Poziv za dostavljenje dokumentacije radi sklapanja Ugovora za kupovinu četinarskih i lišćarskih trupaca u 2017

Napisano od strane

Pozivamo Vas da ukoliko ste zainteresirani za kupvinu trupaca dostavite dokumentaciju predviđenu u prijedlogu „Uslovima i kriterijima/prodaje trupaca i lišćara za 2017. godini i „Odlukom o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata iz državnih šuma na terijtoriji Federacije BiH“ (Sl.novine F BiH broj: 52/09 i 25/10).

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Rješenje Kantonalnog suda o registraciji privrednog društva (original ili ovjerena kopija),
 2. Rješenje Kantonalnog ministarstva privrede za obavljanje djelatnosti,
 3. Dokumenti o ispunjavanju poreskih obaveza i doprinosa, u skladu sa važećim zakonima:
  1. Potvrda Direkcije za indirektno oporezivanje o izmirenom PDV-u ili kopija posljednje dostavljene prijave,
  2. Potvrda Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima po osnovu plata,
  3. Potvrda porezne uprave o broju zaposlenika.
 4. Bilans uspjeha za 2015. godinu i bruto bilans za period I – X 2016. godine,
 5. Posebni podaci za 2015. godinu i potvrda Porezne uprave o broju zaposlenih I – X 2016. godine,
 6. Popunjen obrazac „izjave koji se nalazi u prilogu ovog poziva sa izdvojenim podacima o prihodu od prodaje navedenih vrsta drvnih sortimenata i vrijednost navedenih vrsta sortimenata za preradu i broju radnika vezanih za ostvarenje prihodsa od prodaje navedenih drvnih sortimenata za preradu,
 7. Zahtjev o potrebnoj količini trupaca četinara i lišćara koje kupac planira kupiti od SPD „Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa u 2017. godini sa navedenim načinom plaćanja (avansno ili garancija banke) i specifikacijom priložene dokumentacije.

Za kupovinu ostalih sortimenata biće objavljen drugi poziv po kome ćete morati istaći Vaše potrebe.

Rok za dostavu podataka pod rednim brojem 1 -7 je osam dana, po prijemu ovog akta, a najkasnije do 09.12. 2016. godine, osim za dokumenta pod rednim brojem 3. koja se mogu dostaviti do 15.12.2016.g.

Ukoliko ne dostavite traženu dokumentaciju u predviđenom roku, Vaš zahtjev za sklapanje ugovora neće moći biti razmatran.

Obrasci: 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.