalo u 2016.godini (2 KM/m3) otpremljene tehničke oblovine ukupno 307.322,00 KM na teret rashoda, što je za isti iznos umaljilo iskazanu dobit Društva. Niti jedno ŠPD u F BiH nema ovakvu vrstu izdvajanja. Od 2000.- 2015.godine je ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa po ovom osnovu uplatilo 4.895.701,00 KM što sa obavezom iz 2016.godine iznosi 5.203.023,00 KM.

Pored ratnih vojnih invalida ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa zapošljava i znatan broj radnika sa određenim stepenom invaliditeta. To su uglavnom bivši terenski radnici koji su prilikom obavljanja svojih poslova dobili određen stapen invalidnosti. Trenutno u ŠPD- u je zaposleno oko 50 radnika sa umanjenom radnom sposobnošću i  prvenstveno su raspoređeni u Sektoru za ekologiju i zaštitne šume koji djeluje u sklopu ŠPD-a. Zbog angažmana osoba sa invaliditetom , ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa dobio je u 2012 godini  i priznanje „Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom“. Za bruto korekcije plata, radnicima sa invaliditetom  ŠPD je tokom 2012. godine izdvojio oko 200.000 KM.   

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.