O G L A S za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu Š PD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa putem licitacije

Napisano od strane

Na osnovu člana 363., stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 17/14), člana 1. stav (4) Odluke Skupštine ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bos. Krupa o uslovima i načinu prodaje nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD-a broj 019-639-17/17 od 15.06.2017.godine, Uprava ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bos. Krupa o b j a v l j u j e:

O G L A S za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima  u vlasništvu ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa putem licitacije

Kompletan oglas preuzmıte klıkom na lınk ovdje.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.