Rok za isporuku ogrjeva penzionerima do 31. oktobra

Napisano od strane

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa proizvodnju šumskih drvnih sortimenata realizuje u skladu sa Planom proizvodnje ŠPD-a koji se posljednjih nekoliko godina nije bitno mijenjao. Izmjene su ipak prisutne u Planu proizvodnje ogrijevnog drveta, čija je proizvodnja, u odnosu na prošlu godinu, uvećana za 1276 kubika. Znači količina drvnih sortimenata koje ŠPD proizvodi za potrebe svojih kupaca je znatno uvećana u odnosu na količine od prošle godine. U zimskom periodu ŠPD je bilo primorano da u potpunosti obustavi proizvodnju zbog obilnih padavina, o čemu je javnost bila upoznata.

U mjesecu februaru, martu i aprilu proizvodnja je bila u potpunosti onemogućena. Unatoč tome, poboljšanjem vremenskih uslova, preduzeće je intenziviralo proizvodju i zaostaci su iz dana u dan sve manji. 

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa poduzima sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi zaostaci u proizvodnji drvnih sortimenata bili sustignuti u narednom periodu i kako bi se kupcima mogle ponuditi potrebne količine ogrjevnog drveta.   Ako već postoji problem sa nedovoljnim količinama šumskih drvnih sortimenata na tržištu, onda to nije zbog poslovanja ŠPD-a, nego zbog drugih činilaca. Navešćemo samo neke:

Većem dijelu javnosti poznata je odluka Vlade manjeg BH entiteta o zabrani prometa drvnih sortimenata van teritorije RS-a zbog čega se velik broj kupaca okrenuo prema ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa .

Također, u posljednje vrijeme je znatno smanjen obim bespravnih sječa preuzimanjem nadležnosti čuvanja šuma od strane ŠPD-a. Znatan broj građana je ranijih godina nabavljao drva preko šumokradica. Sada građani napokon mijenjaju lošu naviku i počinju da na legalan način nabavljaju ogrijevno drvo.  

Snabdijevanje stanovništva ogrijevnim drvetom iz privatnih šuma u zadnje vrijeme znatno je reducirano iz razloga što ne postoje odgovarajuće saglasnosti na godišnje planove gospodarenja za privatne šume u nekim općinama. S obzirom da se u privatnim šumama puno manje sječe ogrijevno drvo, veći su i pritisci na Unsko-sanske šume da proizvedu i otpreme dovoljne količine ogrijeva za potrebe građana.

Kretanja na tržištu u zemljama Europske unije su takva da je cijena drveta znatno veća u odnosu na prethodnu godinu, stoga vjerovatno lokalni drvoprerađivači se odlučuju za izvoz ogrijevnog drveta na tržišta zemalja Europske unije. Očito je da se privatni drvoprerađivači na ovakav potez odlučuju zbog  veće zarade s obzirom da,  trenutno, jednu paletu ogrjeva naplaćuju preko 90 eura, iako je cijena iste količine drveta u prošloj godini iznosila 65 eura.

Menadžment ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa nastoji stabilizirati ovakvu situaciju,  na način da je donijelo  odgovarajuću odluku za povećanje kvota za uplatu ogrijevnog drveta u dugom fizičkim licima. 

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa je ugovorilo prodaju ogrijevnog drveta udruženjima građana (prenzionera, RVI i šehidskih porodica) 23.051 m3, a za kupovinu na prodavnicama u podružnicama „Šumarija“ 13.400 m3 lišćarskog ogrijeva i lišćarskog ogrijeva u dugom.

Cijena ogrijevnog drveta u 2017. godini na međustovarištu je iznosila 57 KM/m3 plus PDV i izmjenjena je od 01.07.2018. godine na 58,00 KM/m3 plus PDV.

ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa je udruženjima građana isporučilo do sada 12.748 kubika i preduzima sve raspoložive mjere kako bi se preostala količina isporučila u ugovorenom roku do 31.10.2018. godine. Isporuka udruženjima penzionera Bihać se vrši pojedinačno sa pojedinih podružnica, te dinamika isporuke istim je uslovljena dinamikom izvršenja plana te podružnice. Nešto jači problem je redovno prisutan kod isporuka ogrijevnog drveta za udruženja građana s općina Velika Kladuša i Cazin, jer se istim isporuka vrši sa podružnica čije je sjedište u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu.  Ovdje je redovno najveći problem organizacija prevoza, pa su ova udruženja u pregovorima kod ugovaranja za ovu godinu, istakli prijedlog da sami organizuju prevoz, ali su u konačnici odustali i tu obavezu ostavili također ŠPD-u. 

Menadžment ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa smatra neprimjerenim nastojanja nekih medija da ispolitiziraju problem u vezi sa isporukom ogrjevnog drveta, s obzirom da se iz svega navedenog moze zakljuciti da Unsko-sanske šume  poduzimaju sve potrebne mjere kako bi amortizovale  novonastalu situaciju, a sasvim je i očito da se razlozi za ovakvo stanje nalaze negdje drugo a ne u ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.