Poziv za dostavljanje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za kupovinu četinarske celuloze (l-2m), četinarske celuloze u dugom, lišćarskog ogrijeva i lišćarskog ogrijeva u dugom u 2017. godini

Napisano od strane

Pozivamo Vas da ukoliko ste zainteresirani za kupovinu četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima/prodaje četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva u 2017. godini44 i „Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na teritoriji Federacije BiH44 (SI.novine F BiH broj: 52/09 i 25/10).
Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje Kantonalnog suda o registraciji privrednog društva (original ili ovjerena kopija),
 2. Rješenje Kantonalnog ministarstva privrede za obavljanje djelatnosti,
 3. Dokumenti o ispunjavanju poreskih obaveza i doprinosa, u skladu sa važećim zakonima:
  1. Potvrda Direkcije za indirektno oporezivanje o izmirenom PDV-u ili kopija posljednje dostavljene prijave,
  2. Potvrda Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima po osnovu plata,
  3. Potvrda porezne uprave o broju zaposlenika.
 4. Bilans uspjeha za 2015. godinu i bruto bilans za period I – X 2016. godine,
 5. Posebni podaci za 2015. godinu i potvrda Porezne uprave o broju zaposlenih I – X 2016. godine,
 6. Popunjen obrazac „izjave44 koji se nalazi u prilogu ovog poziva sa izdvojenim podacima o prihodu od prodaje navedenih vrsta drvnih sortimenata i vrijednost navedenih vrsta sortimenata za preradu i broju radnika vezanih za ostvarenje prihodsa od prodaje navedenih drvnih sortimenata za preradu,
 7. Zahtjev o potrebnoj količini četinarske celuloze i lišćarskog ogrijeva koje kupac planira kupiti od ŠPD „Unsko-sanske šume44 d.o.o. Bosanska Krupa u 2017. godini sa navedenim načinom plaćanja (avansno ili garancija banke) sa specifikacijom priložene dokumentacije.U zahtjevu treba navesti za koju svrhu se vrši nabavkadrvnih sortimenata.

Rok za dostavu podataka pod rednim brojem 1 -7 je osam dana, po prijemu ovog akta, a najkasnije do 09.12.2016. godine, osim za dokumenta pod rednim brojem 3. koja se mogu dostaviti do 15.12.2016.g.

Ukoliko ne dostavite traženu dokumentaciju u predviđenom roku, Vaš zahtjev za sklapanje ugovora neće moći biti razmatran.

Obrazac IX 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.