INTERVJU: Fadil Šehić, izvršni direktor za oblast šumarstva
Osigurani uvjeti za normalno funkcioniranje poduzeća

Napisano od strane

INTERVJU: Fadil Šehić, izvršni direktor za oblast šumarstva <br /> Osigurani uvjeti za normalno funkcioniranje poduzeća ” />Povodom aktualnih dešavanja u Šumsko-privrednom društvu «Unsko-sanske šume», a koja se odnose na privođenje i određivanje pritvora nekim članovima vašeg kolektiva, nedavno je zasjedao i Stručni kolegij poduzeća, uprava i Nadzorni odbor. Možete li da nam reći kakav je stav Stručnog kolegija i upravljačkih struktura ŠPD-a spram ove situacije?<br />
Povodom aktualnih dešavanja u Šumsko-privrednom društvu «Unsko-sanske šume», a koja se odnose na privođenje i određivanje pritvora nekim članovima vašeg kolektiva, nedavno je zasjedao i Stručni kolegij poduzeća, uprava i Nadzorni odbor. Možete li da nam reći kakav je stav Stručnog kolegija i upravljačkih struktura ŠPD-a spram ove situacije?</p>
<p>ŠEHIČ: Poznato je da državni organi nadležni da sprovode istražne radnje i da podižu optužnice za krivična djela ili za nezakonite radnje koje se dešavaju, su krenuli u aktivnosti i sprovode postupke koji su u okviru njihovih nadležnosti. U tom smislu je određen dio uposlenika Unsko-sanskih šuma osumnjičen i pritvoren i nalazi se i dalje u pritvoru. Radi se o trojici uposlenika. Dvojica su isto tako bila pritvorena i u međuvremenu su pušteni. Cijeneći takvu situaciju u kojoj se kolektiv našao, ja sam lično inicirao održavanje sjednice Stručnog kolegija na koju sam pozvao sve upravnike, sve šefove službi, predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika Sindikata ŠPD-a. Tom prilikom smo razmatrali informaciju o trenutnom stanju u firmi ali je akcenat bio isključivo na tom da se da do znanja svim uposlenicima Unsko-sanskih šuma, javnosti i svima onima koji su vezani za Unsko-sanske šume, da treba ovu situaciju shvatiti i prema njoj prilagoditi sve moguće aktivnosti da organi koji su nadležni da rade određene poslove to rade bez ikakvih smetnji. Posebnan akcenat stavili smo na nastavak uspješnog rada i poslovanja ŠPD-a kao privrednog subjekta i preduzeća sa afirmisanim statusom i mjestom u okviru svih privrednih subjekata. To je bio osnovni razlog zašto sam ja tražio da se održi sjednica u ovakvom sastavu. Mi smo poslije toga imali još jednu-dvije sjednice Stručnog kolegija i isto tako vezano za različita dešavanja sjednice Nadzornog odbora i Skupštine ŠPD-a. Znači, suština svega ovoga je da oni koji su krivi i imaju odgovornost da će odgovarati u okviru zakonskih postavki ove države i organa koji to sprovode, a firma nastavlja sa aktivnostima jer je to naša obaveza. U ovoj firmi radi oko 600 ljudi i ne može se desiti da stane čitava proizvodnja, 600 direktno zaposlenih u ŠPD-u, pa ima još izvođača naših koji imaju određen i veći broj zaposlenih u okviru svojih firmi, imamo pilanare, imamo puno privrednih subjekata koji žive od šume, i moramo obezbijediti uslove da firma obavlja svoj proces proizvodnje bez smetnji. Iako se posljedice ovakve situacije osjete mi pokušavamo da se to prebrodi i prevaziđe na najispravniji način, a jedini ispravan način je da mi izvršavamo svoje planske zadatke.</p>
<p>Loši vremenski uvjeti i dugotrajne i obilne padavine tokom cijele ove godine odrazili su se na smanjen obim realizacije proizvodnje u odnosu na plan. Na koji način sustići planiranu dinamiku radova? </p>
<p>ŠEHIČ: Zaostaci u proizvodnji drvnih sortimenata nisu veliki i smatram da ćemo proizvodnju do kraja tekuće godine realizovati u planiranom obimu. U čitavom svijetu je kriza, dakle, svjetska ekonomija je na koljenima, svi mogući eksperti iz oblasti ekonomskih nauka se bave time i pokušavaju iznaći rješenja, i mi se u to uklapamo. Mi nismo branša koja treba da previše trpi od posljedice ekonomske krize, ali trpimo ii imamo probleme zbog drugih stvari. Primjera radi, problemi koji, pored odsustva direktora ŠPD-a, dodatno opterećuju naše poslovanje su totalno loši vremenski uslovi koji nam onemogućavaju da u stopostotnom iznosu izvršavamo naše poslovne zadatke. Mi imamo, našim planom zacrtane količine, koje moramo raditi u ovoj godini, imamo dinamike koje moramo u svakom mjesecu ostvariti. Da bi to prevazišli mi smo akcent dali na rješavanje zaostataka o oni se najvećim dijelom odnose na realizaciju, dakle, na fazu otpreme u kojoj imamo određene probleme. Najvećim dijelom ovaj problem uzrokovale su katastrofalne poplave, koje su pogodile cijelu BiH i koje su, na žalost, poplavile kompletna postrojenja poput fabrike Natron u Maglaju, koja je najveći naš kupac četinarske celuloze. Već četiri mjeseca, od maja do danas „Natron-Hajat“ u Maglaju ne radi nikako. Dakle, to je jedan od problema koji je doprinio da mi imamo velike zalihe cijepane i celuloze u dugom (oko 14-15.000). Mi imamo trenutno 35.000 kubika zaliha na šuma panju/lageru, toliki je naš zaostatak. Znači nismo mi u zaostatku, mi trebamo realizovati robu koju imamo na lagerima i onda nemamo nikakvih problema. Naš najveći zaostatak je u manje vrijednim sortimentima, znači u celulozi i lišćarskom cijepanom drvetu. Realizacija ogrijevnog drveta koje se znatnim dijelom nalazi u izdanačkim šumama će biti ubrzana i uvećana u mjesecima pred nama, jer ljudi traže ogrjev za zimu i imamo obavezu da znatan dio ovog sortimanta isporučimo penzionerima. Dio cijepanih sortimenata mi ćemo prodavati kupcima koji se bave cijepanjem i ostalim vrstama prerade ovog drveta. Mi smo na stručnom kolegiju donijeli zaključak na kojem smo zadužili upravnike svih podružnica da naprave dinamike one koje imaju za 8., 9, i 10. mjesec uvećane za zaostatak koji oni imaju u proizvodnji, ne računajući 11. i 12. Mjesec. Mi ne dozvoljavamo da se u 11. i 12. mjesecu povećava dinamika računajući da mogu biti loši zimski uvjeti i da mi u tom mjesecu nećemo moći izmiriti zaostatke, znači sve zaostatke treba izvršiti u ova četiri mjeseca tj. prije zime. U svemu ovome, evo da kažem, sretna je okolnost da su danas počele isporuke za Natron u manjim količinama a od 1. septembra će ići punim kapacitetom i taj dio ćemo odraditi. Mi smo od Šumarske inspekcije dobili naloge da trebamo korati četinarsku celulozu u situaciji u kojoj je to praktično neizvodljivo, zato što imamo dosta celuloze koja nije isporučena u Natron, a ona je posječena zimus i nju je nemoguće korati. Ona se mora tesati, a to je najteži i najproblematičniji dio debla gdje je najviše grana i to je teško uraditi na način na koji traže od nas. Mi ćemo poduzeti sve mjere da riješimo ovaj problem na način da novu celulozu koramo a staru da isporučimo kupcima.</p>
<p>S obzirom na teškoće u realizaciji plana proizvodnje proteklih mjeseci, uspijeva li ŠPD «Unsko-sanske šume» ispuniti ugovorne obaveze prema kupcima drvnih sortimenata?</p>
<p>ŠEHIČ: Suština je da mi, prilikom proizvodnje jednog sortimenta, moramo proizvoditi i druge sortimente koji su vezani sa njima. Vrijednije sortimente kao što su četinarski trupci mi možemo prodati koliko god da ih imamo i sa njihovim plasmanom nemamo nikakvih problema. Isto je i sa lišćarskim trupcima i ogrjevom u dugom koje možemo sve prodati. Prilikom proizvodnje kvalitetnih sortimenata mi smo u obavezi da proizvodimo i one manje kvalitetne. Mislim da ne bi trebalo biti nekakvih problema da sve u potpunosti realizujemo. Naveo bih još jedan podatak da smo mi, uz sve ove probleme koji su nas mučili, imali i svojevrstan bojkot naših izvođača. Naime neki vršioci usluga sječe, izvoza i iznosa drvnih sortimenata su u ovoj situaciji cijenili da radovi koje oni obavljaju nisu adekvatno plaćeni. Mi smo na sjednici uprave dogovorili, i u okviru naših planskih postavki izvršili povećanje cijena, sve sa razlogom da bi njima omogućili da rade i da bi naše obaveze, prema našim kupcima, mogli izvršiti u stopostotnom iznosu. Čak smo dodatno platili koranje celuloze i odredili cijenu na Nadzornom odboru, svima onima koji su vršili koranje (uklanjanje kore).</p>
<p>Odlukom Skupštine ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. Bosanska Krupa od 15. maja 2013. godine ŠPD-u je odobreno formiranje supsidijarnog zavisnog društva na bazi kupovine jednog kompletnog prerađivačkog kapaciteta, a u cilju objedinjavanja prodaje poluproizvoda za potrebe finalne industrije na području USK-a. O kakvoj investiciji se radi i šta ona znači za budući rad i razvoj ŠPD-a i Unsko-sanski kanton uopće?</p>
<p>ŠEHIČ: Opće je poznato da Unsko-sanske šume namjeravaju i imaju u planu kupovinu i pokretanje proizvodnje u DI Sanica. Poduzeli smo prvi korak vezan za kupovinu imovine DI Sanice u stečaju. Naime, Unsko-sanske šume, uprava i Nadzorni odbor i Skupština su donijeli odluku da se dio sredstava iz Unsko-sanskih šuma usmjeri na proširenje kapaciteta, odnosno, kupovinu drugih društava, što je po našem statutu i moguće i da bi to mogli uraditi bila je potrebna saglasnost našeg osnivača, Skupštine USK. Kompletna je procedura urađena. Ovih dana je zakazano sudsko ročište o javnoj prodaji imovine u stečaju, i to isključivo imovine jer po viziji menadžmenta ovog preduzeća je predviđeno da Unsko-sanske šume kupe imovinu DI Sanice u stečaju. Time bi prestala registracija tog preduzeća kao pravnog subjekta i formiralo bi se novo preduzeće, supsidijarno društvo koje bi imalo sve svoje organe ali bi vlasnik bili Unsko-sanske šume i organi upravljanja bi bili pod kontrolom Unsko-sanskih šuma kao vlasnika kompletnog kapitala te firme. Mi kupujemo samo imovinu, a ne obaveze. Te obaveze se podmiruju iz stečajne mase koju će dobiti vijeće povjerilaca i stečajni upravnik time što su prodali tu imovinu za vrijednost koju su odredili uslovima natječaja. Ovim bi bila završena prva faza, a dalje slijedi izrada studije izvodljivosti (feasibility study), i poduzimanje koraka prema kojima bi se postupno oživljavao proces proizvodnje. Nemoguće je kompletan proces proizvodnje u DI Sanici pokrenuti za jedan dan, nego će ta feasibility studija odrediti i dinamički plan i način na koji će se raditi, a radit će se po prioritetima da bi se proces proizvodnje mogao obavljati kako je predviđeno.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.