OdrŠŽan Stručni kolegij: Akcent u poslovnoj 2024. godinu bit će stavljen na šumsko-uzgojne radove

Napisano od strane

U ponedjeljak 29. januara 2024. godine u prostorijama Podružnice “Šumarija” Bosanski Petrovac održana je prva ovogodišnja sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Najveći dio sjednice posvećen je izvršenju proizvodnje i šumsko-uzgojnih radova u protekloj 2023. godini. Nakon uvodnog izlaganja direktora ŠPD-a Harisa Koljića, izvršnih direktora za oblast šumarstva i ekonomije Mirsada Jusića i Adisa Murtića, upriličena je diskusija o aktuelnoj problematici koja prati relizaciju Plana. Prisutni članovi stručnog kolegija iznijeli su različite probleme koji trenutno otežavaju rad Preduzeća, poput manjka kvalificiranih radnika, izgradnje i održavanja putne infrastrukture, te zastarjelosti voznog parka, mašina i  sredstava rada. 

Novoizabrani direktor i članovi uprave složili su se da je u narednom periodu potrebno uložiti više pažnje i truda pri realizaciji Šumsko-uzgojnih radova.  ÄŒlanovi Uprave su istaknuli da je zadatak šumara, prije svega, da oplemenjuju prirodu, podižu i uzgajaju lijepe, zdrave i kvalitetne šume koje će ostati narednim generacijama, pa tek onda iskorištavanje šuma i  šumskih resursa. U tom cilju, Stručni kolegij  je zaključio da će u narednom periodu biti potreban i određeni angažman svih uposlenih u pošumljavanju i ostalim akcijama koje imaju za cilj što uspješniju realizaciju šumsko-uzgojnih radova.   

Zadnja izmjena: 13. 03. 2024.