Neuspio pokušaj prebacivanja krivice na Unsko-sanske šume zbog neriješenog radno-pravnog statusa čuvara šuma

Napisano od strane

U utorak 06. novembra 2018. godine u Direkciji ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o u Bosanskoj Krupi održan je sastanak predstavnika ŠPD-a, Kantonalne uprave za šumarstvo i Vlade USK-a sa osamnaest čuvara šuma koji trebaju zasnovati radni odnosu u ŠPD-u. Zaključkom Vlade USK-a od 25.10.2018. godine,  ŠPD-u  “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa data je obaveza da odmah ponudi zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme čuvarima šuma koji su trenutno uposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo Bosanski Petrovac. ŠPD je odmah po donošenju zaključka proslijedilo obavijest Kantonalnoj upravi za šumarstvo te zakazalo potpisivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za 24 čuvara šuma u utorak 06. novembra 2018. godine.

Obzirom na gore navedene zaključke Vlade,  ŠPD je smatralo da su ispunjeni zakonski uslovi, odnosno da je za zaposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo riješen radno-pravni status, te tražilo da čuvari šuma sa sobom ponesu obrazac poreske odjave JS 3100 kako bi se utvrdio jedan od osnovnih elemenata ugovora o radu a to je datum otpočinjanja radnog odnosa u ŠPD-u. Kako isti nisu dostavili potrebnu dokumentaciju, nije se moglo pristupiti potpisivanju ugovora koje je ŠPD već ranije bilo pripremilo.

Važno je napomenuti da je dan prije zakazanog sastanka Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a dostavilo ŠPD-u obavijest da čuvari šuma nisu dužni radi utvrđivanja elemenata ugovora o radu dostaviti navedeni obrazac poreske odjave, a da je ŠPD u obavezi utvrditi odgovarajući dan  otpočinjanja rada.  Iz ove obavijesti vidljivo je da se od ŠPD-a traži da postupi u suprotnosti sa Zakonom o radu  F BiH,  odnosno da ŠPD-a  zaključi ugovor sa čuvarima šuma, koji su još uvijek zaposlenici Kantonalne uprave za šumarstvo, iako Zakon propisuje da radnik ne može imati dva istodobno zaključena ugovora.

Također, važno je istaći da je neizvijesno kada će biti riješen radno-pravni status, odnosno kada će Agencija za žalbe F BiH riješiti žalbe zaposlenika Kantonalne uprave,  te je stoga krajnje nekorektno tražiti od ŠPD-a da utvrdi datum otpočinjanja rada,  o čemu se tačno nisu mogli odrediti ni predstavnici Vlade USK-a i Kantonalne uprave za šumarstvo.

Na održanom sastanku predstavnici ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su jasno i  konkretno obrazložili problematiku oko prijema čuvara šuma u radni odnosu u ŠPD-u. Istakli su i da se već mjesecima odgovornost za nastali problem prebacuje na ŠPD.  Predstavnici Unsko-sanskih šuma dali su i jasne upute kako se može na najbrži način riješiti nastala situacija, nakon čega bi se ostvarile zakonske pretpostavke da čuvari šuma zasnuju radni odnos u ŠPD-u.

Na kraju sastanka direktor Kantonalne uprave za šumarstvo i prisutni čuvari šuma su izjavili da im je konačno pojašnjena trenutna situacija,  kao i da ŠPD nije odgovorno za rješavanje njihovog radno-pravnog statusa, za što su zadužena stručna lica Vlade USK-a i Kantonalne uprave za šumarstvo. Od strane predstavnika ŠPD-a potvrđena je i spremnost ovog preduzeća da ponudi ugovore čuvarima šuma čim se za to steknu zakonski uvjeti, odnosno čim isti budu odjavljeni iz Kantonalne uprave za šumarstvo. Nakon što se to realizuje, čuvari šuma moći će odmah   zasnovati radni odnos u ŠPD-u.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.