NA POSLJEDNJOJ SJEDNICI SKUPŠTINE USK U STAROM SAZIVU
Usvojen Plan rada i poslovanja «Unsko-sanskih šuma» za 2014. godinu
Planirani prihodi u ovoj godini u iznosu 32,8

Napisano od strane

 NA POSLJEDNJOJ SJEDNICI SKUPŠTINE USK U STAROM SAZIVU <br /> Usvojen Plan rada i poslovanja «Unsko-sanskih šuma» za 2014. godinu  <br />	Planirani prihodi u ovoj godini u iznosu 32,805.372 KM” />Plan rada i poslovanja ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa za 2014. godinu usvojen je na zadnjoj sjednici Skupštine USK-a. Sukladno planskim aktivnostima u ovoj godini je planirana sječa (Otprema) 423.862 m3 drvnih sortimenata, što je u odnosu na plan za proteklu godinu više za tri posto i za 7,8 posto u odnosu na izvršenje u 2012. godini.<br />
Plan rada i poslovanja ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa za 2014. godinu usvojen je na zadnjoj sjednici Skupštine USK-a. Sukladno planskim aktivnostima u ovoj godini je planirana sječa (Otprema) 423.862 m3 drvnih sortimenata, što je u odnosu na plan za proteklu godinu više za tri posto i za 7,8 posto u odnosu na izvršenje u 2012. godini. </p>
<p>Pored prodaje drvnih sortimenata planirano je da se u vlastitoj režiji izgradi 6,5 km kamionskih putova i zasadi (pošumi) 442.449 komada šumskih sadnica. Prihodi u ovoj godini su planirani u iznosu 32,805.372 KM a rashodi 32,205.266 KM. Na ovaj način bi Šumsko-privredno društvo «Unsko-sanske šume» ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu 600.106 KM. </p>
<p>ŠPD je u 2014. godini planiralo izvesti šumsko-uzgojne radove na površini od 2.885,36 ha. Najveći dio se odnosi na njegu u izdanačkim šumama (1.427,30 ha), dok se na poslove pripreme za pošumljavanje i pošumljavanje odnosi 494,98 ha. Plan je urađen u skladu sa postavkama važećih šumskogospodarskih osnova za pojedina šumskogospodarska područja i sa donošenim godišnjim planovima gospodarenja. </p>
<p>Prodaja drvnih sortimenata i ostalih proizvoda se vrši na osnovu godišnjih ugovora, potpisanih s kupcima sirovine u skladu sa Kriterijima za raspodjelu (prodaju) sirovine i cjenovnikom o prodaji roba i usluga ŠPD-a za 2014. godinu. </p>
<p>Planirana ulaganja u izgradnju kamionskih putova, objekte i opremu su prije svega u funkciji povećanja, kvaliteta i praćenja proizvodnje i planiraju se financirati vlastitim sredstvima. Odlukom Skupštine ŠPD-a iz 2013. godine odobreno je formiranje supsidijarnog-zavisnog društva na bazi kupovine jednog kompletnog prerađivačkog kapaciteta, konkretno DI «Sanica» Ključ u stečaju, a u cilju objedinjavanja prodaje poluproizvoda za potrebe finalne industrije na području Unsko-sanskog kantona. Uz suglasnost izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona ova odluka je i realizirana. </p>
<p>Od značajnijih poslova u 2014. godini je planiran završetak poslova na usvajanju šumskogospodarske osnove za «Unsko» šumskogospodarsko područje, kao i intenzivni poslovi na izradi šumskogospodarske osnove za «Bosansko Petrovačko» gospodarsko područje i područje «Drvarsko». </p>
<p>U ovoj godini Uprava i uposlenici ŠPD-a će intenzivno i u kontinuitetu provoditi principe i kriterije propisane usvojenim procedurama vezanim za FSC standard, a sve u cilju zadržavanja ukupnih elemenata tehničko-tehnološkog procesa na najviše nivou. Sve zacrtane planske aktivnosti u ŠPD- namjeravaju provesti uz podršku organa upravljanja društva i potpuno zalaganje svih zaposlenika. Vrlo bitan faktor u svim aktivnostima je korektna suradnja sa Sindikatom ŠPD «Unsko-sanske šume». Također u ŠPD- u od uže i šire lokalne zajednice očekuju otvorenu suradnju, sve u cilju dobrog gospodarenja šumskim resursima koji su mu dati na korištenje.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.