Inventura šuma Bosne i Hercegovine
Državna inventura šuma-preduvjet za održivo upravljanje ovim važnim prirodnim resursom BiH

Napisano od strane

Inventura šuma Bosne i Hercegovine <br /><i> Državna inventura šuma-preduvjet za održivo upravljanje ovim važnim prirodnim resursom BiH </i>” />Vlade bh entiteta zatražile su od šumarskih fakulteta u Sarajevu i Banja Luci da izrade metodologiju za provedbu projekta inventure bh šuma u junu 2005.godine. Podršku projektu pružila je Svjetska banka. USAID CCA je odlučio da u prvoj fazi podrži pilot-projekt tzv. daljinskog mjerenja koji uključuje interpretaciju satelitskih snimaka šumskog terena.<br />
Vlade bh entiteta zatražile su od šumarskih fakulteta u Sarajevu i Banja Luci da izrade metodologiju za provedbu projekta inventure bh šuma u junu 2005.godine. Podršku projektu pružila je Svjetska banka. USAID CCA je odlučio da u prvoj fazi podrži pilot-projekt tzv. daljinskog mjerenja koji uključuje interpretaciju satelitskih snimaka šumskog terena.</p>
<p>Prva državna inventura šuma u BiH izvršena u periodu 1964-1968. godina i objavljena na klasičan način- isključivo radom i snimanjem stanja na terenu. Od tada je stanje ažurirano povremeno i parcijalno. U međuvremenu je došlo do rata, nekontroliranih sječa i velikih šteta na šumama, pa je nova inventura postala neizbježna. Predviđena državna inventura šuma je važna aktivnost potpore provođenju usvojenog Akcionog plana za smanjenje nezakonitih aktivnosti u šumarstvu, kojeg su usvojile vlade oba entiteta. Inventura je nužan preduvjet za utvrđivanje održivog sječivog etata (godišnje dozvoljene sječe) i mogući efikasan alat za nadzor i transparentnost rada u šumskom sektoru. Sva ova pitanja su od kritične važnosti za ekonomski razvoj i održivo upravljanje tako važnim resursom kao što su bh šume.</p>
<p>Koncept inventure podrazumjeva utvrđivanje šumskih i nešumskih područja, granica šuma, statističko uzrokovanje drvne mase, sastav šuma kao i određene ekološke značajke na ukupnom državnom teritoriju.<br />
Ciljevi inventure u ovoj fazi su:<br />
– Pronalaženje cjenovno povoljnog, automatskog načina dobivanja ispravne procjene veličine šumskih površina i granica šume kojim će se utvrditi mapa šuma;<br />
– Kategorizacija i procjena sastava šuma na satelitskim slikama visoke prostorne rezolucije;<br />
– Osiguranje mogućnosti promjena u procjeni površine i strukture šuma;<br />
– Postizanje kompatibilnosti sa europskim standardima harmonizacije inventure, kao i poređenje sa podacima UNECE/FAO FRA.</p>
<p>Rad na projektu i podrška inventuri šuma BiH, izravno podržava ciljeve i aktivnosti na unaprijeđenju šumarstva u institucionalnom i ekonomskom okviru. Unapređenje se odnosi na režim upravljanja šumama, te održivo korištenje i zaštitu šuma, što dalje vodi autonomnom, financijski nezavisnom i profitabilnom poslovanju.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.