Za ovogodišnje redovno jesenje pošumljavanje pripremljeno 179.680 sadnica

Napisano od strane

Podružnica „Rasadnik“ Cazin i ove godine na vrijeme je pripremila i obezbijedila potrebne količine sadnog materijala za redovno jesenje pošumljavanje koje se, svake godine, planski odvija pri ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Podružnice/Pogon, u sastavu ŠPD-a, su iskazale potrebe za određenim količinama sadnica. Za redovno pošumljavanje u jesen 2022. godine Podružnica Bihać je trebovala ukupno 62.500 sadnica od čega 37.500 sadnica četinara i 25.000 lišćara. Pogon Bosanska Krupa je u okviru jesenjeg pošumljavanja planirala sadnju 24.680 sadnica lišćara. Podružnica Bosanski Petovac 10.000 sadnica lišćara, Podružnica Ključ 26.000 sadnica lišćara, Podružnica Cazin 16.000 sadnica lišćara i Podružnica Sanski Most 40.500 sadnica lišćara. Ukupno na nivou ŠPD „Unsko-sanske šume“ u okviru redovnog jesenjeg pošumljavanja ove godine je planirana sadnja 179.680 sadnica odnosno 37.500 sadnica četinara i 142.180 sadnica lišćara. 

Od kolike je važnosti pošumljavanje Zlata Tuzlak, upravnica Podružnice „Rasadnik“ Cazin kaže kako pošumljavanjem smatramo umjetno podizanje šuma sadnjom sadnice ili sjetvom sjemena na površinama koje su duži niz godina bez šume.Pošumljavanje sjetvom sjemena sve se manje provodi zbog izrazitih prednosti pošumljavanja sadnjom biljaka kod kojih razlikujemo dva osnovna načina sadnje a to su: sadnja biljaka s golim korijenom te sadnja biljaka s busenom – obloženim korijenom (kontejnerske sadnice).

          Pošumljavanje površina koje su pod šumom ili površine čije tlo nije izgubilo svojstva šumskog tla nazivamo umjetnim pomlađivanjem šume. Radovima na pošumljavanju osnivamo šume koje već prema načinu podizanja i gospodarenja nazivamo šumskim kulturama, intenzivnim kulturama i šumskim plantažama. Svaki rad na pošumljavanju vrlo je zahtjevan te se iziskuju značajna financijska sredstva i mnogo zaposlenih ljudi. Šumske kulture, intenzivne kulture i šumske plantaže podignute pošumljavanjem vrijedni su objekti koji će dugi niz godina ispunjavati zadatke koje smo ispred njih postavili (proizvodnja drvne mase, zaštita okoliša i dr.). Zbog toga se svi radovi prije pošumljavanja i pri samom pošumljavanju moraju besprijekorno kvalitetno izvesti, ističe Tuzlak.

Međutim, nakon sadnje biljaka i osnivanja šumskih kultura i plantaža samo je djelomično obavljen rad na podizanju šuma. Da bi novo podignuta šuma ispunila sve svoje funkcije, ne smije se nakon osnivanja prepustiti samoj sebi, odnosno samo prirodnim uvjetima, nego se mora tokom cijelog njezina života njegovati. Njega šumskih kultura i plantaža obuhvata sve radove koje valja provoditi u šumama nakon njihova osnivanja do konačne sječe.

Održivo upravljanje šumama i njihovo racionalno korištenje izuzetno je važno za borbu protiv klimatskih promjena i za doprinos prosperitetu i blagostanju sadašnjih i budućih generacija. Šume igraju ključnu ulogu u smanjenju siromaštva i postizanju ciljeva održivog razvoja. Ipak, uprkos svim ovim neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, uništavanje šuma u vidu njihovog krčenja i nepravilnog korištenja se nastavlja alarmantnom brzinom.

Širenjem znanja o značaju i benefitima održivog gospodarenja i korištenja šuma, doprinosi se boljem razumijevanju značaja šuma uopšte, čime se dugoročno stvaraju pretpostavke za bolju i efikasniju zaštitu ovog prirodnog resursa.

PREMA REVIDIRANOM PLANU RADA ŠPD-A ZA 2022. GODINU

Pošumljavanje i popunjavanje kultira planirano na 347,40 ha

Prema Revidiranom planu rada ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2022. godinu, radovi iz kategorije  pripreme za pošumljavanje i pripreme terena za prirodnu obnovu, planirani su na površini od 169,4 ha ili 3,85 posto od ukupno planiranih šumsko-uzgojnih radova. Površine na kojima se izvode radovi pošumljavanja (šibljaci i goleti) su obrasle gustim raslinjem i šibljem te je na takvim površinama nemoguće izvršiti kvalitetno pošumljavanje bez adekvatne pripreme terena.

U ovoj godini pošumljavanje i popunjavanje kultura planirano je na površini od 347,40 ha ili 7,89 posto od ukupne površine svih šumsko-uzgojnih radova. Praksa je pokazala da često kulture koje su podignute na čistinama, pašnjacima, stradavaju od požara i stoke. Stoga je uporno podizanje kultura na tim površinama posao povezan sa velikim ulaganjima.     

 

 

 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.