Primjena novih tehnologija u šumarstvu

Napisano od strane

U prostorijama Radničkog doma “Lanište” kod Ključa, u utorak 26. septembra ove godine održan je sastanak gdje se razgovaralo o problematici šumarstva u kontekstu primjene novih tehnologija i sredstava rada, uzimajući u obzir prvenstveno rad sa harvesterima i forvarderima. Sastanak je inicirala Uprava ŠPD “Unsko-sanske šume”, a pored predstavnika ŠPD-a sastanku su prisustvovali predstavnici izvođača radova, kantonalne inspekcije kao i profesori Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ispred katedri za iskorištavanje i uređivanje šuma.  

    

Šumarstvo je složena grana privrede koja, da bi bila uspješna, zahtjeva puno znanja o prirodi i šumskom ekosistemu, puno truda, pažnje i posvećenosti svih zaposlenih u ovoj oblasti. Posljednjih desetak godina, svjedoci smo brojnih problema koji otežavaju bavljenje ovom strukom. Skoro u svim preduzećima šumarstva na području Bosne i Hercegovine, posebno je izražen problem nedostatka radne snage, koji iz godine u godinu, postaje sve izraženiji. Sve je manje radno sposobnih ljudi koji žele da svoju egzistenciju vezuju za rad u šumi. Primjera radi, pojedini izvođači radova angažirani na vršenju usluga sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata, nekad su raspolagali sa 25 partija sjekača, dok danas raspolažu sa svega osam. Kako bi se proizvodnja u šumama odvijala u predviđenim dinamikama, a imajući u vidu problem vezan za nedostatak radne snage, ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa 2019. godine je krenula sa mašinskom sječom pomoću harvestera, čime je postala prvo preduzeće šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je počelo da koristi najnovije tehnologije za rad u šumi.

S obzirom da sječa harvesterima i izvoz/iznos forvarderima, nemaju nikakvu tradiciju u našoj državi i predstavljaju novinu, javljaju se i određeni problemi i nedoumice. Kako bi se proizvodnja šumskih drvnih sortimenata uz primjenu najnovijih tehnologija odvijala što efikasnije, na inicijativu Uprave ŠPD-a, u utorak 26. septembra 2023. godine u Radničkom domu „Lanište“ kod Ključa, održan je sastanak gdje se raspravljalo o ovoj temi. Sastankom kojim je, ispred Uprave ŠPD-a, predsjedavala Sebiha Pašalić, dipl.ing.šumarstva prisustvovali su još i upravnici podružnica/Pogona, predstavnici izvođača radova, kantonalne inspekcije kao i profesori Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ispred katedri za iskorištavanje i uređivanje šuma.

     

„Današnjim sastankom su inicirani i artikulisani problemi koji se inače dešavaju i javljaju na području Unsko-sanskog kantona u pogledu primjene novih tehnologija, kao što su uspostava šumskog reda, koranje četinarskih sortimenata, potreba za koranjem panjeva itd. Ukazano je na probleme zbog kojih je potrebno uvesti nove tehnologije. Iznesena je argumentacija za i protiv. Dat je i osvrt na potrebu izrade novih i ažuriranja postojećih pravilnika, na potrebu izrade  zapreminskih i sortimentnih tablica za privredno najvažnije vrste drveća na području Unsko-sanskog kantona.“ Izjavio je prof.dr. Besim Balić, predavač na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.


„Na današnjem sastanku otvorenog tipa, gdje su pored predstavnika Unsko-sanskih šuma i izvođača radova, bili prisutni predstavnici Kantonalne šumarske inspekcije i pet profesora Šumarskog fakulteta u Sarajevu ispred katedri za iskorištavanje i uređivanje šuma, razgovarali smo o problematici šumarstva u kontekstu primjene novih tehnologija i sredstava rada, misleći prvenstveno na harvestere i forvardere. Cilj ovog sastanka je iznalaženje određenih rješenja za primjenu novih tehnologija, koje u posljednje vrijeme, uzimaju svoje mjesto u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. S obzirom da su Unsko-sanske šume u procesu proizvodnje šumskih drvnih sortimenata uvele ovu novu i modernu tehnologiju, prisutne su i određene primjedbe i dileme koje se odnose na ekološku prihvatljivost primjene tih novih tehnologija. Mi smo u saradnji sa Šumarskim fakultetom vršili određena istraživanja i dokazali smo da oštećenja na dubećim stablima kod primjene novih tehnologija su duplo manja u odnosu na klasični dosadašnji ustaljeni sistem rada. Ovo je nastavak tih istraživanja gdje se određuju između ostalog i norme u šumarstvu i gdje se precizira šta sve te mašine mogu uraditi na terenu i kakve benefite od svega toga imaju Unsko-sanske šume.“ Naglasio je mr. Haris Koljić, upravnik Podružnica “Šumarija” Ključ.       

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.