Skupština USK-a usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju SPD-a

Napisano od strane

Skupština USK-a usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju SPD-aSkupstina Unsko-sanskog kantona na svojoj 47. sjednici održanoj 30.maja ove godine razmatrala je i jednoglasno usvojila Izvjestaj o radu i poslovanju ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bos.Krupa za period 01.01-31.12.2005.godine…
Po usvajanju Izvještaja, Skupština USK-a donijela je zaključak kojim je obavezala menadžment ŠPD da izvrši detaljnu analizu radne snage po podružnicama i shodno tome napravi racionalizaciju i preraspodjelu istih. Konstatovano je da opterećenje po jednom uposlenom, kada je u pitanju finansijski i fizički obim proizvodnje, nije adekvatan.

Zaključkom Skupštine obavezan je menadžment ŠPD-a da izvrši analizu fizičkog obima proizvodnje po asortimanu i ustanovi razloge disproporcije u proizvodnji skupog i jeftinog asortimana tretirajući šumsko-gospodarske projekte. Potrebno je izvršiti i detaljnu analizu fiksnih i varijabilnih rashoda, a kod izrade rebalansa preciznije planirati troškove tako da se napravi realnija slika konačnog rezultata sveukupnog poslovanja. Zaključkom Skupštine zatražen je angažman svih raspoloživih sredstva i snage za implementaciju postojećeg programa sanacije šteta nastalih pojavom potkornjaka i drugih bolesti. Komercijalna služba ŠPD zadužena je da iznađe mogućnost što kvalitetnijeg i bržeg plasmana zaliha celuloznog drveta koje su trenutno veoma velike. Potrebno je napraviti i detaljnu analizu rada Podružnica «Građenje, mehanizacija i održavanje» Bos. Petrovac sa aspekta angažmana radne snage, učinaka i ekonomskih efekata. Menadžment ŠPD obavezan je da implementira obaveze za 2005.godinu shodno Zakonu o šumama. Što se tiče uplate 3% sredstava za proširenu reprodulciju u budžet Kantona i F BiH, konstatovano je da su navedena sredstva neophodna radi izvršenja obaveza Vlade USK-a prema općinama a koja se odnose na izdvajanje 2% za nerazvijene dijelove općina i izrade šumsko-gospodarske osnove za privatne šume.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.