Intervju sa Emirom Čehajić, izvršnom direktoricom za oblast ekonomije
ŠPD «Unsko-sanske šume» opravdano u kategoriji velikih privrednih društava

Napisano od strane

Intervju sa Emirom Čehajić, izvršnom direktoricom za oblast ekonomije <br /> ŠPD «Unsko-sanske šume» opravdano u kategoriji velikih privrednih društava ” />Na poziciji ste izvršne direktorice za oblast ekonomije ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. osanska Krupa. S obzirom na relativno kratak vremenski period jeste li uspjeli «snimiti» stanje<br />
u ovoj oblasti i kako, u globalu, ocjenjujete rad Sektora u protekloj godini?<br />
Na poziciji ste izvršne direktorice za oblast ekonomije ŠPD «Unsko-sanske šume» d.o.o. osanska Krupa. S obzirom na relativno kratak vremenski period jeste li uspjeli «snimiti» stanje<br />
u ovoj oblasti i kako, u globalu, ocjenjujete rad Sektora u protekloj godini?</p>
<p>     Na poziciji izvršnog direktora za oblast ekonomije se nalazim nepunu godinu dana,što je dovoljno da se uklopim u već uhodane tokove poslovanja, kao i u timski rad u ŠPD-u „UNSKO-SANSKE ŠUME“ doo Bosanska Krupa.<br />
     Poslovanje i rad ŠPD „Unsko-sanske šume“d.o.o. Bos.Krupa se odvija na osnovu usvojenih godišnjih i trogodišnjih planova rada i poslovanja.Moram istaknuti da se rad svih sektora i službi, pa tako i onih iz ekonomske oblasti odvija na osnovu primjene pravilnika , zaključaka i odluka usvojenih od strane Uprave , Nadzornog odbora i Skupštine društva , a sva usvojena akta utemeljena su na zakonskoj osnovi. Naravno da će upućeni poznavaoci zakonskih prilika primijetiti da trenutno ne postoji važeći zakon u ovoj oblasti , ali ŠPD „ Unsko-sanske šume“ je svoje poslovanje utemeljilo na osnovu propisa koje je regulisao prethodni „Zakon o šumama“ kao i na osnovu „Uredbe o šumama“ , čija je primjena od decembra mjeseca 2011. godine prestala da važi. Dosadašnji rezultati poslovanja u ŠPD-u „Unsko-sanske šume“ koje je jedno od najuspješnijih društava iz ove oblasti u BiH, su pokazali da se dosljednom primjenom zakonskih odredbi može ostvariti dobar poslovni rezultat , a posebno što je veoma bitno za šumarsku oblast, jeste to da se ostvare planski ciljevi kada je u pitanju biološka reprodukcija šumskog fonda.</p>
<p>U cilju efikasnijeg prevazilaženja ekonomske krize, koja intenzivno traje već nekoliko godina, Sektor ekonomsko-komercijalnih poslova ŠPD-a je prethodnih godina, uz tekuće, radio i na poslovima ugovaranja i praćenja prodaje proizvoda kupcima u skladu s utvrđenim procedurama ŠPD-a. Jesu li postignuti željeni ciljevi?</p>
<p>     U protekloj 2011. godini sam aktivno učestvovala u radu Uprave društva , a posebno u organizaciji i rukovođenju sektora za ekonomske poslove , u čemu se ogleda moj doprinos u ukupnom timskom radu Društva.<br />
    Kada su u pitanju finansijski pokazatelji poslovanja , mogu da kažem da većinu prihoda Šumsko-privredno društvo ostvaruje prodajom drvnih sortimenata. Po tom osnovu smo u 2011. godini ostvarili prihod veći od planiranog za 12% , što je svakako rezultat boljeg zalaganja i angažovanja svih uposlenih, počev od onih u proizvodnji i prodaji kao i menadžmenta društva.</p>
<p>Akcent je konstantno i na naplati potraživanja od kupaca. Kakvi su rezultati?</p>
<p>     U cilju efikasnijeg prevazilaženja ekonomske krize , čiji uticaj se uveliko reflektuje u ovoj branši,sektor za ekonomske poslove ŠPD-a se maximalno zalagao da ostvari što bolje rezultate prodaje proizvedenih drvnih sortimenata , kroz ugovaranje prodaje i kontinuirano praćenje naplate potraživanja , kao i kontrolu i praćenje troškova po svim segmentima , a sve na osnovu usvojenog“Programa mjera za ublažavanje negativnih uticaja ekonomske krize ( recesije) na poslovanje ŠPD „Unsko-sanske šume“.</p>
<p>Unatoč otežanom poslovanju ŠPDje jedno od rijetkih poduzeća u USK-u i F BiH koje u skladu sa zakonskim propisima uspijeva na vrijeme izmiriti obaveze kako prema zaposlenicima tako i prema poslovnim partnerima. Kakav je vaš komentar?</p>
<p>      Tokom 2011. godine služba za finansije je naročito provodila aktivnost na praćenju dospjelosti ugovorenih potraživanja od kupaca i preduzimane su potrebne mjere na  realizaciji istih. Mogu reći da smo uspjeli naplatiti sva dospjela potraživanja , kao i dio potraživanja iz ranijih godina. Zahvaljujući tome, ŠPD“Unsko-sanske šume“ su poboljšale svoju likvidnost , tako da smo u poslovnoj 2011. godini u potpunosti mogli izmirivati ugovorene i zakonske obaveze. Samo po osnovu naknada za općekorisne funkcije šuma za 2011. godinu uplaćeno je u budžet Federacije Bosne i Hercegovine blizu 190. 000,00 km , u budžet Unsko-sanskog kantona , također, oko 190 000,00 KM i u budžete općina Unsko-sanskog kantona oko  950. 000,00 KM. Kantonalnom fondu za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca i prognanih osoba obračunato je oko 260 000,00 KM. Od 2000. do 2010. godine ŠPD “Unsko-sanske šume“ su po ovom osnovu uplatile oko 3. 500 000,00 KM.<br />
      Također , ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa su blagovremeno izmirile svoje obaveze prema zaposlenim kao i prema svojim povjeriocima.</p>
<p>Poslovnu 2011. godina ŠPD je okončalo uspješno. Efekti krize svedeni su na minimum. Očekujete li «lakšu» 2012. godinu ili ćete morati posezati za novim mjerama kako bi održali sadašnju poziciju?</p>
<p>       Izvjesno je da će i u 2012. godini biti teško ostvariti planirane poslovne rezultate, obzirom na ukupna ekonomska kretanja , ali Uprava i menadžment ŠPD-a je čvrsta u opredjeljenju da ostvari planom zacrtane poslovne rezultate . U tom cilju Uprava i menađžment će svakako posegnuti za određenim restriktivnim mjerama ukoliko ocijenimo da su one neophodne.<br />
   <br />   Na kraju mogu reći da sam jako ponosna što sam dio tima privrednog društva kao što su Unsko-sanske šume , koje se uspješno nosi sa svim negativnim uticajima postojeće ekonomske krize, i koje je proglašeno za NAJKOMPANIJU za 2011. godinu u kategoriji velikih privrednih društava , od strane Neovisne agencije za izbor najmenadžera i najkompanije BiH , jugoistočne i srednje Evrope.</p>
            
                        
            <div class=

Zadnja izmjena: 06. 03. 2024.