Zasjedao Stručni kolegij ŠPD-a

Napisano od strane

Zasjedao Stručni kolegij ŠPD-a U prostorijama Direkcije Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u ponedjeljak 4. juna održana je sjednica Stručnog kolegija ovog preduzeća.
Na sastanku se raspravljalo o realizaciji prethodno donesenih zaključaka i Izvještaju o realizovanoj proizvodnji Preduzeća za maj 2012. godine i period januar-maj 2012. godine. Pored ovih tačaka razmatran je još prijedlog korištenja godišnjeg odmora zaposlenika ŠPD-a te analiza bolovanja zaposlenika ŠPD-a za period januar-april 2012. godine.
U prostorijama Direkcije Šumsko-privrednog društva „Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa u ponedjeljak 4. juna održana je sjednica Stručnog kolegija ovog preduzeća.
Na sastanku se raspravljalo o realizaciji prethodno donesenih zaključaka i Izvještaju o realizovanoj proizvodnji Preduzeća za maj 2012. godine i period januar-maj 2012. godine. Pored ovih tačaka razmatran je još prijedlog korištenja godišnjeg odmora zaposlenika ŠPD-a te analiza bolovanja zaposlenika ŠPD-a za period januar-april 2012. godine.

Nakon što su detaljno razmotrene sve tačke dnevnog reda, članovi Stručnog kolegija donijeli su i nekoliko zaključaka. Kako bi kvalitetno i u potpunosti bili izvršeni šumsko-uzgojni radovi, zadužen je rukovodilac Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači da u narednom periodu, zajedno sa upravnicima podružnica/Pogona, uradi operativni plan za završetak šumsko-uzgojnih radova sa sredstvima i izvršiocima. S obzirom da će jedan od prioriteta u daljem radu preduzeća biti realizacija ogrijevnog drveta, izvršni direktor za oblast šumarstva, upravnici podružnica/Pogona i rukovodilac Službe za komercijalne poslove zaduženi su da poduzmu dodatne napore kako bi se uredno ispoštovale sve ugovorene obaveze prema kupcima ogrijevnog drveta. Članovi kolegija složili su se također da je potrebno izvršiti doznaku stabala oštećenih usljed nevremena, u Podružnici „Šumarija“ Bosanski Petrovac, te je rukovodilac Sektora uređivanja šuma zadužen da stavi na raspolaganje neophodan broj taksatora na period od 15 dana upravniku Podružnice „Šumarija“ Bosanski Petrovac, kako bi se izvršila doznaka sanitarnih užitaka. Obaveza upravnika ove podružnice je da obezbijedi potreban broj pomoćnih radnika.

Kako bi se u naredbnom periodu isporuka trupaca uredno odvijala, zaduženi su izvršni direktor za oblast ekonomije i rukovodilac Sektora ekonomskih poslova da kupcima ŠPD-a pošalju nalog o preuzimanju bukovih trupaca u periodu juni-juli-avgust 2012. godine. Upravnici podružnica/Pogona zaduženi su da uredno izvršavaju naloge izvršnog direktora za oblast šumarstva te da se obavezno konsultuju s njim prije svakog obustavljanja proizvodnje drvnih sortimenata. Na održanom sastanku stručnog kolegija prihvaćen je i Prijedlog korištenja godišnjeg odmora zaposlenika ŠPD-a dostavljen od strane upravnika i rukovodilaca sektora sa manjim izmjenama, a usvojena je i Analiza bolovanja zaposlenika ŠPD-a za period januar-april 2012. godine, dostavljena od strane izvršnog direktora za oblast prava uz dodatak da će u narednom periodu kontrolu bolovanja zaposlenika izvršiti Odjeljenje interne kontrole.

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.