Lovište „Plješevica“ kojim gazduje ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa proglašeno posebnim lovištem

Napisano od strane

 Lovište „Plješevica“ kojim gazduje ŠPD Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 60-oj sjednici održanoj 11. septembra 2012. godine, donijela je Odluku kojom se osnivaju posebna lovišta na teritoriji Federacije BiH, koja se prostiru na površinama šuma sa posebnom namjenom, kao i na površinama koje predstavljaju izuzetno pogodna staništa rijetkih, prorijeđenih i vrijednih vrsta divljači.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 60-oj sjednici održanoj 11. septembra 2012. godine, donijela je Odluku kojom se osnivaju posebna lovišta na teritoriji Federacije BiH, koja se prostiru na površinama šuma sa posebnom namjenom, kao i na površinama koje predstavljaju izuzetno pogodna staništa rijetkih, prorijeđenih i vrijednih vrsta divljači. Njome je, za svako lovište pojedinačno, utvrđen naziv lovišta, područje općina na kojima se nalazi, površina lovišta, njegova vrsta, nadmorska visina, najvažnije vrste divljači, posebno rijetke i ugrožene vrste, te navedeni i drugi potrebni podaci za kvalitetno i trajno gazdovanje lovištem.

Uvažavajući stanje u oblasti lovstva na području Federacije, dugogodišnju tradiciju pod posebnim režimom lovnog gazdovanja, potrebe savremenog lovnog gazdovanja i međunarodnih konvencija, te pojedinačne specifičnosti svakog lovišta prema strukturi površina, prirodnim pogodnostima i vrstama divljači, osnivaju se kao posebna lovišta: Igman-Bjelašnica, Hrbljine-Kujača, Plješevica, Konjuh i Hutovo Blato.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.