Javni oglas za prijem pripravnika

Napisano od strane

Broj: 021-2218 -2 /22

Dana, 15.07.2022.godine

Na osnovu člana 65.Statuta ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa,člana 13 i 23 Pravilnika o radu ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke o raspisivanju javnog oglasa broj:01-2218 -1/22 od 15.07.2022.godine, ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje

JAVNI OGLAS
Za prijem pripravnika

 

1.  Podružnica „Šumarija“ Bihać

   a ) Pripravnik- radno mjesto Vozač „B“ kategorije- KV (III stepen)-smjer vozač   -1 izvršilac

   b)  Pripravnik- radno mjesto primač na šuma panju-SSS- smjer šum.tehničar         -1 izvršilac

2. Podružnica „Šumarija“ Bosanski Petrovac

   a ) Pripravnik- radno mjesto primač na šuma panju-SSS-smjer  šum.tehničar          -1 izvršilac

3. Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa

    a ) Pripravnik- radno mjesto primač na šuma panju-SSS- smjer šum.tehničar          -1 izvršilac

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove s ciljem osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje stručne spreme i sticanja radnog iskustva u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju pripravničkog ispita ŠPD-a .

Vozač „B“ kategorije u podružnici „Šumarija“Bihać

    brine o ispravnosti vozila i isto priprema za vožnju

    upravlja vozilom u skladu s izdatim putnim nalogom

    brine o održavanju i čistoći vozila

    vrši sitne opravke i zamjenu dijelova na vozilu

    vodi evidenciju putnih naloga, pređene relacije i kilometražu, utrošak goriva i maziva, dijelova

    radi pomoćne poslove u primci ,doznaci taksaciji

–    obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca

Primač na šuma panju u podružnici „Šumarija“ Bihać,  podružnici „Šumarija“Bosanski Petrovac o Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa

    vrši primku posječene mase

    odgovoran je  za uspostavu šumskog reda

    vrši mjerenje drvnih sortimenata i obračunava premjerne knjige

    vrši klasiranje i označava klase pločicama

    obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca

 

Vrsta i period stručnog osposobljavanja: ugovor o radu u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Mjesto rada: 1.a) i b) Podružnica „Šumarija“ Bihać

                     2.a) Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac

                     3.a) Pogon gospodarenja za općinu Bosanska Krupa

Opći i posebni uslovi:

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu FBIH, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Pravilnikom o radu ŠPD:

 

1.a) KV (III stepen) – smjer vozač,

1.b) SSS -smjer šumarski tehničar

2.a) SSS -smjer šumarski tehničar

3.a) SSS -smjer šumarski tehničar

 

Potrebni dokumenti koje je kandidat obavezan dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ili orginalu su:

          Prijavu na javni oglas koja mora biti potpisana i u kojoj mora biti navedeno za koje mjesto rada se kandidat prijavljuje,

          Kraću biografiju, adresa i kontakt telefon

          Izvod iz matične knjige rođenih

          Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

          Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupkaizdano od nadležnog suda

           Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS)

          Diploma o sticanju  stručne spreme tražena javnim oglasom

          Potvrdu o ukupnom prosjeku ocjena za sve 4 ili 3 školske godine

           Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja tražene diplome ili svjedočanstva (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),

           Rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više)

Izbor i prijem pripravnika će se izvršiti na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o radu ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su potpune i blagovremene obavit će se usmeni ispit-intervju, a o datumu, vremenu i mjestu obavljanja usmenog ispita-intervjua kandidati će biti usmeno i  pismeno obavješteni.

Dostavljeni dokumenti ne podliježu vraćanju.

Izabrani kandidat prije zaključivanja ugovora o radu dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti izdano od specijaliste medicine rada.

Javni oglas će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici preduzeća i dostavljen Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać. Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Na poleđini koverte potrebno je navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon,te radno mjesto  za koje se kandidat prijavljuje.

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

ŠPD“Unsko-sanske šume“d.o.o. Bosanska Krupa

Komisija za izbor kandidata za prijem pripravnika

Ul.Radnička bb,77240 Bosanska Krupa

sa naznakom:

„Ne otvaraj-prijava na javni oglas za radno mjeto___________“

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oglas za prijem pripravnika možete preuzeti OVDJE.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.