Razgovor sa direktorom ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa Ðevadom Muslimovićem- dipl.ing.šumarstva

Napisano od strane

Razgovor sa direktorom ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa Đevadom Muslimovićem- dipl.ing.šumarstva Šta nam možete reći o poslovanju preduzeća u 2007. godini, jeste li zadovoljni ostvarenim rezultatima i da li su se u nekim segmentima mogli postići bolji rezultati?

Kao direktor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i predsjednik Uprave Društva, želim da kažem da sam i više nego zadovoljan rezultatima poslovanja Preduzeća u 2007. godini.
Poslovna 2007. godina završena je vrlo uspješno. Kad su u pitanju finansijski pokazatelji uspješniji smo u odnosu na 2006. godinu. Fizički obim proizvodnje izvršen je u potpunosti sa 102 % u svim fazama. ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa završile su poslovnu godinu sa dobiti u iznosu od 3.141.000 KM (tri miliona sto četrdeset i jedna hiljada konvertibilnih maraka).
Na početku nešeg razgovora, možete li da nam ukratko kažete nešto o sebi?

Rođen sam u u Ključu 28. marta 1965. godine gdje sam stekao osnovno i srednje obrazovanje. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio sam 1991. godine te stekao stručni naziv diplomirani inžinjer šumarstva. Svoj prvi radni odnos zasnovao sam u šumarstvu u radnoj jedinici “Studenac” Ključ gdje sam do izbijanja Agresije na BiH radio na poslovima i radnim zadacima pomoćnik upravnika. Prvog marta 2004. godine imenovan sam za vršioca dužnosti direktora JP „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i od tog momenta pa dao danas vršim funkciju direktora Preduzeća i predsjednika uprave ŠPD-a. Dodao bih još i to da sam sretno oženjen i otac dva sina i jedne kćerkice.

Kada je formirano preduzeće „Unsko-sanske šume“ i čime se, pored proizvodnje, prometa i trgovine drvnim sortimentima još bavi?

J.P „Unsko-sanske šume“ d.o.o Bos. Krupa formirano je 13. aprila 2000 godine od četiri postojeća preduzeća šumarstva: Šumarstvo Ključ, Risovac Bihać (koji je obuhvatao područje šumskih uprava Cazin, Bihać i Krupa) ŠP „Sana“ Sanski Most i preduzeće „Oštrelj“ Bosanski Petrovac. Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona o formiranju J.P „Unsko-sanske šume“ ovo preduzeće počinje da djeluje.

Pored trgovine drvetom, Preduzeće se uspješno bavi izradom šumsko-privrednih osnova i upravo ovih dana se priprema plan terenskih radova za naredni uređajni period izrade ŠPO. Počećemo sa Ključkim šumsko-privrednim područjem. Preduzeće se još bavi proizvodnjom sadnog i sjemenskog materijala. U svojoj organizaciji imamo i Sektor za ekologiju i zaštitne. Zaposlenici ovog Sektora bave se proizvodnjom malih suvenira , rekeativnih pomagala, mini kućica, natpisa u drvetu, solila itd. Interesantno je da u sastavu ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa djeluje i Podružnica „Građenje, mehanizacija i održavanje“ u Bosanskom Petrovcu koja radi na izradi šumskih puteva od pripremnih do finalnih radova. U ovoj jedinici imamo i vozni park za prevoz drvnih sortimenata.

Šta nam možete reći o poslovanju preduzeća u 2007. godini, jeste li zadovoljni ostvarenim rezultatima i da li su se u nekim segmentima mogli postići bolji rezultati?

Kao direktor ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i predsjednik Uprave Društva, želim da kažem da sam i više nego zadovoljan rezultatima poslovanja Preduzeća u 2007. godini, imajući u vidu stanje koje sam zatekao u momentu mog imanovanja za direktora. Dobro nam je poznato da su zbog stanja unutar Preduzeća padale i vlade USK-a.

Poslovna 2007. godina završena je vrlo uspješno. Kad su u pitanju finansijski pokazatelji uspješniji smo u odnosu na 2006. godinu. Fizički obim proizvodnje izvršen je u potpunosti sa 102 % u svim fazama. ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa završile su poslovnu godinu sa dobiti u iznosu od 3.141.000 KM (tri miliona sto četrdeset i jedna hiljada konvertibilnih maraka). Uprava Društva uputila je Nadzornom odboru Preduzeća prijedlog raspodjele sredstava iz dobiti, imajući pri tom u vidu stvaranje akumulirane dobiti i pokrivanje gubitaka iz ranijih godina. Mi smo predvidjeli i ove godine podijeliti jedan dio sredstava u vidu donacija i poticaja projektima od interesa za USK. Prošle godine smo jedan dio sredstava dodijelili Biotehničkom fakultet u Bihaću. Ove godine Uprava ŠPD-a će predložiti Nadzornom odboru da ŠPD svojim donacijama pomogne Kantonalnoj bolnici u Bihaću i Sanskom Mostu s obzirom da su to subjekti koji su od neprocjenjivog značaja za sve građane USK. Naša pomoć, u ovom slučaju, odnosiće se na nabavku medicinskih instrumenata u iznosu predviđenih sredstava.

Obaveze ŠPD-a prema zaposlenicima u potpunosti su ispoštovane u 2007. godini. Mene čini sratnim da u ovakvim kriznim vremenima vidim naše zaposlenike zadovoljne. Zaposlenicima su isplaćene sve plate, regresi, topli obroci te naknade za prevoz na posao i s posla. U narednoj poslovnoj godini očekujemo da , shodno Zakonu o visini prosječne plate na nivou F BIH, dođe do neznatnog povećanja plata u odnosu na 2007. godinu.
Na Vaše pitanje: „Da li se moglo postići više?“ rekao bih da se moglo doći do boljih rezultata u segmentu pospješenja šumsko-uzgojnih radova kod izdanačkih šuma. S obzirom sa je Unsko-sanski kanton bogat izdanačkim šumama, u narednom periodu moramo dati akcent na što veće iskorištenje drvne mase iz izdanačkih šuma i kultura. U ranijem periodu imali smo problema sa realizacijom te drvne mase. Pojava novih kupaca u 2008. godini i pečetak integralne proizvodnje u fabrici Natron-Hajat u Maglaju omogućuje da u ovoj godini daleko bolje realiazujemo drvnu masu iz izdanačkih šuma i kultura.

Kakva je kadrovska popunjenost Preduzeća i ima li u njemu mjesta za mlade stručnjake?

Na ovo pitanje želio bih da odgovorim konstatacijom da najveće bogatstvo ŠPD-a „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa čini jak, sposoban i stručan kadar. Bez pomoći ovog kadra rezultati našeg poslovanja ne bi bili ovakvi. Treba napomenuti da u narednom periodu planiramo novu organizaciju preduzeća a to je sistem gospodarenja na nivou revira. Za ovaj vid organizacije ima dosta prostora za prijem stručnjaka, pogotovo ima mjesta za mlade stručnjake šumarske struke.

Da bismo obezbijedili dolazak mladih stručnjaka u „Unsko-sanske šume“ mi smo ove godine raspisali konkurs za dodjelu novih osam stipendija. Još ranije mi smo dodijelili stipendije za 17 studenata, tako da bismo sa ovih osam ukupno stipendirali 25 studenata. U narednom periodu očekujemo povratak bivših stipendista u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Nedavno smo izvršili popunu pravnog sektora mladim pravnicima a primili smo i jednog profesionalnog novinara , diplomiranog žurnalistu, čime smo obezbijedili efikasno infoprmisanje i pravilno medijsko predstavljanje Preduzeća. Nadam se da će se ovakvo predstavljanje i informisanje nastaviti dugi niz godina, jer nijedno Preduzeće ne može bez pravilnog informisanja i predstavljanja javnosti. Također, šume su opće dobro i svaki građanin ima pravo da bude informisan o stanju u šumama.

Šta nam možete reći o potpisivanju ugovora u 2007. godini sa vašim poslovnim partnerima, realizaciji odredaba tih ugovora, te problemima s kojima se susrećete?

Kad je riječ o potpisivanju ugovora sa našim poslovnim saradnicima u prošlog godini i realizaciji odredaba tih ugovora , moram izraziti zadovoljstvo. Sama činjenica da smo sklopili ugovore za 2008. godinu govori sama za sebe. Prije par godina mi smo napravili kriterije za sklapanje ugovora za isporuku četinarskih i bukovih trupaca sa našim kupcima i prema tim kriterijima smo i postupali. Kada je u pitanju snabdijevanje građana ogrjevnim drvetom, mi sklapamo ugovore sa penzionerima Unsko-sanskog kantona, RVI, šehidskim porodicama, budžetskim ustanovama i školama na 8 rata.

Bitno je napomenuti i to da se na zadnjoj međunarodnoj konferenciji o šumarstvu održanoj u Sarajevu govorilo kako da se riješi problem debalansa između drvne industrije i šumarstva jer daleko su veće potrebe za sirovinom i veći su kapaciteti drvne industrije od mogućnosti šuma. Na području USK-a potražnja kvalitetnih drvnih sortimenata u odnosu na mogućnost šuma je 1:4 što govori o teškoći raspodjele sirovine. Prošle godine imali smo registraciju novih sedam pilana što dodatno usložnjava postupak dodjele sirovine.

Kao i sva preduzeća iz oblasti šumarstva i mi se susrećemo sa problemima. To su prvenstveno problemi između drvne industrije i šumarstva jer uvijek sa neke strane postoje pritisci na ŠPD kako da se izvrši raspodjela. Problem nam predstavlja i čuvanje i zaštita šuma. Zakon je ovu oblast regulisao i ista bi trebala da bude u nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo. Mi i danas obavljamo poslove čuvanja i zaštite šuma a čuvari šuma su i dalje u organizaciji i sistematizaciji ŠPD-a. Prioritet u 2008. godini bi morao da bude, prije svega, potpuno zaživljavanje Kantonalne uprave za šume. Njihov zadatak je da vrši kontrolu, nadzor rada i čuvanje šuma i nadam se da će u narednom periodu lugari preći u nadležnost Kantonalne uprave, čime bi se rasteretio dio troškova kojem su dodatno izložene Unsko-sanske šume.

Pored ovih prioriteta neophodno bi bilo u što skorije vrijeme, sa nivoa Skupštine USK promijeniti zakon koji se odnosi na finansiranje Fonda za izgradnju stanova šehidskim porodicama, porodicama demobilisanih boraca i RVI jer ta odluka direktno zadire u tekuće poslovanje ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa. Mi nemamo ništa protiv da se taj dio sredstava isplaćuje iz dobiti Preduzeća a ovako se tereti svaki posječeni kubik trupca za 2 KM što dodatno opterećuje poslovanje ŠPD-a. Inače prema toj odluci imam velike sumnje. Jedan od naših prioriteta je rješavanje ovog problema koji je već dugo u proceduri.

ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa otpočele su sa pripremnim aktivnostima na certificiranju šuma i uvođenju ISO standarda u poslovanje preduzeća. Dokle se stiglo sa realizacijom ovih aktivnosti?

Krajem 2006. godine donijeli smo odluku o uvođenju ISO standarda u poslovanje Preduzeća i mi kao Uprava Društva radimo na podizanju Preduzeća na nivo gdje bi svi segmenti rada bili u skladu sa standardima. U međuvremenu mi smo krenuli u projekt realizacije certificiranja šuma i taj prioritet postavili smo ispred uvođenja ISO standarda. I jedan i drugi projekat je neophodan do jedne faze. Šume su opće prirodno dobro a certificiranjem mi dobivamo uvjerenje da gospodarimo šumskim resursima po svim kriterijima : ekonomskim, sociološkim i ekološkim. Kroz projekat certificiranja šuma želimo da dokažemo da je naše gospodarenje šumskim resursima u skladu sa svim ovim parametrima što znači da je ekološki održivo, ekonomski opravdano i sociološki prihvatljivo. Certificiranjem bi „Unsko-sanske šume“ gospodarile potrajno, jer šume moraju opstati iz više razloga: zbog ljudskih potreba za čistom prirodom, pitkom vodom, čistim zrakom a prije svega zbog generacija koje dolaze.

Razgovarao: Jasmin Grošić

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.