OdrŠ¾ana radionica na temu „Zaštita šuma od potkornjaka“

Napisano od strane

Radionica zastita suma


U okviru saradnje ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i Šumarskog fakulteta u Sarajevu, u srijedu 06.07.2022.godine  i četvrtak 07.07.2022. godine  održana je radionica na temu „Zaštita četinarskih šuma od potkornjaka“. Ovom edukativnom skupu prisustvovalo je tridesetak zaposlenika ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, upravnici, rukovodioci sektora, projektanti, poslovođe i tehnolozi.  

Prvi dan radionice održan je na terenu na području na kojem gospodari Podružnica „Šumarija“ Sanski Most u odjelu 34 GJ „Grmeč-Mijačica“ , a predavanje su održali profesori Šumarskog fakulteta u Sarajevu doc. dr. Sead Ivojević i prof. dr. Osman Mujezinović.  Prilikom predavanja prisutni su imali priliku da čuju kvalitetneodgovore o problemima  sa kojima se susreće terensko osoblje ŠPD-a kada je u pitanju zaštita šuma i preventivno djelovanje, te na konkretnom primjeru da uvide kakvo štetno djelovanje ima napad potkornjaka na smrču.

Svoja zapažanja iznijeli su i izvršni direktor za oblast šumarstva dipl. ing. šum. Denis Burzić i upravnik Podružnice „Šumarija“ Sanski Most dipl. ing. šum. Šefkija Jusović, što je uveliko doprinijelo potpunijem shvatanju problematike zaštite šuma na ovom području. 

Drugi dan radionice održan je okrugli sto na istu temu, gdje se nešto više iznijelo o ekološkim karakteristikama smrče, smrčinom potkornjaku kao glavnom uzročniku sušenja monokultura smrče, te o mjerama kontrole prenamnoženja potkornjaka, te je otvorena rasprava o problemima u praksi.

„Smrča u BiH zauzima oko 21% svih šuma i na osnovu toga možemo vidjeti koliko je važna vrsta drveća za proizvodno šumarstvo.  Dobra kvaliteta drveta, koje ima široku upotrebu u privredi uzrok je većem korištenju ove vrste i njenoj introdukciji u područja koja joj ekološki ne odgovaraju. Mi trebamo biti svjesni važnosti svih vrsta drveća koja su zastupljena na našim prostorima i trebamo im osigurati uslove i njegu koja im najbolje odgovara.“ naveo je doc. dr. Sead Ivojević. 

Zaštita šuma je zaštita šumskog bogatstva, njegovog produktivnog tijeka i njegovih produkata od raznih smetnji i gubitaka.

„Mjere provoditi na vrijeme, to znači stabla trebaju biti na vrijeme primijećena i obilježena, te izvezena iz šume. Svako površno postupanje s klopkama, kao i loša higijena, rezultirat će neuspjehom, kojeg je najlakše pripisati samoj klopki, odnosno metodi. Sve aktivnosti na monitoringu zdravstvenog stanja šuma i mjerama zaštite povjeriti odgovornom osoblju Preduzeća“ naveo je prof. dr. Osman Mujezinović.

Na kraju prisutnima se obratio direktor ŠPD-a  dipl. ing. drvne industrije Šerif Kaljiković, koji je naglasio da je suvišno govoriti o značaju ovih radionica, a u prilog tome nam govori i činjenica da nakon primjenjivanja usvojenih preporuka sa prethodnih radionica štete od potkornjaka u najkritičnijem području kojim gospodari PŠ Bosanski Petrovac  su smanjene sa rekordnih 40. 962 m3 , koliko je iznosilo u 2018. godini, na 5.078 m3 u 2021.godini. 

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.