Izvršen Plan šumsko-uzgojnih radova, te proizvodnje,otpreme i prevoza šumskih drvnih sortimenata i sadnog materijala

Napisano od strane

              U četvrtak 12. januara ove godine u Bosanskoj Krupi  održana je  prva redovna sjednica stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realiaciji zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija kao i o Izvještaju proizvodnje za decembar i period januar – decembar  2016. godine. ÄŒlanovi kolegija primili su  na i znanje Informaciju o certificiranju u ŠPD-u. Nakon upriličene diskusije po svim tačkama dnevnog reda, članovi Stručnog kolegija donijeli su nekoliko zaključaka.

  Konstatovano je da je na nivou predezeća u potpunosti izvršen Plan šumsko-uzgojnih radova te proizvodnje, otpreme, prevoza šumskih drvnih sortimenata i sadnog materijala.  Sječa drvnih sortimenata u 2016. godini izvršena je sa 103 % , izvoz sa 101% i otprema sa 99%. Ukupno izvršenje šumsko-uzgojnih radova bilo je 103%.

 

Kako bi se pravovremeno obezbijedila sanitarna sječa,  upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da sa izvođačima radova, u prvom kvartalu 2017. godine, usaglase završetak sječe i izvoza šumskih drvnih sortimenata sanitarnih užitaka.

 Zbog vremenskih prilika, obima poslova i eventualnog zastoja u procesu proizvodnje i otpreme ŠDS u januaru 2017. godine, upravnici podružnica/Pogona  i rukovodioci sektora ŠPD-a,  Odjeljenja interne kontrole i Odjeljenja interne revizije, zaduženi su da radnicima obezbijede korištenje tzv. narađenih dana i godišnjeg odmora iz 2016. godine. Uprava ŠPD-a, u skorijem periodu, razmotriće i mogućnost korištenja određenog broja dana  godišnjeg odmora iz 2017. godine.

 Kako bi se aktivnosti na proljetnom pošumljavanju odvijale nesmetano i u planiranom obimu,  upravnicima podružnica/Pogona, naloženo je da sa upravnikom  Podružnice “Rasadnik” Cazin i rukovodiocem  Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači  usaglase potrebe sadnog materijala sa raspoloživom količinom .

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.