Intervju sa direktorom Š PD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa

Napisano od strane

Unatoč brojnim problemima koji su otežavali izvršanje plana rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa tokom 2017. godine, ovo preduzeće poslovalo je uspješno. U kakvom poslovnom ambijentu se odvijalo poslovanje ŠPD-a kao i o problemima koji su otežavali realizaciju Plana razgovarali smo sa prvim čovjekom ovoga preduzeća, direktorom ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa mr.sci. Harisom Mešićem, dip.ing.šumarstva.

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa godinama se svrstava u najrespektivija i po rezultatima rada najuspješnija preduzeća u Federaciji  BiH. Međutim, svjedoci smo da je u zadnje vrijeme zbog neimenovanja stalnih upravljačkih struktura preduzeće poslovalo u dosta složenimm uvjetima. U kojoj mjeri je takva politika proizvela negativne efekte u samom poslovanju preduzeća i kako ste uspjeli ispuniti sve planske obaveze u to vrijeme?

Mešić:   ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa od novemabra 2016. godine pa do februara 2017. godine poslovalo je bez Nadzornog odbora Preduzeća.

 Vlada USK-a  tek je na sjednici održanoj 02.02. 2017. godine prihvatila prijedlog i dala pozitivno mišljenje za članove privremenog Nadzornog odbora ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Skupština ŠPD-a,  je na sjednici održanoj  07.02.2017. godine izvršila konačno imenovanje privremenog  Nadzornog odbora.  

Nepostojanje, odnosno neimenovanje organa upravljanja ŠPD-a uveliko je otežavalo rad preduzeća iz razloga što nisu bili usvojeni ključni akti neophodni za pravilno poslovanje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa kao što su: Plan rada i poslovanja ŠPD-a za 2017. godinu, Cjenovnik roba i usluga ŠPD-a za 2017. godinu , Kriteriji o raspodjeli sirovina kupcima za 2017. godinu, kao i ostali akti.  Nepravovremeno usvajanje ovih akata za posljedicu je imalo podbačaj proizvodnje šumskih drvnih sortimenata u prvom kvartalu ove godine. Zahvaljujući povećanom angažmanu svih zaposlenih u preduzeću uspjeli smo dobrim dijelom sustići zaostatke i održati kontinuitet proizvodnje u ŠPD-u.

Uprkos svemu 2016. godinu ste okončali pozitivno. Jeste li lično kao menadžer zadovoljni postignutim i koji su to problemi koji su vam najveća prepreka u radu?


Mešić:   Imajući u vidu brojne teškoće u radu Preduzeća, naravno da sam zadovoljan postignutim rezultatom. Uspješno smo organizovali i izvršili proizvodnju,te u potpunosti izvršili sve naše ugovorene obaveze prema državi, poslovnim partnerima i zaposlenim. Preduzeće je zadržalo FSC certifikat, važan dokumant, koji potvrđuje da je naše gospodarenje šumskim resursima u vlasništvu države , ekonomski isplativo, ekološki prihvatljivo i društveno korisno. Ovaj certifikat omogućava nama i drvoprerađivačima koji od nas kupuju drvne sortimente da  svoje proizvode plasiraju u zemlje Evropske unije.

Kada je proizvodnja drvnih sortimenata za 2016. godinu u pitanju, istu smo organizovali u skladu sa  Planom  rada i poslovanja kao i pravilima i principima šumarske struke. U protekloj godini ukupno planirana usječena količina drvnih sortimenata je izvršena sa 10.828,00 m3 više od plana ili za 2,72 % više, dok je plasman ovih proizvoda izvršen u obimu 99,01 % od  planiranog. U odnosu na 2015. godinu ostvareno je povećanje proizvodnje za 13,17 % svih drvnih sortimenata. Kod četinarskih drvnih sortimenata planirana proizvodnja četinarskih trupaca je izvršena 104,19 %, a otprema 101,37 %. U odnosu na isti period 2015. godine ostvareno je povećanje u proizvodnji za 10,72 %, a u otpremi za 4,24 %.  Proizvodnja četinarske celuloze izvršena je u obimu 118,49 % u odnosu na plan, a otprema 110,37 %. Također je ostvareno povećanje u odnosu na 2015. godinu za 33,22 %.Veoma loši vremenski uslovi u prvom kvartalu praćeni ekstremnim snježnim padavinama onemogućile su u velikoj mjeri da se otpremi kupcima sveukupna proizvedena količina drvnih sortimenata četinara.

 Kod lišćarskih trupaca ostvarenje proizvodnje u odnosu na plan je 87,10 %, a u odnosu na 2015.godinu 96,77 %. Otprema lišćarski trupaca izvršena je sa 86,15 % u odnosu na plan 2016.g., dok je u poređenju sa 2015.g. ostvarenje 95,76 %. Planirana količina lišćarskih trupaca u 2016. godini bila je veća od izvršenja u 2015. godini za 6.494 m3 ili veća za 11,11 % što se pokazalo, s obzirom na loše vremenske uslove i druge probleme, preambiciozno.

Šta je sa šumsko-uzgojnim radovima. Koliko su ovi radovi u fokusu interesovanja Unsko-sanskih šuma?

Mešić:   Od svog osnivanja pa do danas, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, zaista veliku pažnju posvećuje šumsko-uzgojnim radovima i za tu namjenu izdvaja znatna materijalna sredstva. Navešćemo par podataka za prošlu godinu. Šumsko-uzgojni radovi, na nivou preduzeća,  izvršeni su na površini 3.474,68 ha ili 102,81 % u odnosu na planiranu količinu. Izvršeno je pošumljavanje na 257,05 ha površine ili 7,87 % više od plana za 2016. godinu. Mjere njege šumskih kultura su izvršene su na površini 272,25 ha, odnosno 117,78 % više od planiranog obima. Ostale mjere njege kao što su kresanje u kulturama, prorede izdanačkih šuma, njege lišćarskih mladika, njege prirodnog podmlatka izvršene su također u većem ili planiranom obimu ( ukupno 2.757,18 ha).  Izvođenje šumsko-uzgojnih radova u 2016.godini je izvršeno na teret tekućeg poslovanja angažovanjem zaposlenika koji imaju ugovorom o radu utvrđenu obavezu vršenja uzgojnih radova. Veliki dio ovih radova su izvršili ostali zaposlenici ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa, koji su pored ugovorom utvrđenih obaveza, privremeno izvršavali i ove radove. Znatna pažnja se pridaje i zaštiti šuma. U tu svrhu, još davno smo ostvarili dobru saradnju sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu, Hrvatskim šumama, šumama Republike Turske, te institutom za šumarstvo Republike Hrvatske. Naravno, nije zanemariva ni naša saradnja sa Ministarstvom PviŠ, policijskim upravama, vatrogascima i Kantonalnom upravom za šumarstvo, koju iz godine u godinu, sve više unapređujemo.

Vrijedi napomenuti još i to da smo U 2016 godini okončali postupak kod FM PViŠ u vezi priznavanja i registracije sjemenskih sastojina najvažnijih šumskih vrsta drveća na USK ( bukva, hrast kitnjak, pitomi kesten, javor, jela, smrča i duglazija ) za koje je u 2016 godini FM PViŠ izdalo RješenjeTakođer je inicirana aktivnost za registraciju matičnjaka za proizvodnju određenih hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, što je okončano i FM PViŠ je svojim Rješenjem dalo saglasnost.  U ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa, odnosno Podružnici ” Rasadnik ” Cazin registrirano je ukupno 20 vrsta drveća i grmlja za proizvodnju hortikulturnog sadnog materijala.

U kakvom poslovnom ambijentu se ostvarivalo poslovanje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  i u kojoj mjeri se nepostojanje Zakona o šumama odrazilo na poslovanje ovog preduzeća ?

       Mešić:   ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u 2016. godini poslovanje je ostvarilo u veoma nepovoljnom poslovnom ambijentu ako uzmemo nedostatak potrebne legislative, politička previranja, kao i nepovoljne vremenske uvjete. ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa  gospodari državnim šumama na USK na osnovu Ugovora o prenosu poslova gospodarenja državnim šumama iz 2009. godine zaključenog s Ministarstvom PViŠ USK po kojem je izrađeno više aneksa ugovora. U poslovnoj 2016. godini poslovanje ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“d.o.o. Bosanska Krupa se ostvarivalo u očekivanom donošenju zakona o šumama F BiH, što se nije desilo. Provedene su samo izmjene i dopune postojećeg Zakona o šumama USK, koje su trebale riješiti primjedbu lokalnih zajednica na visinu naknade od korištenja državnih šuma. Dopunom Zakona o šumama USK utvrđena je obaveza čuvanja šuma za korisnike državnih šuma. Nedonošenje Federalnog zakona o šumama uz istovremeno usvajanje izmjena i dopuna Zakona o šumama USK uticalo je otežavajuće na poslovanje ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa. Također, tokom godine dolazilo je do promjene organa upravljanja i dešavalo se da se imenuje jedan organ upravljanja, a da istovremeno nije imenovan viši organ upravljanja i obratno, što je za posljedicu imalo otežano i sporije donošenje strateških odluka po svim elementima poslovanja Društva.

       I pored neuobičajeno čestih promjena u upravljačkim strukturama poduzeća nastojala se održati stabilnost poslovanja i usaglašavanja sa propisima F BiH i BiH. Nastavljeno je s primjenom mjera iz Programa za suzbijanje negativnog uticaja ekonomske krize (recesije) na poslovanje ŠPD-a što je uz povećano angažovanje Uprave poduzeća i svih zaposlenih imalo za posljedicu pozitivan poslovni rezultat u ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa. Šumsko-uzgojni radovi su izvršeni u većem obimu nego je planirano uz povećano angažovanje najvećeg broja zaposlenika. U ovom dijelu poslovanja ostvarena je saradnja sa učenicima osnovnih i srednjih škola. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.