JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH Š UMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

Napisano od strane

Na osnovu člana 8.,9.,10. i 11. procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa 31.05.2019, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koje možete preuzeti na sljede?im linkovima:

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.