Usvojen Plan rada i poslovanja za tekuću i Izvještaj o radu i poslovanju Š PD-a za prošlu godinu

Napisano od strane

Na svojoj redovnoj sjednici održanoj u ponedjeljak 25. juna 2018. godine, Skupština Unsko-sanskog kantona razmatrala je i usvojila Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a za 2017. godinu, Plan rada i poslovanja ŠPD-a za 2018. godinu kao i trogodišnji Plan rada i poslovanja za period 2018-2020. godina.  

Šumsko-uzgojni radovi planirani na površini od 4.400 hektara

U 2018. godini ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa planira ostvariti prihod u iznosu 34.856.764,00 KM. Planirani prihod je veći od planiranog prihoda za 2017. godinu za 6,74 %, odnosno za 2.202.086,00 KM. Na povećanje planiranih prihoda je uglavnom uticalo planirano povećanje Plana sječa u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za 5,08 % odnosno za 19.877,00 m3 drvnih sortimenata, kao i planirano povećanje cijena šumskih drvnih sortimenata. Plan sječa za 2018. godinu iznosi 411.388,00 m3 neto drvne mase. Navedeni prihod se planira ostvariti kroz prodaju drvnih sortimenata, izgradnju kamionskih puteva, prodajom šumskih sadnica, usluge prevoza, prodaju materijala u separaciji, zakup prostorija i ostale prihode.

Rashodi u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa u 2018. godini planirani su u iznosu od  34.790.874,00 KM. Kod definisanja planiranih rashoda uvaženi su zahtjevi iz  Plana sječa za 2018. godinu, Plana izgradnje puteva, Plana proizvodnje šumskih sadnica, agregata i pijeska, kao i planiranih šumsko-uzgojnih radova i usluga prevoza. Planirani rashodi ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o Bosanska Krupa u 2018. godini su veći od planiranih rashoda za 2017. godinu (32.589.979,00 KM) za 6,75 %, odnosno za 2.200.895,00 KM. Na povećanje planiranih rashoda su uticali planirani troškovi koji će nastati usljed povećanja plana sječa u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za     5,08 %  odnosno za 19.877 m3 drvnih sortimenata, zatim povećan iznos izdvajanja za radnike usljed obaveze zapošljavanje dodatnih 90 radnika na čuvanju šuma shodno Zakonu o šumama USK.

Utvrđena dobit po planu za 2018. godinu iznosi 65.891,00 KM kao razlika planiranih prihoda i rashoda. Planirana dobit je približno ista kao planirana dobit u 2017. godini.

Na nivou ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa plan šumsko-uzgojnih radova za 2018. godinu iznosi 4.400 ha. Njege po različitim vidovima iznose 4.028,60 ha ili 91,60 % od ukupno planiranih šumsko-uzgojnih radova. Radovi iz kategorije pripreme za pošumljavanje i pripreme terena za prirodnu obnovu planirani su na 126,50 ha ili 2,87 % od ukupno planiranih radova. Pošumljavanje i popunjavanje kultura planirano je na površini od 242,90 ha ili 5,52 % od ukupne površine svih radova.

Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a za 2017. godinu

Skupština USK-a usvojila je i Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD-a za 2017. godinu.  Prema podacima navedenim u Izvještaju, ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa je u 2017. godini ostvarilo prihode u iznosu 32.472.862,00 KM. Ostvareni prihodi su manji u odnosu na ostvarene u 2016. godini za 4,4 %, a u odnosu na rebalansom planirane prihode u 2017. godini su također manji za 0,56 %. Prihodi ostvareni prodajom drvnih sortimenata u 2017. godini iznose 29.982.914,00 KM i u strukturi ostvarenih ukupnih prihoda imaju najveće učešće (92,33 %).

Rashodi u  2017. godini je na nivou ŠPD-a evidentirani su u iznosu od 31.909.360,00 KM. Ostvareni rashodi su manji od ostvarenih u 2016. godini za 2,17 %, a u odnosu na Rebalans plana za 2017. godinu su također manji za 2,09 %. Pošto su ostvareni prihodi u 2017. godini imali brži trend rasta u odnosu na ostvareni rast rashoda evidentirana je stopa ekonomičnosti u poslovanju od 101,77 %, što predstavlja bolju ekonomičnost od planirane za 1,57 %

ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa je u 2017. godini kroz bilans uspjeha evidentiralo ostvarenu dobit u iznosu 563.502,00 KM, a po odbitku poreza u iznosu 58.780,00 KM neto dobit izvještajne godine je 504.722,00 KM.  Ostvarena dobit ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa je rezultat većeg ostvarenja planiranih prihoda i sporijeg rasta ostvarenih rashoda u odnosu na rast prihoda.

Pošumljavanje veće od planiranog za 8,34 hektara

U periodu januar-decembar 2017. godine radovi na uzgajanju šuma izvršeni su na površini od 3.340,21 ha što je za 244.57 ha manje od plana, odnosno manje za 6,82 %. U kategoriji šumsko-uzgojnih radova “podizanje šuma” pošumljavanje je izvršeno na 235,03 ha, odnosno 3,68 % više u odnosu na plan (8,34 ha).

Popunjavanje je urađeno na površini od 14,40 ha od planiranih 19,24 ha ili 74,84 %. Ovdje se javlja problem od strane Kantonalne uprave za šumarstvo u čijoj je nadležnosti tehnički prijem radova-kolaudacija koja zadnji godina to jednostavno ne radi. Popunjavanje prirodnog podmlatka izvršeno je 106,67 % u odnosu na plan . Njege odraslih kultura prorede – kresanje grana izvršeno je na površini 263,30 ha, odnosno 19,36 % više od plana za 2017. godinu (220,60 ha). Njega šumskih kultura ispod taksacionog praga izvršena je na površini od 287,98 ha od planiranih 259,88 ha ili 110,81 % što stvara pretpostavke za brži razvoj mlađih kultura. Njega izdanačkih šuma prorede-melioracije izvršena je na ukupnoj površini od 1.981,03 ha od planiranih 2.303,70 ha ili 85,99 %. Razlog podbačaja je smanjena potražnja ogrijeva na panju.

Od ostalih mjera njega kao što su njege lišćarskih mladika izdanačkih šuma izvršenje je 110,60 ha, odnosnoi 100 % u odnosu na plan za 2017. godinu, kod njega mladika iz šuma pitomog kestena izvršenje je 57,70 ha, odnosno 100 % od plana, te njega okalemljenjih kultura pitomog kestena gdje je izvršeno 2,30 ha, također 100 % planiranog obima. Njege prirodnog podmlatka izvršene su na površini 231,04 ha što je više za 9,20 ha u odnosu na plan ili više za 4,15 %. Ostale mjere kao što su kalemljenje maruna, priprema površina za kalemljenje i podsijavanje jele izvršene su u potpunosti. Radovi su izvršeni dijelom vlastitom radnom snagom i dijelom angažovanjem radnika primljenih na određeno vrijeme.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.