Zaustaviti sušenja četinarskih šuma

Napisano od strane

U četvrtak 17. decembra 2015. godine u Bosanskoj Krupi održana je sjednica Stručnog kolegija ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa. Raspravljalo se o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice Stručnog kolegija, Izvještaju proizvodnje za novembar i period januar- novembar 2015. godine kao i o Izvještaju komisije za davanje prijedloga za rješavanje problema sušenja šuma na području Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac. ÄŒlanovi kolegija razmatrali su još i idejni nacrt Ekološka prijava a primili su i na znanje  Informaciju o certificiranju u ŠPD-u. 

Nakon što su požljivo razmotrili tačke dnevnog reda članovi Stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Upravnicima podružnica/Pogona naloženo je da nastave sa dosadašnjim  aktivnostima u cilju sustizanja zaostataka u proizvodnji, a upravnici podružnica “Šumarija” Bihać, Sanski Most i Bosanski Petrovac zaduženi su da poduzmu pripremne aktivnosti za godišnju reviziju FSC certifikata, koja će se provesti u periodu mart – april 2016. godine.

 

Kako bi se efikasno riješio problem sušenja četinarskih šuma, koji je u posljednje vrijeme posebno došao do izražaja u Podružnici “Šumarija”  Bosanski Petrovac, naloženo je svim odgovornim rukovodiocima i uposlenici ŠPD-a, da u skladu sa svojim nadležnostima,  pristupe realizaciji prijedloga po  Izvještaju  stručne Komisije. Vezano za ovaj problem, upravnicima podružnica/Pogona naloženo je da,  intenziviraju aktivnosti na urednom održavanju lagera i uspostavi šumskog reda. Obaveza upravnika je također, da zajedno sa  rukovodiocem Sektora  uzgoja i zaštite šuma i divljači organizuju obilaženje odjela radi identifikacije sušenja šuma, kako bi se pristupilo hitnoj doznaci i javnom oglašavanju usluga  sječe, izvoza i iznosa šumskih drvnih sortimenata.

 

U cilju spriječavanja zagađenja šuma i narušavanja eko-sistema, Stručni kolegij prihvatio je  idejni nacrt Ekološke prijave, internog dokumenta kojim bi zaposlenici ŠPD-a prijavljivali sve ekološke prestupe. Vezano za ovaj zaključak, data je obaveza rukovodiocu  Sektora za ekologiju i zaštitne šume da sačini kraće uputstvo za postupanje i podnošenje ekološke prijave. Jedan od zaključaka Stručnog kolegija bio je da se rukovodioci Sektora iskorištavanja šuma, Sektora ekonomskih poslova i Sektora pravnih poslova obavežu da u što kraćem roku, Upravi ŠPD-a dostave Prijedlog rješavanja isplate kaucije izvršiocima usluga u šumarstvu po osnovnom i ugovoru po pregovaračkom postupku za dodatne količine.   

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.