Sustizanje zaostataka u proizvodnji i pravovremena isporuka ogrjeva penzionerima i ostalim kupcima, prioritet u narednom periodu

Napisano od strane

 U petak 6. jula 2018. godine u prostorijama Direkcije u Bosanskoj Krupi održana je sedma sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa. Razmatrana je realizacija zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija i Izvještaj proizvodnje za juni 2018. godine i period januar – juni 2018. godine. Prisutni članovi kolegija primili su na znanje i Informaciju o preuzimanju nadležnosti čuvarske službe, kao i Informaciju o certificiranju u ŠPD-u.  

Nakon uvodnog izlaganja izvršnog direktora za oblast šumarstva te pojedinačnih izvještaja upravnika, pomoćnika upravnika i rukovodioca sektora ŠPD-a, u cilju uspješnijeg rada i poslovanja preduzeća, članovi Stručnog kolegija donijeli su  nekoliko zaključaka. Tako su zaduženi  upravnici podružnica/Pogona da poduzmu sve neophodne mjere i aktivnosti kako bi u narednom periodu sustigli zaostatke u proizvodnji i šumsko-uzgojnim  radovima.

 Sektor ekonomskih poslova zadužen je da u roku od pet dana analizira razlog kašnjenja izvršavanja ugovorenih obaveza po licitaciji na šuma-panju, te da Upravi ŠPD-a dostavi prijedloge rješenja ovog problema. Kako bi obezbijedili pravovremenu prodaju i isporuku proizvedenih trupaca javora i jasena koji nisu obuhvaćeni ugovorom za isporuku, upravnik Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa, zadužen je da u roku od sedam dana, napravi procjenu proizvodnje ovih drvnih sortimenata, te da istu dostavi Službi za komercijalne poslove ŠPD-a. Kako je na području Pogona gospodarenja za općinu Bosanska Krupa primjećen određen broj stabala jasena koje je pogođeno sušenjem,  rukovodiocu  Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači, naloženo je da u roku od sedam dana, izvrši uvid u stanje na terenu i procjeni da li je potrebno izvršiti sanitarne sječe jasenovih sortimenata, te da  izvještaj o tome dostavi Upravi ŠPD-a.

 U cilju pravovremene isporuke ogrjevnog drveta za udruženja pentionera, RVI, porodica šehida i ostalih katagorija koje od ŠPD-a kupuju ogrjevno drvo na rate, rukovodiocu Sektora iskorištavanja šuma i upravniku Podružnice “Građenje, mehanizacija i održavanje” Bosanski Petrovac, data je obaveza  da u roku  od pet dana,  u saradnji sa upravnicima podružnica/Pogona, izvrše procjenu dodatnog angažmana voznih jedinica za potrebe prevoza ogrjevnog drveta, te da o tome izvijeste Upravu ŠPD-a. Kako bi se obezbijedio kontinuitet proizvodnje sadnog materijala u  Podružnici  “Rasadnik” Cazin, u narednom periodu, data je obaveza upravniku ove podružnice, rukovodiocu Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači i rukovodiocu Sektora za ekologiju i zaštitne šume, da u roku od sedam dana sačine Plan sakupljanja sjemena, s obzirom da postoji vjerovatnoća da se na tržištu neće moći naći potrebne vrste i količine sjemenskog materijala.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.