Izvršenje Š umsko-uzgojnih radova na nivou Š PD “Unsko-sanske šume“ za period januar-novembar 2018. godine

Napisano od strane

Najuspješnija u realizaciji plana Šumarija Cazin

Sektor za uzgoj, njegu i zaštitu šuma ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa uspješno je realizirao planske aktivnosti za proteklu 2018. godinu. Iako se podaci za kompletnu poslovnu 2018. godinu još zbrajaju, zvanični pokazatelji, kada je u pitanju izvršenje šumsko-uzgojnih radova za period januar -novembar 2018. godine su zadovoljavajući.  Kada je u pitanju podizanje šuma u što spada: priprema terena za pošumljavanje, priprema terena za prirodnu obnovu, pošumljavanje, popunjavanje po kolaudaciji, popunjavanje prirodnog podmlatka za period januar – novembar 2018. godine ovi radovi su planirani na površini od 330,70 ha što je sedam hektara manje od godišnjeg plana. Plan je izvršen 100 posto. 

Njega izdanačkih šuma provedena na 2.019,60 ha     

U izvještajnom periodu priprema terena za pošumljavanje obavljena je na površini od 57,50 ha, priprema terena za prirodnu obnovu na 50,00 ha, pošumljavanje na 199,82 ha, popunjavanje po kolaudaciji na 19,76 ha i popunjavanje prirodnim podmlatkom na 2,34 ha.

Kada su u pitanju mjere njege u što se ubrajaju: njega kulture (prorede)  kresanje granja, njega kulture ispod taksacionog praga, njega izdanačkih šuma (prorede), njega liš. mladica izdanačkih šuma, njega mladica iz šuma pitomog kestena, njega prirodnog podmlatka i njega  okalemljena kultura, aktivnosti su za izvještajni period planirane na površini od 3.236,80 ha a obavljene su na površini 2.765,05 ha ili 85 posto od plana.

Njega kultura  kresanje granja realizirana je na 273,95 ha, njega kultura ispod taksacionog praga na 161,80 ha, njega izdanačkih šuma (prorede) na 2.019,60 ha, njega liš. mlad. izdanačkih šuma na 31,70 ha, njega mlad. iz šuma pitomog kestena na 42,70 ha, njega prirodnog podmlatka na 234,30 ha i njega  okalemljena kultura na jednom hektaru.

Ostale uzgojne mjere u izvještajnom periodu planirane su na površini od dva hektara. U ostale uzgojne mjere ubrajaju se: kalemljenje morona i koje je za 11 mjeseci 2018. godine izvršeno na površini od 0,50 ha, zatim priprema terena za kalemljenje i ova mjera je realizirana na površini tako|er od 0,50 ha i podsijavanje jele u bukovoj sastojini je planirano na jednom hektaru. Ove uzgojne mjere u cijelosti su realizirane za planski period.

Gledano po podru`nicama/Pogonu ŠPD Unskosanske šume d.o.o. Bosanska Krupa, kada je u pitanju izvršenje šumskouzgojnih radova za period januar-novembar 2018. godine kod podizanja šuma (priprema terena, pošumljavanje, popunjavanje) podaci su slijedeći:

 Šumarija Bihać poslove od planiranih 50,60 ha radove je obavila na površini od 43,62 ha,

Šumarija Bosanski Petrovac od planiranih 63,60 ha na 59,00 ha,

– Pogon gospodarenja Bosanska Krupa od planiranih 32 ha na 32 ha,

Šumarija Cazin od planiranih 39 ha na 49 ha,

Šumarija Ključ od planiranih 29,50 ha na 29,80 ha,

Šumarija Sanski Most od planiranih 116,00 ha ove jeradove izvršila na istoj toj površini što znači da je imala izvršenje 100 posto.

Kada su u pitanju mjere njege na nivou ŠPD-a za period januar – novembar 2018. godine iste su planirane na površini 3.236,80 ha a izvršene su na površini od 2.765,05 ha ili 85 posto od plana.

 Stopostotna realizacija ostalih uzgojnih mjera

Izvještajni pokazatelji po podružnicama ŠPD-a su slijedeći:

Šumarija Bihać od planiranih 851,70 ha radovi su izvršeni na površini 679,66 ha,

Šumarija Bosanski Petrovac od planiranih 623,80 ha mjere njege provedene na 450,70 ha,

– Pogon gospodarenja Bosanska Krupa od planiranih 296,60 ha mjere realizirane na 154,19 ha,

Šumarija Cazin od planiranih 728,10 ha mjere njege izvršene na 715,30 ha,

Šumarija Ključ od planiranih 220 ha mjere provedene na 250,60 ha,

Šumarija Sanski Most od planiranih 516,60 ha mjere njege realizirala na površini od 514,60.

Ostale uzgojne mjere u što spada priprema površina, kalemljenje, podsijavanje jele u izvještajnom periodu planirano je na površini od dva hektara i iste je trebalo da realizira Podru`nica Šumarija Cazin. Realizacija je izvršena 100 posto.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.